Vergadering Gemeenteraad 19-02-2009

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Jaap Aartman
Dit item is verlopen op 19-08-2009.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD 19 FEBRUARI 2009

1 Opening

  

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

Aantekening: Agenda is ongewijzigd vastgesteld.

3 Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan recreatieparken

B&W stelt de raad voor het bestemmingsplan vast te stellen en daarbij de ingediende zienswijzen te betrekken.

 

Het bestemmingsplan met de bijlagen is te vinden op internet

 

Aantekening:

De heer Markman geeft als bewoner van Park Zomerlust aan dat besluitvormingsproces tot nu toe alles behalve goed is verlopen. Hij wil duidelijkheid. Daarnaast overhandigt hij een brief van de provincie van 6 februari 2006.

Jan de Vries spreekt namens de belangenvereniging voor eigenaren Park Zomerlust en de andere parken. Hij geeft aan dat bestemmingsplan in strijd is met Awb art 3.2 (onzorgvuldigheid) en met 3.46 (deugdelijke motivering). Het is niet waar dat provincie tegen heeft uitgesproken. Strijdigheid met migratie saldo 0 is ook onzin. Aard van de argumenten van gemeente is wispelturig.

Mevrouw Boere, van LaGro advocaten, spreekt namens de heren Wientjes en Roos en mevrouw Wahle. Zij is van mening dat de huizen van haar cliënten beide woonbestemming zouden moeten hebben. Persoons- of objectgebonden overgangsrecht zou dus niet van toepassing moeten zijn.

 

Wethouder Jonker geeft aan dat bij een enkeling een afwijking van het bestemmingsplan zal komen, zoals bij Roos-Wahle. De wethouder zegt toe dat de vanavond verstrekte informatie nog voor 12 maart tegen het licht wordt gehouden, hier zal B&W de raad nog over informeren.

De VVD twijfelt over de juistheid van de lijst en zal eventueel ontbrekende namen aanleveren. De aanvankelijk verstuurde lijst is gecontroleerd op de GBA lijst. Op grond daarvan zijn 23 mensen van de lijst afgevoerd die aanvankelijk een beschikking hadden (verhuisd of overleden) en er is gecontroleerd of er na 2006 nog duurzame relaties (geregistreerd partnerschap of gehuwd) zijn afgesloten door mensen met een gedoogbeschikking, want dat waren de regels die Liemeer had vastgesteld. Kinderen van mensen met gedoogbeschikking vallen niet onder deze regels.

 

Discussie richt zich op de situatie van voor 1990.

 

Het voorstel gaat met aanvullende toelichtende informatie naar de meningsvormende raad van (waarschijnlijk) 2 april 2009. Eventueel moet het voorstel dan gesplitst worden, maar het is aan B&W hoe zij het aan de raad presenteren. De suggestie is gedaan om een juridische ´second opinion´ op te nemen.

 

4 Raadsvoorstel Integrale kadernota sportbeleid 2009-2020 Mee(r) Bewegen

B&W stelt de raad voor de Integrale kadernota sport 2009-2020 vast te stellen.

Aantekening:

Wethouder Van Leeuwen zal de kosten voor de onderdelen uit de kadernota die begroot zijn voor 2009 – 2010 nader specificeren. Als er te zijner tijd nieuwe middelen nodig zijn, dan wordt dat via een perspectiefnota aan de raad voorgelegd.

Uit een nu te starten sportplatform zal uiteindelijk een plan volgen.

De VVD zal nog de vraag over ´tegenstrijdigheid´ in de kadernota schriftelijk aanleveren, zodat de wethouder daar voor 12 maart op kan reageren.

Ook het CDA zal nog vragen aanleveren die nog niet tijdens de vergadering zijn beantwoord. Dit geldt natuurlijk ook voor overige fracties.

 

Het voorstel kan met beantwoording van de gestelde vragen (die nog schriftelijk door fracties worden nagezonden) naar de besluitvormende raadsvergadering van 12 maart 2009 als discussiestuk.

 

5 Raadsvoorstel Kredietaanvraag 'Kleinschalige woonvorm Noorden'

B&W stelt de raad voor een krediet te verlenen van € 50.000 voor het realiseren van kleinschalige zorg in de kern Noorden en dit bedrag te onttrekken aan de “reserve Wmo”.

Aantekening:

Wethouder Schrama geeft aan dat zij niet nogmaals met een nieuwe krediet vraag naar de raad zal komen. Dit betreft eenmalig geld uit Wmo budget.

 

Het voorstel kan aangevuld met ´eenmalig´ en eventueel nog enkele tekstuele aanpassingen naar de besluitvormende raadsvergadering van 12 maart 2009 als discussiestuk. Uit de raad is het verzoek gekomen om de financiële onderbouwing waardoor het bedrag € 50.000 tot stand is gekomen vertrouwelijk voorgelegd te krijgen.

