Vergadering Gemeenteraad 18-09-2008

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Tony de Bos
Dit item is verlopen op 11-02-2009.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD 18 SEPTEMBER 2008 (GEWIJZIGD)

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

Er zijn twee agendapunten bijgekomen (6a en 6b) die tijdens de meningsvormende raad van 11 september 2008 zijn doorgeschoven naar deze vergadering.
Aantekening:

Na de berichten uit B&W wordt 6a (Schiphol) als eerste onderwerp behandeld.

3 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Afhandeling 'oude ingekomen stukken'

c. Toezeggingen

Aantekening:

Geen mededeling van College van B&W, geen opmerkingen over afhandeling ‘oude ingekomen stukken’ en geen opmerkingen over toezeggingen.

4 Raadsvoorstel Kredieten realisatie basisschool Antonius in Noorden

B&W stelt de raad voor het dekkingsbesluit van november 2006 aan te passen en een tweede aanvullend krediet beschikbaar te stellen.

Aantekening:

Wethouder Tersteeg geeft in reactie op een vraag van de VVD aan dat er niet nog een krediet aanvraag zal komen. Voorstel kan ongewijzigd naar de besluitvormende raadsvergadering van 2 oktober 2008 als discussiestuk.

 

5 Raadsvoorstel Openbaarmaking nevenfuncties griffier

Het presidium stelt de raad voor de "Regeling openbaarmaking nevenfuncties van topambtenaren van de griffie van de gemeente Nieuwkoop 2008” vast te stellen en daarmee de nevenfuncties van de griffier openbaar te maken.

Aantekening:

Voorstel kan ongewijzigd naar de besluitvormende raadsvergadering van 2 oktober 2008 als hamerstuk.

 

6 Raadsvoorstel Wijziging stedenbouwkundig plan Achterweg

B&W stelt de raad voor het Stedenbouwkundige plan Achterweg uit 2006 te wijzigen in het Stedenbouwkundige plan Achterweg mei 2008.

Aantekening:

Wethouder Schrama geeft aan dat de parkeernorm in het gehele gebied voldoet. De parkeerkelder die zou komen onder de woningen, die komt nu onder de Vijverhof. Zij geeft aan dat het raadsvoorstel wordt aangepast: “Bij punt 4 op pagina 2 van het raadsvoorstel zal ook gemeld worden dat een parkeerkelder komt onder de Vijverhof.” Alléén Woonzorgzone en Kulturhus krijgen deels 5,5 bouwlaag.Niet de gemeente, maar de VOF Achterweg realiseert het Kulturhus. Alleen de bibliotheek en het WMO loket worden mogelijk ooit in de toekomst door de gemeente als potentiële huurders van het Kulturhus voorgedragen.

Voorstel kan wel in gewijzigde vorm naar de besluitvormende raadsvergadering van 2 oktober 2008 als discussiestuk.

 

6a Raadsvoorstel Standpunt ten aanzien van Schiphol

B&W stelt de raad voor een gemeentelijk standpunt ten aanzien van Schiphol vast te stellen om zo te bevorderen dat er vanuit de gemeente een éénduidig standpunt wordt ingenomen. Doorgeschoven agendapunt 9 vergadering MR 11-09-2008.

Aantekening:

Voorstel kan niet door naar de besluitvormende raadsvergadering van 2 oktober 2008

De griffier organiseert een datum voor een overleg met alle raadsleden die aanwezig waren bij het overleg met CROS. Bij dat overleg wordt gepoogd een meer uitgewerkt raadsvoorstel voor te bereiden dat via B&W naar de raad kan. Daar kunnen andere standpunten uit naar voren komen en / of meer onderbouwde standpunten.

 

6b Raadsvoorstel Wegwerken archiefachterstanden

B&W stelt de raad voor om een budget van euro 475.000,-- beschikbaar te stellen om de archiefachterstanden van de drie voormalige gemeenten weg te werken. Doorgeschoven agendapunt 12 vergadering MR 11-09-2008.

Aantekening:

Wethouder Tersteeg geeft aan dat het uitvoeringsplan voor de besluitvormende raadsvergadering van 2 oktober ter kennisname aan de raad wordt aangeboden. In het uitvoeringsplan komt te staan wat er gedaan gaat worden. Naar het beste weten is het bedrag van EUR 475.000 voldoende om de achterstanden weg te werken.

Voorstel kan ongewijzigd naar de besluitvormende raadsvergadering van 2 oktober 2008 als discussiestuk.

 

7 Actielijst 10 juli 2008 vaststellen

De actielijst van de Meningsvormende Raad van 10 juli 2008 dient vastgesteld te worden.

Aantekening:

Ongewijzigd vastgesteld.

 

8 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.
Aantekening:

Witte Weekblad heeft als proeftijd gedurende 1 jaar het gemeentelijk nieuws. De heer Elkhuizen vraagt of de Omroeper nu mogelijk weer in aanmerking kan komen. De burgemeester geeft aan geen aanleiding.

 

Mevrouw Lafère dankt Leny van der Belt voor haar uitstekende verslaglegging in het Witte Weekblad. De rest van de raad bekrachtigd dit met een applaus.

9 Sluiting

Top