Vergadering Gemeenteraad 04-12-2008

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Berry Dors
Dit item is verlopen op 04-06-2009.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD 4 DECEMBER 2008

1 Opening

  

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

Aantekening: Agendapunt 11 wordt behandeld na agendapunt 7 in verband met publiek, daarna 8, 9, 10, 14 en 17. Als er tijd over is dan de rest van de agendapunten. Later is besloten om de vergadering te vervolgen op 11 december 2008.

3 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Afhandeling 'oude ingekomen stukken'

c. Toezeggingen

Aantekening:

Wethouder Jonker geeft aan dat de gemeente de locaties van Bots heeft geïnspecteerd en een gevaarlijke situatie heeft aangetroffen. Schatting van kosten voor noodvoorziening EUR 55.000 maar aard is zodanig slecht dat sloop dringend gewenst is. Overtreder moet zelf eind aan situatie maken, voordat bestuursdwang kan worden toegepast. Delfgouw (adviesbureau) overlegt met monumentenzorg over sloop. Bevelsbevoegdheid van burgemeester moet waarschijnlijk binnenkort plaatsvinden. Keuze B&W lijkt te worden totale sloop van gebouwen en winkel met zoveel mogelijk zelfde materiaal terug te bouwen. Wordt vervolgd.

De mededeling wordt ook op papier gezet. Vragen van raadsleden over bijvoorbeeld de rijksmonumentale status. De bevelsbevoegdheid wordt niet lichtvaardig benut.

 

De nadere uitleg van B&W speciaal voor raadsleden over juridische zaken behorend bij bestemmingsplan recreatieparken komende woensdag 10-12-08 gaat niet door. Er zou niets ter besluitvorming voor liggen.

4 Raadsvoorstel Bestemmingsplan "Nieuw Amstel West, eerste herziening"

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de nota van zienswijze en het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

Een aantal exemplaren van het bestemmingsplan ligt voor raadsleden klaar in de fractiekamer.

Aantekening:

Mag als hamerstuk door naar de besluitvormende raadsvergadering 18 december 2008.

5 Raadsvoorstel Wijziging bestemming perceel Noordsedorpsweg, naast 12b

B&W stelt de raad voor geen medewerking te verlenen aan het verzoek om de huidige bestemming agrarisch onbebouwd te wijzigen.

Aantekening:

Inspreker de heer Suyver spreekt namens de heer Riethof. WOZ waarde is gesteld op tuin bij woning. Het is geen agrarische bestemming en dat wordt het ook niet. De heer Riethof wil als tuin inrichten en als tuin gebruiken. Bestemming dan ook tuin.

De raad wil weten of de mogelijkheid er is om de brug te legaliseren. De wethouder laat zich adviseren zowel over de brug als over de beschermende status van de Natura 2000. Zo mogelijk past B&W het voorstel nog binnen een week aan.

Mag als discussiestuk door naar de besluitvormende raadsvergadering 18 december 2008 en wordt mogelijk nog in gewijzigde vorm aangeleverd.

 

6 Raadsvoorstel Bezwaarschrift, J.P. van Veen, Voorbereidingsbesluit Noordse Buurt

B&W stelt de raad voor in te stemmen met het advies van de bezwaarschriftencommissie en het bezwaarschrift van bezwaarmaker ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. Het voorbereidingsbesluit voor het gebied Noordse Buurt d.d. 24 januari 2008 na heroverweging in stand te laten.

Het verslag en advies van de bezwarencommissie ligt ter inzage in de fractiekamer.

Aantekening:

Mag als hamerstuk door naar de besluitvormende raadsvergadering 18 december 2008.

 

7 Raadsvoorstel Bezwaarschrift, 23 reclamanten, Voorbereidingsbesluit Noordse Buurt

B&W stelt de raad voor in te stemmen met het advies van de bezwaarschriftencommissie en 19 bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond te verklaren en 4 bezwaarschriften niet ontvankelijk te verklaren. Het voorbereidingsbesluit voor het gebied Noordse Buurt d.d. 26 april 2007 na heroverweging in stand te laten.

Het verslag en advies van de bezwarencommissie ligt ter inzage in de fractiekamer.

Aantekening:

Inspreker de heer Van Veen spreekt mede namens de reclamanten met nummers 1 t/m 13 en 20 t/m 23. De ongerustheid over de reactietermijn is terecht gebleken. De commissie bezwaarschriften heeft onjuistheden in verslag opgenomen.

