Vergadering Gemeenteraad 02-10-2008

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 02-04-2009.

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 2 OKTOBER 2008

1 Opening

2 Vaststellen agenda

Ongewijzigd vastgesteld.

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

Aantekening:

De heer M. Meijer spreekt in over het raadsvoorstel over de lokale omroep (13). Hij ligt het standpunt van RTV Hollands Midden toe en geeft aan dat ze nieuwe vrijwilligers goed kunnen gebruiken.

 

De heer W. Visser spreekt in over het raadsvoorstel over oud papier (18). Hij bepleit het oud papier ophaalsysteem van de voormalige gemeente Ter Aar.

4 Vragen-half-uur

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur.

Aantekening:

Geen gebruik van gemaakt.

5 Vaststellen diverse verslagen (2008/0070)

a.  Verslag besluitvormende raadsvergadering 17 juli 2008

Aantekening:

Verslag is ongewijzigd vastgesteld.

 

6 Ingekomen stukken (2008/0071)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Aantekening:

De afhandelingsvoorstellen zijn met één wijziging overgenomen: Nr 65 (Klacht voortgang planschadeverzoek) wijzigt van ´b´ naar ´c´ (aan BenW met verzoek de raad te adviseren).

 

Hamerstukken

7 Raadsvoorstel Voorbereidingsbesluit Paradijsweg 102 (2008/0072)

B&W stelt de raad voor een voorbereidingsbesluit vast te stellen voor het perceel Paradijsweg 102 in Ter Aar (Papenveer) zoals dat op de bij dit besluit behorende kaart is aangegeven.

Aantekening:

Ongewijzigd besloten.

 

8 Raadsvoorstel Planschadeverzoek Westkanaalweg 109 (2008/0073)

B&W stelt de raad voor het verzoek om planschade, op basis van artikel 49 Wro, Westkanaalweg 109 toe te kennen.

Aantekening:

Het aangepaste raadsbesluit (met begrotingswijziging) is ongewijzigd besloten.

 

9 Raadsvoorstel Vrijstellingsverzoek caravanterrein nabij Uitweg, Woerdense Verlaat (2008/0074)

B&W stelt de raad voor het vrijstellingsverzoek ter legalisering van permanente bewoning van de stacaravan op het perceel kadastraal bekend gemeente Nieuwkoop sectie H nummer 01191, af te wijzen.

Aantekening:

Ongewijzigd besloten.

 

10 Raadsvoorstel Verwerking en overdracht archieven (Rekenkamerrapport) (2008/0075)

De Rekenkamer stelt de raad voor de aanbevelingen, gedaan in het rapport, over te nemen.

Aantekening:

Ongewijzigd besloten.

 

11 Raadsvoorstel Openbaarmaking nevenfuncties griffier (2008/0076)

Het presidium stelt de raad voor de "Regeling openbaarmaking nevenfuncties van topambtenaren van de griffie van de gemeente Nieuwkoop 2008” vast te stellen en daarmee de nevenfuncties van de griffier openbaar te maken.

Aantekening:

Ongewijzigd besloten.

 

Discussiestukken

12 Behandeling bouwplannen en vergunningverlening bij de tennishal te Nieuwkoop

Op verzoek van raadslid Van Putten staat dit punt op de agenda. Van Putten wil met name de procedure over de vergunningverlening aan de orde stellen.

Aantekening:

Aat van Putten dient een motie in om meer prioriteit te geven aan de afhandeling van de bouwvergunning. De motie wordt aangenomen.

 

13 Raadsvoorstel Lokale omroep (2008/0078)

B&W stelt de raad voor vanaf 2010 alleen subsidie aan RTV Hollands Midden te verlenen als het convenant is uitgevoerd en komt daarover dan met een voorstel richting raad.

Gewijzigd voorstel naar aanleiding van MR 11 september 2008.

Aantekening:

Apollo Smit dient een amendement in om besluitpunt 4a t-m c toe te voegen. Hierin wordt BenW verzocht de beide betrokken omroepen eens per kwartaal te verzoeken om te rapporteren over de samenwerking. Om te voorkomen dat de ene omroep de andere gaat frustreren. Het amendement wordt na hoofdelijke stemming aangenomen.

Het raadsbesluit wordt in gewijzigde vorm na hoofdelijke stemming besloten.

 

14 Raadsvoorstel Vaststelling Bestemmingsplannen Hoekse Aarkade (2008/0079)

B&W stelt de raad voor de bestemmingsplannen “Gezoneerd Bedrijventerrein Hoekse Aarkade” en “Geluidszone Hoekse Aarkade 2008” vast te stellen.

Het bestemmingsplan en overige documenten kunt u vinden onder de agenda van de meningsvormende raad van 11 september 2008. Hieronder vindt u alleen het raadsvoorstel en -besluit en de bijdrage van één van de insprekers die tijdens de vergadering van 11 september is uitgedeeld. Wilt u horen wat er tijdens de vergadering gezegd is ga dan naar "beluister de raadsvergadering". Verder is als extra achtergrondinformatie het onderzoek "Bedrijventereinen Nieuwkoop" bijgevoegd.

