Vergadering Gemeenteraad 11-12-2008

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Jan Hardenberg
Dit item is verlopen op 18-05-2009.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD 11 DECEMBER 2008

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

Aantekening:

De agenda is conform vastgesteld.

 

Bijgevoegde documenten

3 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Afhandeling 'oude ingekomen stukken'

c. Toezeggingen

Aantekening:

Wethouder Schrama: Intentieovereenkomst Noorden. Vragen daarover van de VVD worden dinsdag in college behandeld en antwoorden gaan dan naar raad. De antwoorden komen voordat de intentieverklaring wordt getekend.

Wethouder Schrama: Intentieovereenkomst bibliotheek en Kulturhus over verplaatsing bibliotheek op 17 december.

Wethouder Van Leeuwen: over een intentieovereenkomst project Vernieuwd Verbonden wordt besloten in de laatste vergadering van het college dit jaar.

4 Raadsvoorstel Implementatieplan Ontwikkeling dienstverlening 2009-2014

B&W stelt de raad voor in te stemmen met het implementatieplan met de daarin gestelde ambities, proces en planning. Het overgebleven budget 2008 over te hevelen naar 2009, het te verwachten tekort bij de 1e tussentijdse rapportage 2009 bij te ramen en in het meerjarenperspectief de geraamde kosten op te nemen. Een aantal exemplaren van het implementatieplan ligt voor raadsleden klaar in de fractiekamer. (1 ex per fractie)
Aantekening:

Wethouder Van Leeuwen geeft op vragen van de raad aan dat: de privacy is gewaarborgd, dat het uitgangspunt is om binnen het totaalbudget van € 400.000 te blijven, dat de het zwaartepunt van de kosten ligt in 2009 en 2010 en daarom overheveling 2008 wenselijk is. Mevrouw Koekebakker geeft op de vraag wat in het bedrag van € 50.000 zit aan dat de raad structureel € 50.000 beschikbaar heeft gesteld voor met name personeelskosten, werven vrijwilligers, opleiden vrijwilligers, huisvesting, e.d.

Op de vraag waarom de raad dan nu nog een besluit moet nemen antwoord de wethouder dat het implementatieplan is beloofd aan de raad en er een nieuw ambitieniveau is.

De raad stelt voor geen “circa bedragen” in raadsbesluiten te zetten. Oplossing zou kunnen zijn om de volgende tekst op te nemen “verwachte overschot 2008 overhevelen”. Voorstel kan naar de besluitvormende raadsvergadering van 18 december 2008 als hamerstuk als het raadsbesluit wordt aangepast zoals voorgesteld. Zo niet dan discussiestuk.

 

5 Raadsvoorstel Verordening Wmo-adviesraad

B&W stelt de raad voor deze verordening over de Wmo-adviesraad (Wet maatschappelijke ondersteuning) vast te stellen. Deze verordening regelt punten als taken, rollen en bevoegdheden binnen de Wmo-adviesraad.
Aantekening:

Progressief Nieuwkoop vraagt zich af of er een afspiegeling uit de kernen zou kunnen zijn. Afwegingen daarbij zijn of er voldoende mensen zijn die willen participeren, dat er meer doelgroepen genoemd zijn dan leden nodig zijn, de opsomming van de doelgroepen niet limitatief is, hoge profieleisen worden gesteld. Het lijkt de raad niet haalbaar.

Wethouder Schrama geeft op vragen uit de raad aan dat wanneer de WMO-adviesraad het college adviseert over een raadsvoorstel het advies ook wordt opgenomen in het raadsvoorstel en wat het college met dit advies heeft gedaan.

Voorstel kan naar de besluitvormende raadsvergadering van 18 december 2008 als hamerstuk.

 

6 Raadsvoorstel 8e wijziging van de gemeenschappelijke regeling ISDR

B&W stelt de raad voor de wijziging, die onder andere te maken heeft met de herindeling van de gemeenten Jacobswoude en Alkemade tot een nieuwe gemeente Kaag en Braassem, vast te stellen.Op de lijst van ingekomen stukken van de raad voor 18 december 2008 treft u een aantal verordeningen aan die ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur zijn aangeboden.
Aantekening:

Voorstel kan naar de besluitvormende raadsvergadering van 18 december 2008 als hamerstuk.

 

7 Raadsvoorstel Ontwerpbegrotingswijziging RDOG 2009

B&W stelt de raad voor positief te oordelen over de voorliggende begroting RDOG 2009. In te stemmen met diverse vormen van dekking van de verhoging vanuit perspectiefnota, septembercirculaire 2008 en WMO reserve en de daarbij behorende begrotingswijziging vast te stellen.Over dit agendapunt moet uiterlijk 11 december 2008 een besluit genomen worden door de raad. Aansluitend op deze meningsvormende raad is er daarom een extra besluitvormende raadsvergadering.

Aantekening:

Raadsbesluit wordt aangepast zodat de financiële consequenties duidelijk zijn.

Het aangepaste conceptbesluit kan als discussiestuk in de Extra besluitvormende raadsvergadering van 11 december 2008 worden behandeld.

