Vergadering Gemeenteraad 18-12-2008

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 18-06-2009.

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 18 DECEMBER 2008

1 Opening

2 Vaststellen agenda

Aantekening:

Agendapunt 17 (parkeerterrein Aarweide) wordt discussiestuk. Agendapunt 12 (TRIP) wordt van agenda afgevoerd om eerst verder te onderzoeken. Eventueel ‘zonder eigen bijdrage’, ‘eigentijdser’ en met ‘marktonderzoek’. Agendapunt 22 (dienstvoertuigen) blijft na discussie gewoon geagendeerd.

De vergadering wordt op maandag 22 december om 20.00 uur vervolgd. De agendapunten 18, 21, 22, 23, 24, 31a en 32 komen dan aan de orde.

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

Aantekening:

Jasper Moek spreekt in over een niet geagendeerd onderwerp namelijk een plek voor jongeren in Zevenhoven, niet zijnde een voetbalkooi. Met vraag aan raad om langs te komen. Een afspraak wordt via de griffie gemaakt.

Hans van den Berg spreekt in over een niet geagendeerd onderwerp namelijk het detailhandelsbeleid.

4 Vragen-half-uur

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur.

Aantekening:

Stef Leliveld over de branchering van de standplaatsen bij de minimarkten. Wethouder Jonker geeft aan dat de oorspronkelijke motie onverkort wordt uitgevoerd. Wethouder Jonker zegt toe dat hij in de meningsvormende raad van april conclusies aan de raad zal voorleggen.

Leen Mur over het voornemen van B&W om een vaste geldlening van € 7,5 miljoen aan te trekken. Met mondelinge motivatie van wethouder Tersteeg (liquiditeitsbeleid) kan VVD instemmen met geldlening.

Guus Elkhuizen over status van de herontwikkelingsplannen van de camping De Roerdomp. Wethouder Brouwer geeft aan voor 1 juni 2009 kaders voor herontwikkeling aan raad voor te leggen.

Victoire Lafère over de € 50 gift voor de minima in Nieuwkoop. Hoeveel mensen hebben hier aanspraak van gemaakt. Wethouder Van Leeuwen geeft aan dat dit schriftelijk zal worden beantwoord.

5 Vaststellen diverse verslagen (2008/0105)

a.  Verslag besluitvormende raadsvergadering 6 november 2008 deel I

b.  Verslag besluitvormende raadsvergadering 6 november 2008 deel II gehouden op 10 november 2008

Aantekening:

Verslag a is ongewijzigd vastgesteld.

Verslag b (10 november) is gewijzigd vastgesteld. Pagina 4 onderaan (Berry Dors): ‘opportuun’ wordt ‘niet opportuun’.

 

6 Ingekomen stukken (2008/0106)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Aantekening:

De afhandelingvoorstellen zijn zonder wijzigingen overgenomen.

 

Discussiestukken

7 Raadsvoorstel Wijziging bestemming perceel Noordsedorpsweg, naast 12b (2008/0107)

B&W stelt de raad voor geen medewerking te verlenen aan het verzoek om de huidige bestemming agrarisch onbebouwd te wijzigen.

B&W heeft het raadsvoorstel aangepast n.a.v. de meningsvormende raad van 4 december 2008.

Aantekening:

Wethouder Jonker geeft aan dat huidige illegale situatie op dit moment alleen de brug is. B&W ziet mogelijkheden om dit te legaliseren (bij bestemmingsplan actualisatie in 2011).

Jan Hardenberg dient een amendement in om de bestemming conform het verzoek aan te passen.Het amendement wordt verworpen. Ongewijzigd besloten.

 

8 Raadsvoorstel Bezwaarschrift, 23 reclamanten, Voorbereidingsbesluit Noordse Buurt (2008/0108)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met het advies van de bezwaarschriftencommissie en 19 bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond te verklaren en 4 bezwaarschriften niet ontvankelijk te verklaren. Het voorbereidingsbesluit voor het gebied Noordse Buurt d.d. 26 april 2007 na heroverweging in stand te laten.

Aantekening:

Ongewijzigd besloten.