Inspreker de heer Brouwer geeft aan dat het gevoerde beleid verwerpelijk is en wil dat bezwaarschriften worden gehonoreerd. 

Mag als discussie (op verzoek van de VVD) door naar de besluitvormende raadsvergadering 18 december 2008.

 

8 Raadsvoorstel Verordening winkeltijden gemeente Nieuwkoop

B&W stelt de raad voor de verordeningen uit de voormalige gemeenten te harmoniseren. De verordeningen zijn nu redelijk verschillend. Aan die verschillen moet, door het vaststellen van de nieuwe verordening, een einde komen.

Aantekening:

Wethouder Jonker geeft aan dat iedereen die in 2008 op zondag volgens 12 dagen regeling open was op zondag, ook in 2009 open kan.

Mag als discussiestuk door naar de besluitvormende raadsvergadering 18 december 2008.

9 Raadsvoorstel Convenant woonruimteverdeling

B&W stelt de raad voor in te stemmen met het Convenant woonruimteverdeling Rijnstreek 2009, uitvoeringsafspraken locale beleidsruimte 2009-2012 en te besluiten tot een 1e wijziging van de Huisvestingsverordening 2008.

Dit onderwerp is besproken in de meningsvormende raad van 23 oktober 2008. N.a.v. die bespreking is het een en ander aangepast.

Aantekening:

Mag als discussiestuk door naar de besluitvormende raadsvergadering 18 december 2008.

 

10 Raadsvoorstel Verplaatsing grens bebouwde kom kern Papenveer

B&W stelt de raad voor om, in het kader van het duurzaam veilig maken van de kern Papenveer, de komgrens op de Paradijsweg te verplaatsing.

Aantekening:

Mag als hamerstuk door naar de besluitvormende raadsvergadering 18 december 2008.

 

11 Raadsvoorstel Bijdrage Toeristisch Recreatief Informatie Punt (TRIP)

B&W stelt de raad voor een krediet beschikbaar te stellen van maximaal € 15.000 voor de realisatie van de TRIP. De TRIP, een informatiezuil, is gepland op het parkeerterrein aan de N231 aan de Nieuwveenseweg.

Aantekening:

Standpunten lijken te zijn ingenomen met MPN, CDA en VVD tegen en Prog. N’kp en SGP-CU voor.

Mag als discussiestuk door naar de besluitvormende raadsvergadering 18 december 2008.

 

Bijgevoegde documenten

12 Raadsvoorstel Herstraten parkeerterrein zwembad Aarweide

B&W stelt de raad voor in te stemmen met het geheel herstraten van het parkeerterrein bij zwembad Aarweide en de incidentele kosten van € 88.000 excl. BTW ten laste te brengen van de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar. Vanaf 2010 zal het parkeerterrein voor het structureel onderhoud, als areaaluitbreiding, ondergebracht worden in het beheerplan wegen.

Aantekening:

Wethouder Brouwer geeft aan dat er al klinkers zijn die hergebruikt kunnen worden, bovendien liggen er leidingen onder die bereikbaar moeten blijven. Daarom geen asfalt. Wethouder Brouwer geeft aan dat er géén reservering uit Liemeer van EUR 84.000 beschikbaar is gesteld.

11/12 Kan als hamerstuk naar besluitvormende raadsvergadering van 18 december 2008.

 

13 Raadsvoorstel Rehabilitatiekosten voor de wegen na 2012

B&W stelt de raad voor de totale boekwaarde € 4,8 miljoen in één keer af te schrijven, deze te boeken ten laste van de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar. Vanaf 2012 jaarlijks € 300.000 toe te voegen aan de voorziening en meer financiële risico's te nemen voor het dekken van rehabilitatiekosten voor wegen buiten de bebouwde kom.

Alle cijfermatige onderbouwingen liggen ter inzage in de fractiekamer.

Aantekening:

11/12 Kan als hamerstuk naar besluitvormende raadsvergadering van 18 december 2008.

