Vergadering Gemeenteraad 11-09-2008

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Guus Elkhuizen
Dit item is verlopen op 11-02-2009.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD 11 SEPTEMBER 2008

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

Aantekening:

De agendapunten 4, 6 en 10 hebben insprekers, daarom worden deze eerst behandeld. Voorstel van Jaap Aartman om agendapunt 12 te verschuiven naar de meningsvormende raad van 18 september wordt overgenomen. Agendapunt 11 zal in verband met komst rekenkamerdirecteur rond 22.30 uur worden besproken.

3 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Afhandeling 'oude ingekomen stukken'

c. Toezeggingen

Aantekening:

De burgemeester deelt mee dat woensdag 29 oktober een workshop wordt georganiseerd over regionale samenwerking. Het rapport van Arie de Jong zal tegen die tijd klaar zijn.

Geen opmerkingen over afhandeling "oude ingekomen stukken" of over "toezeggingen".

4 Raadsvoorstel Lokale omroep

B&W stelt de raad voor de subsidiëring aan RTV Hollands Midden te beëindigen.
Aantekening:

Martin Meijer (inspreker) verzoekt om onderhandelingen van afgelopen maanden te betrekken bij besluit. Door representativiteit van LOT te erkennen, wordt ook erkent dat er een PBO is. Raad en/of college hebben uitvoering van het convenant niet als voorwaarde gesteld voor toekenning subsidie.

Burgemeester zegt toe om te overwegen om met een aangepast voorstel te komen, waarbij de subsidie verstrekt kan worden onder bepaalde voorwaarden.

Voorstel kan gewijzigd naar de besluitvormende raadsvergadering van 2 oktober 2008 als discussiestuk.

 

5 Raadsvoorstel Voorbereidingsbesluit Paradijsweg 102

B&W stelt de raad voor een voorbereidingsbesluit vast te stellen voor het perceel Paradijsweg 102 in Ter Aar (Papenveer) zoals dat op de bij dit besluit behorende kaart is aangegeven.
Aantekening:

Voorstel kan ongewijzigd naar de besluitvormende raadsvergadering van 2 oktober 2008 als hamerstuk.

Progressief Nieuwkoop komt met een stemverklaring over precedent werking.

 

Bijgevoegde documenten

6 Raadsvoorstel Vaststelling Bestemmingsplannen Hoekse Aarkade

B&W stelt de raad voor de bestemmingsplannen "Gezoneerd Bedrijventerrein Hoekse Aarkade" en "Geluidszone Hoekse Aarkade 2008" vast te stellen.
Aantekening:

De heer S. Hoogerwerf (inspreker) wijst op de procedure waarbij de zienswijze van de belangenvereniging ´niet ontvankelijk´ is verklaard. Hij vindt dit onterecht en heeft hier grote moeite mee.

De heer H. van der Berg (inspreker) geeft aan dat de firma Burg op deze locatie kan groeien ook met voorliggend bestemmingsplan.

Voorstel kan ongewijzigd naar de besluitvormende raadsvergadering van 2 oktober 2008 als discussiestuk.

 

7 Raadsvoorstel Planschadeverzoek Westkanaalweg 109

B&W stelt de raad voor het verzoek om planschade, op basis van artikel 49 Wro, Westkanaalweg 109 toe te kennen.

Aantekening:

Voorstel kan ongewijzigd naar de besluitvormende raadsvergadering van 2 oktober 2008 als hamerstuk.

 

8 Raadsvoorstel Vrijstellingsverzoek caravanterrein nabij Uitweg, Woerdense Verlaat

B&W stelt de raad voor het vrijstellingsverzoek ter legalisering van permanente bewoning van de stacaravan op het perceel kadastraal bekend gemeente Nieuwkoop sectie H nummer 01191, af te wijzen.
Aantekening:

Voorstel kan ongewijzigd naar de besluitvormende raadsvergadering van 2 oktober 2008 als hamerstuk.

 

9 Raadsvoorstel Standpunt ten aanzien van Schiphol

B&W stelt de raad voor een gemeentelijk standpunt ten aanzien van Schiphol vast te stellen om zo te bevorderen dat er vanuit de gemeente een éénduidig standpunt wordt ingenomen.
Aantekening:

Voorstel wordt behandeld in de meningsvormende raad van 18 september 2008.

 

10 Raadsvoorstel Inzameling oud papier en karton

B&W stelt de raad voor om een nieuwe bijdrageregeling oud papier vast te stellen. Een eerder voorstel is in de MR van 17 januari 2008 aan de orde geweest.
Aantekening:

Inspreker Cees van der Vlugt spreekt namens Dice Musica en de Gereformeerde Kerk en toont de raad dat het voorliggende voorstel onverstandig is. Bovendien dreigt het college dat papier afhalen niet meer door verenigingen zou mogen.

Wethouder Brouwer geeft aan dat deze harmonisatie een bestaande ongelijke situatie uit de wereld helpt. Er is een contract met Cyclus waarin staat dat Cyclus het oud-papier moet afhalen. De prijs is aangepast op EUR 40 per ton. Papier inzamelen op eigen terrein, dan is er een vergunning nodig. Gemeente heeft primaire taak om afval in te zamelen. Dit is vastgesteld in de afvalstoffenverordening (vloeit voort uit wet milieubeheer). Cyclus is een ´eigen bedrijf´, wij zetten baten en lasten in een begroting vast. Wat terugkomt van de opbrengst van oud-papier wordt afgetrokken van de afvalstoffenheffing. Dan mis je inkomsten.

Voorstel kan ongewijzigd naar de besluitvormende raadsvergadering van 2 oktober 2008 als discussiestuk.

 

11 Raadsvoorstel Verwerking en overdracht archieven (Rekenkamerrapport)

De Rekenkamer stelt de raad voor de conclusies en aanbevelingen, gedaan in het rapport, over te nemen.
Aantekening:

Roel Freeke (directeur Rekenkamer) adviseert dat een onderbouwing wenselijk is voordat een budget verleent wordt. Een projectplan is daarvoor waarschijnlijk wel wenselijk om een goed besluit te kunnen nemen.

Wethouder Tersteeg zegt toe dat vanaf 15 september gewerkt wordt aan uitvoeringsplan.

Voorstel kan ongewijzigd naar de besluitvormende raadsvergadering van 2 oktober 2008 als hamerstuk.

 

12 Raadsvoorstel Wegwerken archiefachterstanden

B&W stelt de raad voor om een budget van euro 475.000,-- beschikbaar te stellen om de archiefachterstanden van de drie voormalige gemeenten weg te werken.
Aantekening:

Voorstel wordt behandeld in de meningsvormende raad van 18 september 2008.

 

13 Actielijst vorige MR I vaststellen

De actielijst van de Meningsvormende Raad van 3 juli 2008 dient vastgesteld te worden.

De vertrouwelijke actielijst staat alleen op extranet, raadsleden kunnen hun opmerkingen aan de griffie doorsturen.

Aantekening:

Ongewijzigd vastgesteld.

Bijgevoegde documenten

14 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.
Aantekening:

Geen gebruik van gemaakt.

15 Sluiting

Top