Vergadering Gemeenteraad 23-10-2008

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Jan Hardenberg
Dit item is verlopen op 23-04-2009.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD 23 OKTOBER 2008

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

De agenda is conform vastgesteld.

 

Bijgevoegde documenten

3 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Afhandeling 'oude ingekomen stukken'

c. Toezeggingen

Aantekening: Er zijn geen mededelingen uit B&W.

4 Raadsvoorstel Voorbereidingsbesluit Oostkanaalweg 33

B&W stelt de raad voor een voorbereidingsbesluit vast te stellen voor het perceel zoals aangegeven op de bijbehorende kaart.

Aantekening:

Voorstel kan ongewijzigd naar de besluitvormende raadsvergadering van 6 november 2008 als hamerstuk.

De raad merkt wel op dat de in het stuk genoemde structuurvisie nog niet is vastgesteld.

 

5 Raadsvoorstel Wijziging convenant regionale woonruimteverdeling

B&W stelt de raad voor in te stemmen met het Convenant woonruimteverdeling Rijnstreek 2009, uitvoeringsafspraken lokale beleidsruimte 2009-2012 en te besluiten tot een 1e wijziging van de Huisvestingsverordening 2008.

Aantekening:

Voorstel kan, mits er op tijd aanvullende informatie komt, naar de besluitvormende raadsvergadering van 6 november 2008 als discussiestuk.

De raad merkt op dat er nog geen woonvisie is en vraagt zich af hoe dit voorstel daarin past.

 

6 Raadsvoorstel Instelling Reserve huisvesting gemeente

B&W stelt de raad voor een reserve huisvesting gemeente in te stellen door het inbrengen van de netto opbrengst van de verkoop van diverse objecten. Door een reserve in te stellen kan dekking worden gecreëerd voor toekomstige uitgaven in relatie tot de huisvesting van de gemeente

De in het raadsvoorstel genoemde bijlagen zijn vertrouwelijk en liggen voor raadsleden ter inzage op de griffie.

Aantekening:

Voorstel kan aangepast naar de besluitvormende raadsvergadering van 6 november 2008 als discussiestuk. Er wordt in het huidige voorstel gesteld “5% rentedragend” dat moet anders geformuleerd worden.

 

7 Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2009 Streekarchief Rijnlands Midden

B&W stelt voor in te stemmen met de ontwerpbegroting 2009 van het Streekarchief Rijnlands Midden.

Aantekening:

Voorstel kan ongewijzigd naar de EXTRA besluitvormende raadsvergadering van 30 oktober 2008 als hamerstuk. De raad vindt het vaststellen van de begroting 2009 prima maar vraagt de wethouder om een keer met de raad over de toekomst van het Streekarchief te spreken.

 

8 Raadsvoorstel Grof huishoudelijk afval

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de ontwikkelingsrichting waarin wordt gekozen voor:

  • het in exploitatie houden van de afvalbrengstations in Ter Aar en Nieuwkoop tot 2015;
  • de ontwikkeling van een nieuw afvalbrengstation voor de periode na 2015;

en de dekking van de daarmee gemoeide kosten.

Aantekening:

Voorstel kan gewijzigd naar de besluitvormende raadsvergadering van 6 november 2008 als discussiestuk. De raad constateert dat de kosten meer stijgen dan is afgesproken in het raadsprogramma. Stelt voor dit item te verwijderen en de discussie daarover te voeren bij de Perspectiefnota 2010-2014.

 

9 Raadsvoorstel Beheer- en beleidsplan Openbare Verlichting

B&W stelt de raad voor het beheer- en beleidsplan 2008-2017 vast te stellen en de daarbij behorende financiële consequenties. Tevens wordt voorgesteld deel te nemen aan het project energiebesparing OV.

Aantekening:

Voorstel kan ongewijzigd naar de besluitvormende raadsvergadering van 6 november 2008 als hamerstuk.

 

10 Raadsvoorstel Procesvoorstel ontwikkeling Servicepluspunten

B&W stelt de raad voor in te stemmen met het geschetste proces en de realisatie van de Servicepluspunten te faseren. In eerste instantie de Servicepluspunten in te richten in de gemeentehuizen te Nieuwveen en Ter Aar (tijdelijk) en in het Trefpunt Welzijn Nieuwkoop en op een later tijdstip te veranderen naar een nader te bepalen locatie.

Aantekening:

Voorstel kan ongewijzigd naar de besluitvormende raadsvergadering van 6 november 2008 als discussiestuk. Als discussiestuk omdat de VVD de realisatiedatum van 2013 ter discussie wil stellen.

 

11 Brief Klankbordgroep Rekenkamer over directeur rekenkamer

De klankbordgroep adviseert de raad voor om in 2009 de heer Roel Freeke als directeur van de Rekenkamer te behouden.

Aantekening:

Brief komt op lijst van ingekomen stukken van de besluitvormende raadsvergadering van 6 november 2008. Daar wordt als afhandelingadvies voorgesteld om het advies van de klankbordgroep over te nemen.

 

Bijgevoegde documenten

12 Actielijst vorige MR I vaststellen

De actielijst van de Meningsvormende Raad van 11 september 2008 dient vastgesteld te worden.

Aantekening:

Ongewijzigd vastgesteld.

 

Bijgevoegde documenten

13 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.
Aantekening: Geen vragen

14 Sluiting

Top