Vergadering Gemeenteraad 15-01-2009

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Guus Elkhuizen
Dit item is verlopen op 05-07-2009.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD 15 JANUARI 2009

1 Opening

  

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

Aantekening: Ongewijzigd vastgesteld.

3 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Stand van zaken "bijzondere projecten"

c. Toezeggingen

Aantekening:

Wethouder Jonker meldt dat in de presentatie van 7 januari per ongeluk stond dat provinciale staten op 25 februari besluit over de structuurvisie van Nieuwkoop. Zij besluiten dan echter over de woningbouw en transformatie van Noordse Buurt. In de brief van B&W aan de raad van december was dit goed vermeld.

De burgemeester meldt dat de heer Bots is aangeschreven o.g.v. de Woningwet om een plan aan te leveren voor verbetering of restauratie van Dorpsstraat 121. Ook is hij gevraagd om een plan voor de sloop van Dorpsstraat 119 te maken. Hij moet binnen bepaalde termijn reageren.

Wethouder Schrama geeft aan dat n.a.v. motie vrijwilligersverzekering Nieuwkoop per 1/1/09 een VNG vrijwilligers basispolis heeft afgesloten.

Wethouder Schrama geeft aan dat n.a.v. motie voedselbank B&W voor 2008 EUR 2.068 aan Voedselbank Alkemade heeft geschonken en dat het bedrag voor 2009 met Kaag & Braassem wordt afgestemd.

Wethouder Schrama meldt dat de RAD (Regionale Ambulance Dienst) de wens heeft te verhuizen van Ter Aar naar Nieuwveen. Dit zou een positief effect hebben voor de gemiddelde aanrijtijden. De gemeente denkt daarom graag mee om een geschikte locatie te vinden.

4 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.
Aantekening:

Margot Aartman geeft aan dat zij volgende week met algemeen bestuur Rijnstreekberaad de interim controle bespreekt. Zij nodigt raadsleden uit mee te denken of vragen aan te leveren voor 21 januari.

Leen Mur geeft aan dat ISDR nu geheel gevestigd is in het voormalige gemeentehuis van Jacobswoude. Daarnaast meldt hij dat wethouder De Best van Rijnwoude de nieuwe voorzitter van de ISDR is.

5 Raadsvoorstel Concept Structuurvisie 2040 (deel 1)

B&W stelt de raad voor in te stemmen de concept structuurvisie en deze vrij te geven voor inspraak.

Aantekening:

Frans Hoogervorst namens J. vanVeen (kwekerij). Kwekerijen in Nieuwkoop is afhankelijk van GreenPort rondom veiling Aalsmeer. Vooralsnog niet meer vanuit gemeente dan opleggen van WVG. Vooralsnog positief ten aanzien van richting, maar vanwege aflopende WVG moeten tuinders wel bezwaar gaan maken bij inspraak tegen structuurvisie. Omdat anders rechten verspeeld kunnen

 

Peter Groen geeft aan dat meedenken van groeperingen in begin goed gefaciliteerd werd, maar later niet meer. Ondanks de toezegging om tot eind toe mee te mogen praten. Wat is visie ten aanzien van bedrijfsleven (niet zijnde agrarisch)? Zou aangevuld kunnen worden door de raad.

 

Naar aanleiding van een opmerking van de heer Leliveld zegt wethouder Jonker toe dat de laatste paragraaf van pagina 59 wordt aangepast. Het moet geen automatisme worden om onder de Natura 2000 te gaan vallen.

 

Naar aanleiding van een opmerking van de heer De Jong zegt wethouder Jonker toe dat het één na laatste punt (peilverlaging) van pagina 61 wordt aangepast. Toegevoegd wordt: met uitzondering van Veenweidegebieden. Het moet niet absoluut zijn om het waterpeil niet verder te verlagen.

 

Het voorstel kan met de twee aangekondigde wijzigingen naar de extra besluitvormende raadsvergadering van 22 januari 2009 als discussiestuk.

 

6 Raadsvoorstel Visie op voetbalaccommodaties

B&W stelt de raad voor om in te stemmen met deze visie op voetbalaccommodaties. Kern van de visie is dat de gemeente voetbal als breedtesport in iedere A- en B-kern wil ondersteunen. Mede gelet op het belang van een voetbalclub voor de leefbaarheid van een kern is B&W geen voorstander van een of meer grote sportcomplexen buiten de kernen.

Aantekening:

Ben Scharloo vindt het onbegrijpelijk dat in kader van breedte sport alleen aandacht wordt geschonken aan voetbal. Het moet over veel meer sporten gaan. De hockeyclub Nieuwkoop heeft iedere cm kunstgrasveld zelf moeten betalen.

 

Wethouder Van Leeuwen zegt toe aan besluitpunt 3 toe te voegen "voorlopig niet te wijzigen". Dit doet meer recht aan de bedoeling van het college.

 

Het voorstel kan ongewijzigd naar de besluitvormende raadsvergadering van 5 februari 2009 als discussiestuk.

