Vergadering Gemeenteraad 05-02-2009

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 05-08-2009.

Getekende stukken:

 

 

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 5 FEBRUARI 2009

1 Opening

2 Vaststellen agenda

Aantekening:

Een motie over de Bots locatie wordt ingediend. Deze wordt als agendapunt 14A behandeld.

3 Benoeming nieuw raadslid VVD ter vervanging van Frits Paymans (2009-0002)

a. Controle geloofsbrieven mevrouw Kooman-Hoogervorst

b. Beëdiging als raadslid mevrouw Kooman-Hoogervorst
Aantekening:

De commissie van de geloofsbrieven, bestaande uit:

-          De heer Elkhuizen

-          De heer Smit

-          De heer Akerboom

De commissie heeft geen onverenigbare betrekkingen geconstateerd en gezien dat Donja Kooman aan de andere voorwaarden voldoet (ouder dan 18 jaar is, in de gemeente woont en niet uitgesloten is van het Kiesrecht).

 

Donja Kooman wordt door de voorzitter beëdigd.

 

4 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

Aantekening:

De heer Peter Otto spreekt in over agendapunt 10 (voetbalaccommodaties). Hij is van mening dat Altior een achterstand in faciliteiten heeft. Inhaalslag voor velden en voorzieningen is wenselijk.

 

De heer Wilco Griffioen spreekt in over agendapunt 10 (voetbalaccommodaties). Hij geeft o.a. aan dat Sportief optie open houdt om samen met NSV’46 een complex te delen (met behoud van eigen cultuur en clubhuis).

5 Vragen-half-uur

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur.

Aantekening:

Victoire Lafère stelt een vraag over gegevensverwerking van spijbelende en te laat komende leerlingen op de middelbare scholen regio Alphen.

Wethouder Van Leeuwen meldt dat zij niet in de vergadering aantallen kan noemen. Zij vraagt Victoire Lafère om de specifieke vragen daarvoor schriftelijk aan te leveren. Dan volgt beantwoording ook schriftelijk.

De leerplicht ambtenaren nemen contact op met school als de school e.e.a. zelf niet aanlevert.

 

Guus Elkhuizen stelt een vraag over de uitvoering van de € 50 minimaregeling. Hoeveel mensen hebben gekregen. Wordt extra termijn tot eind maart 2009 benut

Wethouder Schrama meldt dat eind december en begin januari zowel schriftelijk als mondeling een tussenstand is gegeven. Op 2 februari zijn 159 verstrekkingen van € 50 zijn geweest inclusief 29 toegekende individuele aanvragen voor Nieuwkoop. Verlenging van de termijn wordt maandag 9 februari in het dagelijks bestuur van de ISDR besproken.

6 Vaststellen diverse verslagen (2009-0003)

a. Verslag besluitvormende raadsvergadering 18 december 2008, deel 1

b. Verslag besluitvormende raadsvergadering 22 december 2008, vervolg 18 december 2008, deel 2

Aantekening:

Ambtshalve wijzigingen: Progressief Nieuwkoop i.p.v. Progressief 2007 en de heer Van den Bos i.p.v. Van de Bos

Verder ongewijzigd vastgesteld.

 

7 Ingekomen stukken (2009-0004)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Aantekening:

Afhandelingsvoorstellen gewijzigd vastgesteld. Nr. 2 wordt: E "de raad wordt geïnformeerd".

 

Jaap Aartman vraagt n.a.v. nr 23 (brief B&W over Vrouwenakker West) naar de gevolgen van de opheffing van de Wvg. En hij wil weten hoe het gebeurt is. Is er schade en valt dit te verhalen op bijv. de provincie.

Wethouder Jonker geeft aan dat in november een brief naar de raad is gegaan dat de gemeente niet in de Staatscourant de Wvg heeft gemeld. Vervolgens is het na het nieuw genomen besluit niet wederom in Witte Weekblad gepubliceerd. Doordat de gemeente inmiddels ruim 70% van de grond in bezit heeft zijn de gevolgen beperkt. Schade zal niet verhaald kunnen worden.

 

 

Bijgevoegde documenten

Hamerstukken

8 Raadsvoorstel Vaststellen Brandbeveiligingsverordening (2009-0005)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de brandbeveiligingsverordening. Wijziging van deze verordening is nodig na de herziening van de Woningwet. Met vaststelling van deze verordening worden eenduidige regels vastgesteld over het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen dat daarmee verband houdt, voor niet-bouwwerken zoals evenementen, drijvende hotelboot etc.

Tijdens de meningsvormende raad van 15 januari heeft de burgemeester aangegeven nog uit te zoeken of de verordening wel of niet aangevuld moet worden met een strafmaat. De vraag staat nog uit bij de VNG. Antwoord hierop heeft de griffie nog niet ontvangen; wordt mogelijk nog nagezonden.

Aantekening:

Het voorstel wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

9 Raadsvoorstel Afhandeling brief mevrouw Kraak inzake de heer Fransen over kosten bouwaanvraag (2009-0006)

In de besluitvormende raadsvergadering van 18 december 2008 heeft de raad besloten als afhandeling van de ingekomen brief van mevrouw Kraak, B&W een voorstel aan de raad te laten voorbereiden. In deze brief trekt zij namens de heer Fransen kosten voor een bouwaanvraag in twijfel. B&W stelt de raad voor om in te stemmen met de reactiebrief.