 

14 Raadsvoorstel Gemeentelijk Monumentenbeleid

B&W stelt de raad voor de notitie “Cultuurhistorisch Erfgoed Nieuwkoop”, de Erfgoedverordening 2009 en de Subsidieverordening Monumentenzorg 2009 vast te stellen. Het nieuwe monumentenbeleid komt er op neer dat waardevolle elementen in de gemeente worden behouden, maar dat ontwikkelingen niet in weg mag staan.

Aantekening:

Mag als hamerstuk naar besluitvormende raadsvergadering van 18 december 2008.

 

15 Raadsvoorstel Bescherming waardevolle houtopstanden

B&W stelt de raad voor de Verordening tot de tweede wijziging van de Algemene plaatselijke verordening (APV) Nieuwkoop 2007 vast te stellen. Dit om met zo min mogelijk regeldruk waardevolle houtopstanden in de gemeente te beschermen en in stand te houden.

De lijst van beschermingswaardige houtopstanden, deze wordt vastgesteld door B&W, ligt ter inzage in de fractiekamer.

Aantekening:

Sjoerd Dijkstra geeft aan dat echt waardevolle bomen worden met dit voorstel beschermd. Bedoeling is van overtollige kapvergunningen af komen. Aanvraag financiële bijdrage komt zelden voor, kan ook uit de exploitatie i.p.v. aparte regeling. Er komt uitgebreide publieksvoorlichting.

11/12 Kan als hamerstuk naar besluitvormende raadsvergadering van 18 december 2008.

 

16 Raadsvoorstel Beheerplan Waterpartijen

B&W stelt de raad voor het beheerplan waterpartijen 2009-2021 vast te stellen, de financiële consequenties vast te stellen (kostendekkingsplan, storting in voorzieningen waterpartijen, overschot inzetten voor openbaar groen) en de daarbij behorende begrotingswijziging vast te stellen.

Aantekening:

Gedragscode Flora en Faunawet van LNV wordt nog ter inzage gelegd.

Wethouder Tersteeg geeft aan dat normaal gesproken bij de Jaarrekening pas wordt vastgesteld wat met het overschot van beheerplan gebeurt. B&W wilde aantonen dat uit deze voorziening geld kan vrijvallen. Bij groenbeheer zal dit geld nodig zijn.
De meningsvormende raad kan zich dat voorstellen, maar wil dat besluit dan bij Jaarrekening kunnen nemen. Groenbeheerplan kan dan met onderbouwing via apart raadsvoorstel eventueel de bestemmingsreserve toebedeeld krijgen.

Wethouder Tersteeg zal besluitpunt 4 aanpassen. En er komt een andere begrotingswijziging.

11/12 Kan in aangepaste vorm (n.a.v. technische vragen van Apollo Smit) als discussiestuk naar besluitvormende raadsvergadering van 18 december 2008.

17 Raadsvoorstel Harmonisatie van beleid voor het beheer van de algemene begraafplaatsen

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de beleidsvisie, het college op te dragen deze nader uit te werken aan de hand van het bijgevoegde uitvoeringsprogramma en de financiële consequenties inzichtelijk te maken. Daarnaast de beheersverordening en de verordening begraafplaatsrechten 2009 vast te stellen.

Aantekening:

Sjoerd Dijkstra licht de situatie van de algemene begraafplaatsen toe. O.a. organisatie-, administratie- en capaciteitsprobleem en hoge exploitatielasten.

11/12 Kan als discussiestuk, vooral vanwege tariefstelling, naar besluitvormende raadsvergadering van 18 december 2008.

 

18 Actielijst vorige MR I vaststellen

De actielijst van de Meningsvormende Raad van 23 oktober 2008 dient vastgesteld te worden.

Aantekening:

Ongewijzigd vastgesteld.

 

19 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.
Aantekening:

Kees Hagenaars vraagt duidelijkheid over de gladheidsbestrijding.

Wethouder Tersteeg geeft aan dat B&W afgelopen dinsdag het beleid voor gladheidsbestrijding heeft vastgesteld. Dit wordt gepubliceerd en hier kan op ingesproken worden.

Sjoerd Dijkstra geeft aan dat als na preventief strooien het gaat miezeren er veel ijzel kan liggen. Dan is het glad. Er is wel een priortering. Schoolroutes worden gestrooid.

20 Sluiting

Een aantal agendapunten is op 4 december niet aan de orde gekomen, de bespreking vervolgt op 11 december, een agenda voor deze VERVOLGvergadering is onderaan bijgevoegd.
Top