 

9 Raadsvoorstel Bezwaarschrift, Kosdi, Voorbereidingsbesluit Noordse Buurt (2008/0131)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met het advies van de bezwaarschriftencommissie en het bezwaarschrift van bezwaarmaker ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

Dit raadsvoorstel is niet in een meningsvormende raad behandeld; het is rechtstreeks op deze agenda geplaatst.

Aantekening:

Ongewijzigd besloten.

 

10 Raadsvoorstel Verordening winkeltijden gemeente Nieuwkoop (2008/0109)

B&W stelt de raad voor de verordeningen uit de voormalige gemeenten te harmoniseren. De verordeningen zijn nu redelijk verschillend. Aan die verschillen moet, door het vaststellen van de nieuwe verordening, een einde komen.

Aantekening:

Frits Paymans dient amendement in om de oorspronkelijke artikelen over ‘openstelling avondwinkels op zon en feestdagen’ en ‘toerisme’ uit de verordening van de oude gemeente Nieuwkoop toe te voegen.

Het amendement wordt verworpen. Ongewijzigd besloten.

 

11 Raadsvoorstel Convenant woonruimteverdeling (2008/0110)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met het Convenant woonruimteverdeling Rijnstreek 2009, uitvoeringsafspraken locale beleidsruimte 2009-2012 en te besluiten tot een 1e wijziging van de Huisvestingsverordening 2008.

Aantekening:

Ongewijzigd besloten.

 

12 Raadsvoorstel Bijdrage Toeristisch Recreatief Informatie Punt (TRIP) (2008/0111)

B&W stelt de raad voor een krediet beschikbaar te stellen van maximaal € 15.000 voor de realisatie van de TRIP. De TRIP, een informatiezuil, is gepland op het parkeerterrein aan de N231 aan de Nieuwveenseweg.

B&W heeft een brief gestuurd met aanvullende informatie.

Aantekening:

Agendapunt 12 (TRIP) wordt van agenda afgevoerd om eerst verder te onderzoeken. Eventueel ‘zonder eigen bijdrage’, ‘eigentijdser’ en met ‘marktonderzoek’.

 

13 Raadsvoorstel Rehabilitatiekosten voor de wegen na 2012 (2008/0112)

B&W stelt de raad voor de totale boekwaarde € 4,8 miljoen in één keer af te schrijven, deze te boeken ten laste van de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar. Vanaf 2012 jaarlijks € 300.000 toe te voegen aan de voorziening en meer financiële risico’s te nemen voor het dekken van rehabilitatiekosten voor wegen buiten de bebouwde kom.

Aantekening:

Ongewijzigd besloten.

 

14 Raadsvoorstel Bescherming waardevolle houtopstanden (2008/0113)

B&W stelt de raad voor de Verordening tot de tweede wijziging van de Algemene plaatselijke verordening (APV) Nieuwkoop 2007 vast te stellen. Dit om met zo min mogelijk regeldruk waardevolle houtopstanden in de gemeente te beschermen en in stand te houden.

Aantekening:

Ongewijzigd besloten.

 

15 Raadsvoorstel Beheerplan Waterpartijen (2008/0114)

B&W stelt de raad voor het beheerplan waterpartijen 2009-2021 vast te stellen, de financiële consequenties vast te stellen (kostendekkingsplan, storting in voorzieningen waterpartijen, overschot inzetten voor openbaar groen) en de daarbij behorende begrotingswijziging vast te stellen.

Naar aanleiding van technische vragen van een raadslid heeft B&W het voorstel aangepast.

Apollo Smit heeft op 17 december opnieuw technische vragen gesteld, waarna de werkbegroting waterpartijen opnieuw is aangepast (Def rekenmodel waterpartijen 2009 - 2021 aangepast.pdf).
Aantekening:

Ambtelijk wordt aangepast dat besluitpunt 5 vervalt. Voor het overige ongewijzigd besloten.

 

16 Raadsvoorstel Harmonisatie van beleid voor het beheer van de algemene begraafplaatsen (2008/0115)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de beleidsvisie, het college op te dragen deze nader uit te werken aan de hand van het bijgevoegde uitvoeringsprogramma en de financiële consequenties inzichtelijk te maken. Daarnaast de beheersverordening en de verordening begraafplaatsrechten 2009 vast te stellen.

Aantekening:

Leo Visser dient een amendement in om in Nieuwkoop actieve geloofsgenootschappen te betrekken.