Aantekening:

Het voorstel wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Discussiestukken

10 Raadsvoorstel Visie op voetbalaccommodaties (2009-0007)

B&W stelt de raad voor om in te stemmen met deze visie op voetbalaccommodaties. Kern van de visie is dat de gemeente voetbal als breedtesport in iedere A- en B-kern wil ondersteunen. Mede gelet op het belang van een voetbalclub voor de leefbaarheid van een kern is B&W geen voorstander van een of meer grote sportcomplexen buiten de kernen.

Tijdens de meningsvormende raad van 15 januari heeft de portefeuillehouder toegezegd aan besluitpunt 3 toe te voegen “voorlopig niet te wijzigen”. 

Aantekening:

MPN en CDA dienen een amendement in over de prioritering van Altior.

MPN en CDA dienen een motie in over de samenwerking VV Sportief en NSV’46.

De VVD dient een amendement in over de financiële consequenties en om het woord ‘vooralsnog’ te verwijderen.

 

Amendement MPN en CDA wordt aangenomen

Amendement VVD wordt verworpen

 

Het voorstel wordt gewijzigd vastgesteld

 

Motie MPN en CDA wordt aangenomen.

 

11 Raadsvoorstel Huisvesting brandweer en buitendienst (2009-0008)

B&W stelt de raad voor om voor de huisvesting van de brandweer niets te wijzigen. In de toekomst kan gedacht worden aan locaties aan de W.P. Speelmanweg en eventueel de Westkanaalweg 84. B&W stelt de raad voor om voor de huisvesting van de buitendienst de locatie aan de Schoterweg 33 en de kap van Schoterweg 10 te huren. Ter financiering wordt de raad gevraagd een structureel bedrag van € 85.000 beschikbaar te stellen voor de huur en incidenteel € 75.000 voor de herinrichting en de verhuizing.

Aantekening:

De MPN en het CDA dienen een amendement in om slechts incidenteel te putten uit de reserve huisvesting en structurele dekking via de perspectiefnota in de begroting te regelen.

 

Het amendement wordt aangenomen.

 

Het voorstel wordt gewijzigd vastgesteld.

 

12 Raadsvoorstel Huisvesting raad, bestuur en ambtelijke dienst (2009-0009)

B&W stelt de raad voor om voor de huisvesting van de raad, het bestuur en de ambtelijke dienst op dit moment niets te wijzigen en om kennis te nemen van de gevolgen van het niet realiseren van een nieuw gemeentehuis. Het streven te handhaven om in de toekomst één centraal gelegen gemeentehuis te realiseren.

Aantekening:

Voorstel wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Progressief Nieuwkoop wordt geacht niet te hebben ingestemd met besluitpunt 2 (streven naar centrale huisvesting).

 

13 Raadsvoorstel Budgetoverheveling 2008 - 2009 (2009-0010)

B&W stelt de raad voor om vooruitlopend op het definitief bepalen en bestemmen van het resultaat over het boekjaar 2008, € 582.500,-- te onttrekken ten laste van de Algemene Reserve vrij besteedbaar in het jaar 2009. Daarnaast wordt de raad gevraagd om in te stemmen met de uitvoering van bepaalde geplande activiteiten uit het jaar 2008 ten laste van deze onttrekking in het jaar 2009.

Tijdens de meningsvormende raad van 15 januari heeft de burgemeester toegezegd dat het voorstel wordt aangepast, dat er een krediet van € 582.500 komt ter dekking van de naar 2009 verschoven activiteiten.  

Aantekening:

Voorstel wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

14 Raadsvoorstel Benoeming Commissie fractievergoeding 2008 (2009-0011)

Vanuit de gemeenteraad worden raadsleden voorgedragen om zitting te nemen in deze commissie. De taak van de commissie is om de raad te adviseren over de verantwoording van de fracties over de in 2008 ontvangen fractievergoeding.

Dit voorstel is niet in een meningsvormende raad geweest.

Aantekening:

Voorstel wordt vastgesteld met William Akerboom en Victoire Lafère als commissieleden.

 

14a Motie over een niet geagendeerd onderwerp (motie Bots)

Aantekening:

Guus Elkhuizen dient een motie in over het behoud van het monumentale karakter van het gebouw van Bots.

Wethouder Jonker zegt toe, binnen de publiek rechtelijke mogelijkheden, de intentie van de motie over te nemen.

 

De motie blijft gehandhaafd en wordt verworpen.

15 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.
Aantekening:

Wethouder Jonker doet een mededeling over de aankoopactiviteit in de Noordse Buurt. Hij deelt mee dat van het aanbestedingsbeleid wordt afgeweken bij de selectie van een makelaar. Signalen zijn dat men in Noordse Buurt tevreden is met de voortvarende actie van de gemeente.

Jaap Aartman, gesteund door Leen Mur, wil deze melding van afwijking van het aanbestedingsbeleid op papier om er vervolgens met de raad over te spreken.

De gang van zaken over het aanbestedings-beleid wordt uitgezocht en daarna is de mogelijkheid om er in de raad over te spreken. Dit kan eventueel in een extra raad omwille van de snelheid.

 

Wethouder Schrama geeft aan inloopavonden over multifunctienele sportvoorzieningen voor jeugd en omwonenden (in week 23 februari) te organiseren. Raad is natuurlijk uitgenodigd bij deze inloopavonden.

16 Sluiting

 

Getekende stukken:

Top