Vergadering Gemeenteraad 16-10-2008

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 16-04-2009.

AGENDAPUNTEN:

0 EXTRA BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpaanwijzing Natura 2000-gebied

B&W stelt voor de zienswijze ontwerpaanwijzing Natura 2000-gebied vast te stellen. Vanwege de korte reactietermijn is deze zienswijze tot stand gekomen in samenspraak met een werkgroep van raadsleden.

4 Sluiting

Top