 

7 Raadsvoorstel Huisvesting brandweer en buitendienst

B&W stelt de raad voor om voor de huisvesting van de brandweer niets te wijzigen. In de toekomst kan gedacht worden aan locaties aan de W.P. Speelmanweg en eventueel de Westkanaalweg 84. B&W stelt de raad voor om voor de huisvesting van de buitendienst de locatie aan de Schoterweg 33 en de kap van Schoterweg 10 te huren. Ter financiering wordt de raad gevraagd een structureel bedrag van € 85.000 beschikbaar te stellen voor de huur en incidenteel € 75.000 voor de herinrichting en de verhuizing.

Aantekening:

Het voorstel kan ongewijzigd naar de besluitvormende raadsvergadering van 5 februari 2009 als discussiestuk, vooral op verzoek van de MPN vanwege de jaarlijkse onttreking € 85.000 aan de reserve huisvesting gemeente.

 

8 Raadsvoorstel Huisvesting raad, bestuur en ambtelijke dienst

B&W stelt de raad voor om voor de huisvesting van de raad, het bestuur en de ambtelijke dienst op dit moment niets te wijzigen en om kennis te nemen van de gevolgen van het niet realiseren van een nieuw gemeentehuis. Het streven te handhaven om in de toekomst één centraal gelegen gemeentehuis te realiseren.

Aantekening:

Burgemeester geeft aan dat het dienstverleningsconcept t.z.t. zal worden aangepast op dit huisvestingsbesluit.

 

Het voorstel kan ongewijzigd naar de besluitvormende raadsvergadering van 5 februari 2009 als discussiestuk, vooral op verzoek van Progressief Nieuwkoop om besluitpunt 2 aan de orde te stellen.

 

9 Raadsvoorstel Budgetoverheveling 2008 - 2009

B&W stelt de raad voor om vooruitlopend op het definitief bepalen en bestemmen van het resultaat over het boekjaar 2008, € 582.500,-- te onttrekken ten laste van de Algemene Reserve vrij besteedbaar in het jaar 2009. Daarnaast wordt de raad gevraagd om in te stemmen met de uitvoering van bepaalde geplande activiteiten uit het jaar 2008 ten laste van deze onttrekking in het jaar 2009.

Aantekening:

Burgemeester zegt toe dat voorstel wordt aangepast dat er een krediet van € 582.500 komt ter dekking van de naar 2009 verschoven activiteiten.

 

Het voorstel kan ongewijzigd naar de besluitvormende raadsvergadering van 5 februari 2009 als discussiestuk.

 

10 Raadsvoorstel Vaststellen Brandbeveiligingsverordening

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de brandbeveiligingsverordening. Wijziging van deze verordening is nodig na de herziening van de Woningwet. Met vaststelling van deze verordening worden eenduidige regels vastgesteld over het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen dat daarmee verband houdt, voor niet-bouwwerken zoals evenementen, drijvende hotelboot etc.
Aantekening:

Burgemeester geeft aan dat contact met VNG is om wel of niet de verordening aan te vullen met een strafmaat (n.a.v. van vraag van Apollo Smit).

 

Het voorstel kan met gewijzigde verordening naar de besluitvormende raadsvergadering van 5 februari 2009 als hamerstuk.

  

11 Raadsvoorstel Afhandeling brief mevrouw Kraak inzake de heer Fransen over kosten bouwaanvraag

In de besluitvormende raadsvergadering van 18 december 2008 heeft de raad besloten als afhandeling van de ingekomen brief van mevrouw Kraak, B&W een voorstel aan de raad te laten voorbereiden. In deze brief trekt zij namens de heer Fransen kosten voor een bouwaanvraag in twijfel. B&W stelt de raad voor om in te stemmen met de reactiebrief.

Aantekening:

Het voorstel kan ongewijzigd naar de besluitvormende raadsvergadering van 5 februari 2009 als hamerstuk.

 

12 Actielijst vorige MR I en MR II vaststellen

De actielijsten van de Meningsvormende Raden van 4 en 11 december 2008 dienen vastgesteld te worden.

Aantekening:

De drie actielijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

 

13 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.
Aantekening:

Victoire Lafère stelt een vraag over de mogelijkheid om regelgeving over ‘Koek & Zopie’ af te schaffen. Reactie burgemeester: Vanwege de veiligheid is het wel verstandig om slechts een beperkt aantal vergunningen te vertrekken. Graag deregulering, maar in dit geval niet.

Leo Visser vraagt hoeveel geld er van de € 50 ´Aboutaleb gelden´ benut is. Wethouder Schrama geeft aan dat de voorlopige aantallen in december al schriftelijk zijn beantwoord voor de situatie op dat moment. Wethouder Schrama zegt toe dat zodra de definitieve gegevens via de ISDR bekend zijn deze aan de raad worden gemeld.

Vraag van Berry Dors: Aanpassing AWBZ maatregelen per 1 januari 2009. Wat zijn gevolgen voor gemeente? Wethouder Schrama geeft aan dat eind 2008 al overleg gestart is met ISDR en Actifit. ISDR kijkt waar nood hoogst is en via WMO wordt traject ingekocht. Gemeente krijgt ongeveer € 18.000, onduidelijk is nog of dit toereikend zal zijn.

14 Sluiting

Top