Vergadering Gemeenteraad 06-11-2008

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 06-05-2009.

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 6 NOVEMBER 2008

1 Opening

Aantekening: De vergadering is op 6 november na agendapunt 9 geschorst. Op 10 november heeft de raad de vergadering weer vervolgt.

2 Vaststellen agenda

Aantekening:

Agendapunt 14 Regionale Woonruimte-verdeling gaat terug naar de meningsvormende raad.

Twee moties door MPN ingediend over onderwerpen die niet op de agenda staan: UMTS (wordt agendapunt 18a) en Tennishal (wordt agendapunt 18b).

 

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

Aantekening:

Geen gebruik van gemaakt.

4 Vragen-half-uur

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur.

Aantekening:

Guus Elkhuizen stelt vragen over de prognosebalans en armoedebeleid.

Jan de Jong stelt vragen over Bloemenstraat Papenveer en riolering Zevenhovenseweg.

Stef Leliveld vraagt naar de stand van zaken: derde fase dorpshart Nieuwkoop, Roerdomp en Zevensprong.

5 Vaststellen diverse verslagen (2008/0089)

a. Verslag besluitvormende raadsvergadering 2 oktober 2008

b. Verslag besluitvormende raadsvergadering 16 oktober 2008

c. Verslag besloten besluitvormende raadsvergadering 16 oktober 2008

Aantekening:

Verslagen a, b en c zijn ongewijzigd vastgesteld. Vertrouwelijkheid van c wordt grotendeels opgeheven. Enkele getallen zijn in openbare deel weggelaten.

 

6 Ingekomen stukken (2008/0090)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Aantekening:

De afhandelingvoorstellen zijn zonder wijzigingen overgenomen.

 

7 Raadsvoorstel Gemeentevlag Nieuwkoop (2008/0092)

B&W stelt de raad voor de gemeentevlag vast te stellen.

Aantekening:

Ongewijzigd besloten.

 

Financiële agendapunten

8 Raadsvoorstel Programmabegroting 2009 (2008/0093)

B&W stelt de raad voor de begroting van baten en lasten 2009 op programmaniveau vast te stellen. In te stemmen met het investeringsplan 2009-2012, kennis te nemen van het meerjarenbeeld 2010-2012 en de genoemde risico's te bevestigen.

Aantekening:

Programmabegroting inclusief erratum is ongewijzigd vastgesteld.

 • Motie Alcohol- en drugsgebruik aangenomen.
 • Motie Verzekering vrijwilligers aangenomen.
 • Motie Vernielingswijzer aangenomen.
 • Motie Energiebesparing ingetrokken

9 Raadsvoorstel Belastingverordeningen 2009 (2008/0094)

B&W stelt de raad voor de diverse belastingverordeningen voor 2009 vast te stellen. Waaronder die voor rioolafvoerrechten, afvalstoffenheffing, precariobelasting, forensenbelasting, hondenbelasting, leges, marktgelden en parkeerbelasting.

Aantekening:

Gewijzigd door twee amendementen (grens betalingsspreiding 3.000 euro en precarioheffing/ramkraak) vastgesteld.

 • Motie Forenzenbelasting verworpen.
 • Motie Afvalstoffenheffing verworpen.
 • Motie Standplaatskaders voor raad verworpen.
 • Motie Hertaxatie OZB ingetrokken.
 • Motie Minimarkten aangenomen.
 • Motie evaluatie verordeningen aangenomen.

10 Raadsvoorstel Tweede tussentijdse rapportage 2008 (2008/0095)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de rapportage, de begrotingswijziging vast te stellen en de kredietoverschrijdingen zoals vermeld in de rapportage te autoriseren en de gevolgen voor de kapitaallasten te betrekken bij de eerste rapportage 2009.

Aantekening:

De Tweede tussentijdse rapportage 2008 inclusief erratum is ongewijzigd vastgesteld. VVD fractie stemt tegen.

 

Hamerstukken

11 Raadsvoorstel Aankoop gronden Floraweg 17 en 47 (2008/0096)

B&W stelt de raad voor een krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van beide objecten.

Aantekening:

Aangepast raadsbesluit en begrotingswijziging waarbij alleen krediet wordt gevraagd voor Floraweg 47.

Ongewijzigd besloten.

 

12 Raadsvoorstel Voorbereidingsbesluit Oostkanaalweg 33 (2008/0097)

B&W stelt de raad voor een voorbereidingsbesluit vast te stellen voor het perceel zoals aangegeven op de bijbehorende kaart.

Aantekening:

Ongewijzigd besloten.

Stemverklaring van Aat van Putten: deze bevoegdheid zou voorbehouden moeten zijn aan de raad. Een goede ruimtelijke onderbouwing en een toetsingkader ontbreekt.

