Vergadering Gemeenteraad 30-10-2008

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Voorzitter:Jaap Aartman
Dit item is verlopen op 28-04-2009.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD 30 OKTOBER 2008

1 Opening (aansluitend op de Besluitvormende Raadsvergadering)

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

Aantekening:

Insprekers:

De heer J.A.J.M. Riemen aanslag als verrassing en ook nog met terugwerkende kracht. Aanslag wordt individueel toegestuurd, de aankondiging ervan niet. Berekening onduidelijk. Heroverweeg deze belastingheffing.

De heer P.D. Petersen toeristenbelasting is veel eerlijker dan forenzenbelasting voor een kleine groep recreanten. Met stacaravan eigenaren vele malen zwaarder belast dan inwoners. Heroverweeg heffing forenzenbelasting. Rioolheffing verhoogd van 2005 €34, naar 2006 €68 tot zelfs €112. Lijkt niet rechtvaardig.

De heer Kees van Koert, namens ondernemersvereniging Nieuwkoop-Noorden. Het huidige standplaatsenbeleid zonder branchering is op termijn fataal voor een kleine kern als Noorden.

 

3 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Afhandeling 'oude ingekomen stukken'

c. Toezeggingen

Aantekening:

Wethouder Schrama deelt mee dat geld voor volwasseneneducatie vanaf 2009 als Participatiebudget weer naar gemeente komt. Rijnstreekberaad heeft verzocht om overdracht van deze middelen. B&W heeft hier voor overgangsjaar 2009 mee ingestemd.

Memo geldleningen ligt op tafel. Wethouder Tersteeg licht deze toe. Liquiditeitsprognose komt in decemberraad.

4 Raadsvoorstel Programmabegroting 2009

B&W stelt de raad voor de begroting van baten en lasten 2009 op programmaniveau vast te stellen. In te stemmen met het investeringsplan 2009-2012, kennis te nemen van het meerjarenbeeld 2010-2012 en de genoemde risico's te bevestigen.

Aantekening:

Voorstel kan naar de besluitvormende raadsvergadering van 6 november 2008 als discussiestuk. Een eerste begrotingswijziging is ook al aangekondigd voor 6 november.

In de actielijst (opgenomen onder aan deze agenda) staat de inhoudelijke discussie over dit onderwerp.

 

5 Raadsvoorstel Belastingverordeningen 2009

B&W stelt de raad voor de diverse belastingverordeningen voor 2009 vast te stellen. Waaronder die voor rioolafvoerrechten, afvalstoffenheffing, precariobelasting, forensenbelasting, hondenbelasting, leges, marktgelden en parkeerbelasting.

Aantekening:

Voorstel kan naar de besluitvormende raadsvergadering van 6 november 2008 als discussiestuk.

In de actielijst (opgenomen onder aan deze agenda) staat de inhoudelijke discussie over dit onderwerp.

6 Raadsvoorstel Tweede tussentijdse rapportage 2008

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor in te stemmen met de tweede tussentijde rapportage 2008.

Aantekening:

Voorstel kan naar de besluitvormende raadsvergadering van 6 november 2008 als discussiestuk. Opmerkingen zijn al met programmabegroting behandeling meegenomen.

 

7 Actielijst vorige MR II vaststellen

De actielijst van de Meningsvormende Raad van 18 september 2008 dient vastgesteld te worden.

Aantekening:

Ongewijzigd vastgesteld.

 

8 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

9 Sluiting

Hieronder vindt u de teksten van de insprekers. Ook is ten behoeve van agendapunten 4 en 5 de (concept) actielijst opgenomen.

 

Top