Vergadering Gemeenteraad 09-10-2008

Locatiegegevens vergadering
Plaats:diverse lokaties
Tijd:20:00
Voorzitter:diverse voorzitters
Dit item is verlopen op 28-03-2009.

 

 

ORIËNTERENDE BIJEENKOMSTEN

 

Donderdag 9 oktober 2008

  

‘Armoedebeleid’

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: gemeentehuis te Nieuwveen

Voorzitter: Tony de Bos

  

en

 

‘Woonvisie’
Aanvang: 20.00 uur

Locatie: gemeentehuis te Nieuwveen

Voorzitter: Frits Paymans

 

en

 

‘Politie en veiligheid’
Aanvang: 20.00 uur

Locatie: Politiebureau Achterweg 7 (oude gemeentehuis) te Nieuwkoop

Voorzitter: Berry Dors

 

 

Een “Oriënterende Bijeenkomst” van de raad is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem.

 

Armoedebeleid

In de vorige orienterende bijeeenkomst (10 januari 2008) is afgesproken niet nogmaals uitsluitend te orienteren maar ook daadwerkelijk stappen te zetten. Hieronder vindt u zes vragen waarop deze avond een antwoord moet komen om op die manier het college (en daarmee de ISDR) een richting mee te geven voor de uitwerking.

 

De vragen:

  • Ligt bij het verstrekken van voorzieningen (materieel en immaterieel) gericht op armoedebestrijding het initiatief bij de burger of worden deze proactief aangeboden?
  • Het proactief aanbieden van voorzieningen kan leiden tot een open einde financiering. Is dit acceptabel
  • Wat is de betrokkenheid van de gemeente bij particuliere initiatieven zoals voedselbanken, fondsen, kringloop e.d. Voorwaarden stellen?
  • Zijn er doelgroepen waaraan extra aandacht moet worden besteed?
  • Is het stellen van een strikte inkomensgrens een beperkende voorwaarde en moet er rekening worden gehouden met bijzondere financiële omstandigheden als gevolg van bijvoorbeeld ziekte en of langdurige maatschappelijke uitsluiting?
  • Welke doelen moeten worden bereikt bij de inzet van middelen voor armoedebestrijding. Is de inzet projectmatig

Onderaan deze webpagina kunt u achterliggende informatie downloaden over dit onderwerp. En u kunt relevante algemene informatie vinden op de website 'Armoedemonitor' (een initiatief van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)).  Als er nog extra informatie beschikbaar komt, wordt dit later toegevoegd. Kijk dus tot vlak voor de bijeenkomst naar de bijgevoegde stukken onderaan deze webpagina.

 

Woonvisie

De raad wil een woonvisie vaststellen. Maar voordat de raad een uitgewerkt voorstel van het college van B&W wil beoordelen, is zij benieuwd naar de mening van inwoners over een woonvisie. De raad wil graag op bij deze bijeenkomst woonwensen en –ideeën van belangstellenden horen.

 

Tijdens deze bijeenkomst zal het college kort aangeven wat zij van plan zijn om in een woonvisie op te nemen. De woningcorporaties die in Nieuwkoop actief zijn, zullen aangeven wat zij verwachten van een lokale woonvisie en de NVM is vertegenwoordigd om aan te geven wat de relevante marktontwikkelingen zijn.

 

Aan de hand van stellingen worden belangstellenden en de raad zelf geprikkeld om richting te geven aan de Nieuwkoopse woonvisie. Als achtergrond informatie zijn (concept) stukken van het rijk, de provincie Zuid-Holland, de drie gezamenlijke Groene Hart provincies en van (een van de Nieuwkoopse) woningcorporatie(s) onderaan deze webpagina te downloaden. Het college van B&W heeft voor deze bijeenkomst een ‘bouwstenen notitie’ vastgesteld, met daarin hun uitgangspunten voor een lokale woonvisie. Ook deze kunt u onderaan deze webpagina downloaden. Op de website van het ministerie van VROM vindt u de Structuurvisie Randstad 2040 en op de website van de provincie Zuid-Holland vindt u regionale demografische ontwikkelingen. Als er nog extra informatie beschikbaar komt, wordt dit later toegevoegd. Kijk dus tot vlak voor de bijeenkomst naar de bijgevoegde stukken onderaan deze webpagina.

 

Politie en veiligheid

De raad is benieuwd naar uw mening over politie en veiligheid en wil daar graag met inwoners over spreken. De bijeenkomst is in het politiebureau aan de Achterweg 7 (oude gemeentehuis) te Nieuwkoop. 

 

Het concept jaarplan voor 2009 van de politie Hollands Midden team Alkemade is onderaan deze webpagina als achtergrond informatie beschikbaar gesteld.

 

Inwoners kunnen samen met raadsleden suggesties geven aan welke veiligheidsaspecten de meeste prioriteit moet worden gegeven. De raad wil graag ook de mening van anderen horen en heet iedereen van harte welkom.

 

Aanmelden a.u.b.

Wilt u zich a.u.b. aanmelden bij de griffie. In verband met de organisatie is het prettig als wij weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Het liefst via de mail (griffier@nieuwkoop.nl), zo bent u voor ons makkelijk bereikbaar. Vermeld daarbij uw naam en het aantal personen waarmee u komt. U kunt de griffie ook bereiken op 0172-521308/309.

Top