 

6 Raadsvoorstel Aanpassen diverse verordeningen in het kader van de nieuwe Wro

B&W stelt de raad voor de volgende verordeningen aan te passen: ‘Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Nieuwkoop 2009‘,‘Inspraakverordening gemeente Nieuwkoop 2009’ en de ‘Exploitatieverordening gemeente Nieuwkoop 2007’.

Aantekening:

Wethouder Jonker zal nog voor 12 maart laten weten wie de spoedeisendheid bepaalt uit art. 2.3f van de inspraakverordening. Wethouder Jonker zal nog uitzoeken of vanwege de planschade de inwerkingtreding met terugwerkende kracht gesteld kan worden op 1 juli 2009.

 

Het voorstel kan met beantwoording van vragen naar de besluitvormende raadsvergadering van 12 maart 2009 als discussiestuk.

 

7 Raadsvoorstel formele toetreding Milieudienst West-Holland

B&W stelt de raad voor in te stemmen met toetreden tot de gemeenschappelijke regeling Milieudienst Midden-Holland en de aanwijzing van leden en plaatsvervangende leden te herbevestigen.
Aantekening:

Wethouder Brouwer zal ruim voor 12 maart 2009 de vraag van SGP-CU beantwoorden hoe het zit met de budgetair neutrale doelstelling. Wordt die overschreden of niet? Meenemend dat de begroting als offerte gold?

Artikel 6a zou met uitsluiting van lokale milieuregels van Nieuwkoop mogelijk kunnen worden uitgebreid, de wethouder zal dit uitzoeken.

Het gaat om Milieudienst West-Holland, dit staat niet overal goed verwoord.

 

Het voorstel kan gewijzigd (Midden-Holland moet worden West-Holland) naar de besluitvormende raadsvergadering van 12 maart 2009 als hamerstuk.

 

8 Raadsvoorstel Doorontwikkeling informatievoorziening

B&W stelt de raad voor een krediet van in totaal € 92.500 excl. btw beschikbaar te stellen in het kader upgrading van het documentmanagementsysteem (DMS), locatie onafhankelijk werken en netwerkmonitoring.

Aantekening:

Wethouder Tersteeg zal met griffie afstemmen hoe de raad ook gebruik kan maken van dit systeem.

 

Het voorstel kan gewijzigd (datum bij het besluit) naar de besluitvormende raadsvergadering van 12 maart 2009 als hamerstuk.

 

9 Raadsvoorstel Rekenkamerrapport Effectmeting rekenkameronderzoeken 2006-2007

De Klankbordgroep Rekenkamer adviseert de raad het rapport voor kennisgeving te nemen en het college van B&W te vragen naar de stand van zaken “Afhandeling brieven”.

Aantekening:

Het voorstel kan, na te antwoorden wat haalbare korte termijn is, ongewijzigd naar de besluitvormende raadsvergadering van 12 maart 2009 als hamerstuk.

 

10 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.
Aantekening: Geen mededelingen.

11 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Stand van zaken "bijzondere projecten"

c. Toezeggingen

Aantekening:

Wethouder Van Leeuwen geeft aan dat er een overeenkomst komt over de brede school. In tweede kwartaal komt presentatie aan raad over brede school.

Wethouder Schrama meldt dat B&W een verzekering heeft afgesloten voor vrijwilligers. De verenigingen worden nu geïnformeerd.

12 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

Aantekening:

Elias van Belzen heeft veel vragen ontvangen over de begraafplaats in Ter Aar; wordt deze al actief geruimd?

De wethouder antwoordt dat dat niet gebeurt. De raad heeft daar ook nog niet toe besloten. In 2009 zijn daarvoor ook geen plannen.

Aat van Putten heeft gezien dat B&W een vergunning heeft verleend voor "Inimini" voor 7 maart in de Rank. Worden de, precariorechten betalende, ondernemers daar wel bij betrokken? B&W komt hier op terug.

Stef Leliveld verzoekt de Woonstichting Nieuwkoop (WSN) wat meer achter de broek te zitten. Er ligt veel braak en ze leveren weinig nieuwe sociale woningen op.

Tony de Bos geeft ook mee dat twee bestaande corporaties (WSN en Aarwoude) misschien bij elkaar kunnen worden gebracht om een nieuwe organisatie te vormen. B&W zal de opmerkingen meenemen.

Naar aanleiding van een vraag van William Akerboom meldt B&W dat de vernielingsmonitor in april naar de raad komt.

Jan Hardenberg noemt een voorbeeld van slechte afhandeling van brieven (van kerkbestuur o.a. over verlichting.)

13 Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen

De actielijst van de Meningsvormende Raad van 15 januari 2009 dient vastgesteld te worden.

Aantekening:

Is niet aan de orde gesteld.

 

14 Sluiting

Top