Vergadering Gemeenteraad 22-01-2009

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 22-07-2009.

AGENDAPUNTEN:

0 EXTRA BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 22 JANUARI 2009

1 Opening

2 Vaststellen agenda

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Raadsvoorstel Concept Structuurvisie 2040 (deel 1)

B&W stelt de raad voor in te stemmen de concept structuurvisie en deze vrij te geven voor inspraak.

Naar aanleiding van de meningsvormende raad van 15 januari 2009 stelt het college in een brief, ontvangen op 20 januari 2009, voor enkele wijzigingen aan te brengen. Deze brief met daarin ook een uitgebreide toelichting is hieronder opgenomen.

 

5 Sluiting

Aantekening:

Hieronder treft u de getekende stukken van deze vergadering aan:

Top