Aantekening:

Op tafel ligt een gewijzigd besluit o.a. gerelateerd aan een erratum op de nota van zienswijzen. Het aangepaste raadsbesluit (met aangepast besluitpunt 1) is ongewijzigd besloten.

 

15 Raadsvoorstel Wijziging stedenbouwkundig plan Achterweg (2008/0080)

B&W stelt de raad voor het Stedenbouwkundige plan Achterweg uit 2006 te wijzigen in het Stedenbouwkundige plan Achterweg mei 2008.

Gewijzigd voorstel naar aanleiding van de MR 11 september 2008.

Aantekening:

Ongewijzigd besloten.

 

16 Raadsvoorstel Kredieten realisatie basisschool Antonius in Noorden (2008/0081)

B&W stelt de raad voor het dekkingsbesluit van november 2006 aan te passen en een tweede aanvullend krediet beschikbaar te stellen.

Aantekening:

Met dit krediet wordt een overeenkomst met de bouwer afgesloten, waardoor met dit bedrag al het gestelde gerealiseerd wordt. Het aangepaste raadsbesluit (met begrotingswijziging) is ongewijzigd besloten.

 

17 Raadsvoorstel Wegwerken archiefachterstanden (2008/0082)

B&W stelt de raad voor om een budget van euro 475.000,-- beschikbaar te stellen om de archiefachterstanden van de drie voormalige gemeenten weg te werken.

Aantekening:

Ten aanzien van de aanbesteding zal het college rechtmatig handelen, bevestigd wethouder Tersteeg.Het aangepaste raadsbesluit (met begrotingswijziging) is ongewijzigd besloten.

 

18 Raadsvoorstel Inzameling oud papier en karton (2008/0083)

B&W stelt de raad voor om een nieuwe bijdrageregeling oud papier vast te stellen.

B&W heeft op 24 september een brief met aanvullende informatie gestuurd.

Aantekening:

VVD dient een amendement in waarin mogelijkheid geboden wordt dat ook aan andere dan door gemeente aangewezen afnemers oud papier wordt aangeboden. Wethouder Jonker als vervanger van wethouder Brouwer (die in Gouda bij een hoorzitting over Natura 2000 zit) bevestigt dat bij verlenging van het contract met Cyclus aandacht wordt besteed aan de afhaling van oud papier. De raad wordt dan geïnformeerd. Het amendement wordt verworpen.

Ongewijzigd besloten.

 

19 Raadsvoorstel Benoeming leden commissies hoorzitting bestemmingsplannen Recreatieparken en Nieuw Amstel West (2008/0084)

Bij actualisatie of herziening van bestemmingsplannen kunnen mensen zienswijzen indienen. Indieners van zienswijzen krijgen de mogelijkheid om hun zienswijze in een hoorzitting aan raadsleden toe te lichten.

Dit raadsvoorstel niet in een MR geweest en is daarom als discussiestuk opgenomen.

Aantekening:

Ongewijzigd benoemd.

 

20 Raadsvoorstel Benoeming fractieassistent VVD (2008/0085)

De fractie van de VVD stelt de raad voor mevrouw A. van der Laan te benoemen als fractieassistent voor de VVD.

Dit raadsvoorstel niet in een MR geweest en is daarom als discussiestuk opgenomen.

Aantekening:

Ongewijzigd benoemd.

 

21 Raadsvoorstel Jaarplanning Gemeenteraad 2009 (2008/0086)

Het presidium stelt de raad voor de “Jaarplanning Gemeenteraad 2009” vast te stellen en daarnaast kennis te nemen van de vergaderdata voor de eerste drie maanden van 2010.

Dit raadsvoorstel niet in een MR geweest en is daarom als discussiestuk opgenomen.

Aantekening:

Er ligt nog een toezegging om de vergaderstructuur eind 2008 te evalueren. Dit kan mogelijk leiden tot een wijziging van de planning. Ongewijzigd besloten.

 

22 Motie over een niet geagendeerd onderwerp

Op grond van artikel 58 lid 4 van het reglement van orde vindt de behandeling van een motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp plaats nadat alle andere agendapunten zijn behandeld.

  • Progressief Nieuwkoop heeft de volgende motie aangekondigd “Onafhankelijk onderzoek Zevenhovenseweg 1 t/m 11”
Aantekening:

Progressief Nieuwkoop heeft voor de vergadering al een motie ingediend. Deze is in aangepaste vorm ter vergadering nogmaals ingediend. De motie is gericht op het instellen van een raadsonderzoek naar de gang van zaken bij het bestemmingsplan bij de Zevenhovenseweg 1‑11. De burgemeester zegt toe dat het parkeerprobleem op korte termijn wordt opgelost. Een voorstel komt naar de raad.

De motie wordt na hoofdelijke stemming verworpen.

 

23 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.
Aantekening: Geen gebruik van gemaakt.

24 Sluiting

Hieronder treft u alle getekende raadsvoorstellen en -besluiten aan van deze vergadering.

 

Top