 

8 Raadsvoorstel Normenkader 2008

B&W stelt de raad voor het normenkader, voor het rechtmatigheids oordeel van de accountant op de financiële administratie en de jaarrekening, voor 2008 vast te stellen.
Aantekening:

Voorstel kan ongewijzigd naar de besluitvormende raadsvergadering van 18 december 2008 als hamerstuk.

 

9 Raadsvoorstel onderhoud gemeentelijke gebouwen

B&W stelt voor het beleidsplan beheer- onderhoud gemeentelijke gebouwen en de daaraan gerelateerde beheerplannen voor 2008 tot en met 2012 vast te stellen en de financiële consequenties voor de voorziening vast te stellen.
Aantekening:

De raad vindt het vreemd dat het college binnen 3 jaar een tekort laat ontstaan en mist daarvoor de informatie en een goede onderbouwing. CDA overweegt daarom een motie.

Wethouder Tersteeg geeft aan dat het college verwacht dan minder gebouwen te hebben en er dus minder storting nodig is.

Voorstel kan naar de besluitvormende raadsvergadering van 18 december 2008 als discussiestuk.

 

10 Raadsvoorstel Bestuurlijke Planning en Controlcyclus 2009

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van de voorgestelde bestuurlijke planning en controlcyclus voor 2009, gelet op de financiële verordening gemeente Nieuwkoop. Verder wordt voorgesteld om de 2e tussentijdse rapportage de stand van zaken te laten bevatten van de eerste zeven maanden in plaats van de eerste acht maanden.
Aantekening:

De raad verzoekt de wethouder het raadsbesluit aan te passen zoals besproken in de auditcommissie.

Voorstel kan gewijzigd naar de besluitvormende raadsvergadering als discussiestuk.

 

11 Rapport Rekenkamer over inhuur derden

De rekenkamer stelt de raad voor het rapport "Baas in eigen huis" voor kennisgeving aan te nemen en de aanbevelingen over te nemen. De rekenkamer heeft onderzocht wat de kwaliteit is van de sturing op de inhuur van derden in het jaar 2007 in de gemeente.

Aantekening:

Er wordt een groot aantal vragen gesteld over representativiteit, dossiervorming, de beoordeling, opdrachtverlening, verlening, inhuur versus uitbesteden, strategisch beleidsdocument. De onderzoekers van de rekenkamer geven aan hoe het onderzoek is uitgevoerd en hoe zij tot de conclusies en aanbevelingen zijn gekomen.

De burgemeester schetst de bijzondere situatie vlak na de herindeling en vindt dat er goede aanbevelingen in het rapport staan die het college overneemt.De gemeentesecretaris geeft kort aan wat er in regionaal verband wordt gedaan met de problemen van de vacatures.

Voorstel kan naar de besluitvormende raadsvergadering van 18 december 2008 als discussiestuk.

12 Raadsvoorstel Harmonisatie Verordening Rekenkamer

Het Presidium stelt voor de verordeningen uit de drie voormalige gemeenten te harmoniseren tot één verordening om zo te voldoen aan de Wet Ahri. De verordening vast te stellen en per 1 januari 2009 in werking te laten treden.
Aantekening:

De raad concludeert dat dit voorstel alleen harmonisatie van de verordening betreft. Komend jaar vindt er nog een evaluatie van de rekenkamer plaats dat tot wijzigingen kan leiden. Voorstel kan naar de besluitvormende raadsvergadering van 18 december 2008 als hamerstuk.

 

13 Raadsvoorstel Doorwerking beleidsregels en verordeningen

B&W stelt de raad voor om wanneer verordeningen nog niet zijn geharmoniseerd de verordening van de voormalige gemeente Nieuwkoop van toepassing te verklaren op het grondgebied voor de gehele gemeente Nieuwkoop zoals deze per 1 januari 2007 is ontstaan.
Aantekening:

Voorstel kan naar de besluitvormende raadsvergadering van 18 december 2008 als hamerstuk.

 

14 Raadsvoorstel standpunt ten aanzien van Schiphol

B&W stelt de raad voor een gemeentelijk standpunt ten aanzien van Schiphol vast te stellen om zo te bevorderen dat er vanuit de gemeente een éénduidig standpunt wordt ingenomen.Dit voorstel heeft eerder op de agenda gestaan van de meningsvormende raad van september 2008. Het oude raadsvoorstel en -besluit zijn bijgevoegd.
Aantekening:

De heer Paymans gaat in een presentatie in op de negen genoemde punten in het voorstel van het college en geeft alternatieven aan.

Wethouder Brouwer geeft aan naar aanleiding van deze bespreking nog een keer te kijken naar het raadsvoorstel.

De voorzitter concludeert dat het dan te zijner tijd weer in een meningsvormende raad besproken kan worden.

 

15 Actielijst vorige MR II vaststellen

De actielijst van de Meningsvormende Raad van 30 oktober 2008 dient vastgesteld te worden.

Aantekening:

Conform vastgesteld.

 

16 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.
Aantekening:

Geen rondvraag.

17 Sluiting

Top