Amendement wordt aangenomen. Geamendeerd wordt besloten.

 

17 Raadsvoorstel Herstraten parkeerterrein zwembad Aarweide (2008/0116)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met het geheel herstraten van het parkeerterrein bij zwembad Aarweide en de incidentele kosten van € 88.000 excl. BTW ten laste te brengen van de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar. Vanaf 2010 zal het parkeerterrein voor het structureel onderhoud, als areaaluitbreiding, ondergebracht worden in het beheerplan wegen.

Aantekening:

Hans van der Vlugt dient een amendement in om niet meer kosten beschikbaar te stellen dan geoffreerd door aannemer.

Amendement verworpen. Ongewijzigd besloten.

 

18 Raadsvoorstel Rapport Rekenkamer over inhuur derden (2008/0117)

De rekenkamer stelt de raad voor het rapport "Baas in eigen huis" voor kennisgeving aan te nemen en de aanbevelingen over te nemen. De rekenkamer heeft onderzocht wat de kwaliteit is van de sturing op de inhuur van derden in het jaar 2007 in de gemeente.

Aantekening:

Ongewijzigd besloten (22/12).

Aat van Putten geeft het Presidium in overweging om rekenkamerrapporten in de toekomst rechtstreeks in de besluitvormende raadsvergadering te agenderen. B&W heeft immers al gereageerd.

19 Raadsvoorstel Harmonisatie Verordening Rekenkamer (2008/0118)

Het Presidium stelt voor de verordeningen uit de drie voormalige gemeenten te harmoniseren tot één verordening om zo te voldoen aan de Wet Ahri. De verordening vast te stellen en per 1 januari 2009 in werking te laten treden.
Aantekening:

Ongewijzigd besloten.

 

20 Raadsvoorstel Doorwerking beleidsregels en verordeningen (2008/0119)

B&W stelt de raad voor om wanneer verordeningen nog niet zijn geharmoniseerd de verordening van de voormalige gemeente Nieuwkoop van toepassing te verklaren op het grondgebied voor de gehele gemeente Nieuwkoop zoals deze per 1 januari 2007 is ontstaan.
Aantekening:

Ongewijzigd besloten.

 

21 Raadsvoorstel onderhoud gemeentelijke gebouwen (2008/0120)

B&W stelt voor het beleidsplan beheer- onderhoud gemeentelijke gebouwen en de daaraan gerelateerde beheerplannen voor 2008 tot en met 2012 vast te stellen en de financiële consequenties voor de voorziening vast te stellen.
Aantekening:

Ongewijzigd besloten (22/12)

 

Wethouder Tersteeg zegt toe, n.a.v. een ingediende motie van Jan van den Bos, dat in de Perspectiefnota een en ander wordt opgenomen om achterstallig onderhoud aan gemeentelijke gebouwen in de toekomst te voorkomen.

 

22 Raadsvoorstel Kredietvoorstel aanschaf dienstvoertuigen (2008/0121)

B&W stelt de raad voor een krediet van € 45.000 voor de aanschaf van drie dienstauto's beschikbaar te stellen.

Dit raadsvoorstel is niet in een meningsvormende raad behandeld; het is rechtstreeks op deze agenda geplaatst.

Aantekening:

Ongewijzigd besloten (22/12)

 

23 Raadsvoorstel Bestuurlijke Planning en Controlcyclus 2009 (2008/0122)

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van de voorgestelde bestuurlijke planning en controlcyclus voor 2009, gelet op de financiële verordening gemeente Nieuwkoop. Verder wordt voorgesteld om de 2e tussentijdse rapportage de stand van zaken te laten bevatten van de eerste zeven maanden in plaats van de eerste acht maanden.
Aantekening:

Ongewijzigd besloten (22/12)

 

24 Raadsvoorstel Implementatieplan Ontwikkeling dienstverlening 2009-2014 (2008/0123)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met het implementatieplan met de daarin gestelde ambities, proces en planning. Het overgebleven budget 2008 over te hevelen naar 2009, het te verwachten tekort bij de 1e tussentijdse rapportage 2009 bij te ramen en in het meerjarenperspectief de geraamde kosten op te nemen.Een aantal exemplaren van het implementatieplan ligt voor raadsleden klaar in de fractiekamer. (1 ex per fractie).

