Vergadering Gemeenteraad 30-10-2008

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 28-04-2009.

AGENDAPUNTEN:

0 EXTRA BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

Aantekening:

Ongewijzigd vastgesteld.

 

3 Raadsvoorstel Ontwerpbegroting Streekarchief Rijnlands Midden 2009 (2008/0088)

B&W stelt voor in te stemmen met de ontwerpbegroting 2009 van het Streekarchief Rijnlands Midden. De gemeente moet op deze ontwerpbegroting reageren vóór 5 november 2008.

Aantekening:

De raad stemt in met de ontwerpbegroting 2009 van het Streekarchief Rijnlands Midden.

 

4 Sluiting

Top