13 Raadsvoorstel Beheer- en beleidsplan Openbare Verlichting (2008/0098)

B&W stelt de raad voor het beheer- en beleidsplan 2008-2017 vast te stellen en de daarbij behorende financiële consequenties. Tevens wordt voorgesteld deel te nemen aan het project energiebesparing OV.

Aantekening:

Ongewijzigd besloten.

 

Discussiestukken

14 Raadsvoorstel Wijziging convenant regionale woonruimteverdeling (2008/0099)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met het Convenant woonruimteverdeling Rijnstreek 2009, uitvoeringsafspraken lokale beleidsruimte 2009-2012 en te besluiten tot een 1e wijziging van de Huisvestingsverordening 2008.

In de meningsvormende raad van 23 oktober 2008 is gevraagd om meer informatie over de Huisvestingswet en de ervaringen met de pilot.

Aantekening:

Dit punt is van de agenda afgehaald; er is geen besluit genomen.

 

15 Raadsvoorstel Instelling Reserve huisvesting gemeente (2008/0100)

B&W stelt de raad voor een reserve huisvesting gemeente in te stellen door het inbrengen van de netto opbrengst van de verkoop van diverse objecten. Door een reserve in te stellen kan dekking worden gecreëerd voor toekomstige uitgaven in relatie tot de huisvesting van de gemeente

Aangepast voorstel n.a.v. de meningsvormende raad van 23 oktober.

Aantekening:

Ongewijzigd besloten. Progressief Nieuwkoop stemt tegen.

16 Raadsvoorstel Grof huishoudelijk afval (2008/0101)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de ontwikkelingsrichting waarin wordt gekozen voor:

 • het in exploitatie houden van de afvalbrengstations in Ter Aar en Nieuwkoop tot 2015;
 • de ontwikkeling van een nieuw afvalbrengstation voor de periode na 2015;

en de dekking van de daarmee gemoeide kosten.

Aangepast voorstel n.a.v. de meningsvormende raad van 23 oktober.

Aantekening:

Wethouder Brouwer zegt toe dat dit geen definitief besluit is om te komen tot één afvalbrengstation.

Ongewijzigd besloten. VVD stemt tegen.

17 Raadsvoorstel Procesvoorstel ontwikkeling Servicepluspunten (2008/0102)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met het geschetste proces en de realisatie van de Servicepluspunten te faseren. In eerste instantie de Servicepluspunten in te richten in de gemeentehuizen te Nieuwveen en Ter Aar (tijdelijk) en in het Trefpunt Welzijn Nieuwkoop en op een later tijdstip te veranderen naar een nader te bepalen locatie.

Aantekening:

Ongewijzigd besloten. VVD stemt tegen.

 

18 Raadsvoorstel 1ste Begrotingswijziging 2009 (2008/0103)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de 1ste begrotingswijziging 2009. Daarin staan opgenomen wijzigingen vanuit de tweede tussentijdse rapportage, de septembercirculaire en de begrotingswijzigingen na juli 2008 (archiefachterstanden, afvalbrengstation en openbare verlichting). Verder stelt B&W voor de begroting te wijzigen i.v.m. groenbeheer en voor beleidsmaatregelen een stelpost op te nemen.

Dit voorstel is niet in een meningsvormende raad besproken. Wel is in de auditcommissie aangekondigd dat er een begrotingswijziging zou komen i.v.m. de septembercirculaire.

Aantekening:

Ongewijzigd besloten.

 

18a Motie over een niet geagendeerd onderwerp (UMTS-masten)

Op grond van artikel 58 lid 4 van het reglement van orde vindt de behandeling van een motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp plaats nadat alle andere agendapunten zijn behandeld.

Aantekening:

De MPN verzoekt het college eerst lokaalbeleid voor het plaatsen van UMTS-masten te ontwikkelen en vast te laten stellen door de raad voordat zij een vergunning afgeeft voor het plaatsen van een nieuwe UMTS-mast.

Motie wordt aangenomen met 13 stemmen voor en 4 stemmen tegen.

 

Bijgevoegde documenten

18b Motie over een niet geagendeerd onderwerp (Tennishal)

Op grond van artikel 58 lid 4 van het reglement van orde vindt de behandeling van een motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp plaats nadat alle andere agendapunten zijn behandeld.

Aantekening:

De MPN verzoekt het college uiterlijk 14 november 2008 de raad schriftelijk te informeren over de planning en afhandeling van deze aanvraag.

Motie is aangenomen.

 

Bijgevoegde documenten

19 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

20 Sluiting

Hieronder treft u alle getekende raadsvoorstellen en -besluiten aan van deze vergadering.

 

Bijgevoegde documenten