Na behandeling in de meningsvormende raad van 11 december 2008 is het raadsbesluit aangepast.

Aantekening:

Ongewijzigd besloten (22/12).

 

Leen Mur dient een amendement in om de bedragen weer in de besluitvorming op te nemen. De burgemeester zegt namens de portefeuillehouder dat dit raadsvoorstel gaat over een procesbeschrijving. Concrete begrotingswijzigingen worden nog aan de raad voorgelegd. Amendement wordt verworpen.

 

25 Raadsvoorstel Verordening Wmo-adviesraad (2008/0124)

B&W stelt de raad voor deze verordening over de Wmo-adviesraad (Wet maatschappelijke ondersteuning) vast te stellen. Deze verordening regelt punten als taken, rollen en bevoegdheden binnen de Wmo-adviesraad.
Aantekening:

Ongewijzigd besloten.

 

26 Raadsvoorstel 8e wijziging van de gemeenschappelijke regeling ISDR (2008/0125)

B&W stelt de raad voor de wijziging, die onder andere te maken heeft met de herindeling van de gemeenten Jacobswoude en Alkemade tot een nieuwe gemeente Kaag en Braassem, vast te stellen.Op de lijst van ingekomen stukken van de raad voor 18 december 2008 treft u een aantal verordeningen aan die ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur zijn aangeboden.
Aantekening:

Ongewijzigd besloten.

 

27 Raadsvoorstel Normenkader 2008 (2008/0126)

B&W stelt de raad voor het normenkader, voor het rechtmatigheids oordeel van de accountant op de financiële administratie en de jaarrekening, voor 2008 vast te stellen.
Aantekening:

Ongewijzigd besloten.

 

Hamerstukken

28 Raadsvoorstel Gemeentelijk Monumentenbeleid (2008/0127)

B&W stelt de raad voor de notitie “Cultuurhistorisch Erfgoed Nieuwkoop”, de Erfgoedverordening 2009 en de Subsidieverordening Monumentenzorg 2009 vast te stellen.

Aantekening:

Ongewijzigd besloten.

 

29 Raadsvoorstel Verplaatsing grens bebouwde kom kern Papenveer (2008/0128)

B&W stelt de raad voor om, in het kader van het duurzaam veilig maken van de kern Papenveer, de komgrens op de Paradijsweg te verplaatsing.

Aantekening:

Ongewijzigd besloten.

 

30 Raadsvoorstel Bezwaarschrift, J.P. van Veen, Voorbereidingsbesluit Noordse Buurt (2008/0129)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met het advies van de bezwaarschriftencommissie en het bezwaarschrift van bezwaarmaker ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. Het voorbereidingsbesluit voor het gebied Noordse Buurt d.d. 24 januari 2008 na heroverweging in stand te laten.

Aantekening:

Ongewijzigd besloten.

31 Raadsvoorstel Bestemmingsplan "Nieuw Amstel West, eerste herziening" (2008/0130)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de nota van zienswijze en het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

Aantekening:

Ongewijzigd besloten.

 

31a Motie over een niet geagendeerd onderwerp

Op grond van artikel 58 lid 4 van het reglement van orde vindt de behandeling van een motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp plaats nadat alle andere agendapunten zijn behandeld.

Aantekening: De MPN, Progressief Nieuwkoop en CDA verzoeken het college een bijdrage aan de Voedselbank te verstrekken van € 4.000 per jaar (22/12) De motie wordt aangepast n.a.v. de aanbevelingen van wethouder Schrama. Bij eerste verzoekpunt wordt "maximaal" toegevoegd. Het laatste verzoekpunt wordt verwijderd. Gewijzigde motie is aangenomen.

Overige agendapunten

32 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.
Aantekening: Wethouder Tersteeg deelt mee dat de provincie de begroting 2009 van Nieuwkoop als solide heeft beoordeeld. Nieuwkoop valt nu gewoon weer onder repressief toezicht (22/12).

33 Sluiting

18 december om 23.10 uur (schorsing tot 22 december) en 22 december om 21.25 uur
Aantekening:

Hieronder treft u de getekende stukken van deze vergadering aan:

Bijgevoegde documenten

Top