Vergadering Gemeenteraad 17-07-2008

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 11-02-2009.
Onderaan dit scherm vindt u een link naar de geluidsopnames van deze vergadering.

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 17 JULI 2008

1 Opening

2 Vaststellen agenda

Aantekening:

Agendapunt 11 (Actualisatie grondexploitaties) wordt een discussiestuk.

Er zijn twee moties over niet geagendeerde onderwerpen ingediend. Deze worden na agendapunt 21 behandeld:

1. VVD, MPN en CDA: verbranden kerstbomen en huttendorp hout

2. MPN: Gebouw Bots te Nieuwkoop

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

Aantekening:
  • Arno van der Straten over handhaving 30 km / uur op Het Lange Stuk in Nieuwkoop
  • Erik Pastoor over situatie LOT – NEO. Oproep aan raad en B&W om een fatsoenlijke behandeling om het convenant ook te laten uitvoeren.
  • Peter Vos over situatie LOT – NEO. Geen goed woord over voor de heer Meier van LOT; de heer Vos houdt nu de fractievoorzitters die betrokken waren bij het convenant aan hun gegeven woord.
  • De heer Rehorst over het bereiken van een overeenkomst ten aanzien van het standplaatsen beleid (specifiek op de Liemerhof). Hij geeft aan dit mede te willen delen omdat hij de vorige keer een bezwaren had geuit.

4 Vragen-half-uur

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur.

Aantekening: Is geen gebruik van gemaakt.

5 Vaststellen diverse verslagen (2008/0053)

a. Verslag besluitvormende raadsvergadering 19 juni 2008

Aantekening:

Ongewijzigd vastgesteld.

 

6 Ingekomen stukken (2008/0054)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Aantekening:

Ongewijzigd vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van nr. 22 (LOT-NEO verslag van Melzer) verzoekt Jaap Aartman graag zo spoedig mogelijk met een voorstel aan de raad te komen. De burgemeester zegt toe te proberen een voorstel in de eerste raad na de zomer voor te leggen.

 

Bijgevoegde documenten

Hamerstukken

7 Raadsvoorstel Destructieverordening Nieuwkoop 2008 (2008/0055)

B&W stelt de raad voor de destructieverordening Nieuwkoop 2008 vast te stellen en de destructieverordeningen van de voormalige gemeenten Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar in te trekken.

Aantekening:

Ongewijzigd besloten.

 

8 Raadsvoorstel Opstellen beheerplan infrastructurele kunstwerken (2008/0056)

B&W stelt de raad voor een bedrag van € 18.000 beschikbaar te stellen voor het opstellen van een beheerplan. Dit bedrag te ontrekken aan de voorziening kunstwerken.

Aantekening:

Ongewijzigd besloten.

 

9 Raadsvoorstel Huisvestingsverordening 2008 (2008/0057)

B&W stelt de raad voor de huisvestingsverordening 2008 vast te stellen en de bestaande huisvestingsverordeningen van Liemeer, Ter Aar en Nieuwkoop in te trekken. B&W stelt tegelijkertijd dat een aanpassing van de koopprijsgrens gewenst is.

De verordening is met enkele technische wijzigingen aangepast, wijzigingen zijn aangegeven.

Aantekening:

Ongewijzigd besloten.

 

10 Raadsvoorstel Planschadeverzoek (2008/0058)

B&W stelt de raad voor het verzoek om planschade, op basis van artikel 49 Wro, Oude Nieuwveenseweg 80 af te wijzen.

Aantekening:

Ongewijzigd besloten.

 

11 Raadsvoorstel Actualisatie Grondexploitaties (2008/0059)

B&W stelt de raad voor diverse grondexploitaties te actualiseren en de financiële consequenties door middel van een begrotingswijziging vast te stellen. De achterliggende stukken zijn vertrouwelijk en liggen alleen voor raadsleden ter inzage op de griffie.

Aantekening:

VVD geeft aan niet in te stemmen met besluit 1.

 

Amendement door MPN ingediend om aan besluitpunt 1 toe te voegen: “Onder de voorwaarde dat het college van B&W een apart raadsvoorstel in oktober 2008 aanbiedt. In dit raadsvoorstel moet aangegeven staan op welke wijze bovengenoemde inkomsten gerealiseerd gaan worden. In dit voorstel wordt door het college een ruimtelijk totaalbeeld geschetst (inclusief Meijepark en parkeren). In het traject naar dit voorstel moet ook breed gekeken worden naar verschillende woonvormen die op deze locatie gerealiseerd kunnen worden. De keuze van het college voor een definitieve woonvorm is in bovengenoemde voorstel verwerkt en onderbouwd.

 

Amendement is unaniem aangenomen. Geamendeerd voorstel vastgesteld.

 

12 Raadsvoorstel Gevolgen ISDR na herindeling Kaag en Braassem (2008/0066)

B&W stelt de raad enkele zaken voor met betrekking tot de uitvoering van de Wmo, kennis te nemen van het standpunt van de toekomstige gemeente Kaag en Braassem en de gevolgen hiervan voor de ISDR door het college te laten voorbereiden.

Aantekening:

Ongewijzigd besloten.

 

13 Raadsvoorstel Verkiezingen Europees Parlement 2009 (2008/0068)

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van het niet meer mogen gebruiken van de stemcomputers, extra incidentele kosten in de begroting 2009 op te nemen en akkoord te gaan met deelname aan het experiment "Stemmen in willekeurig stemlokaal".

Aantekening:

Ongewijzigd besloten.

 

Discussiestukken

14 Raadsvoorstel Wegsleepregeling Nieuwkoop 2008 (2008/0060)

B&W stelt de raad voor de wegsleepverordening Nieuwkoop 2008 vast te stellen en de wegsleepverordeningen van de voormalige gemeenten Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar in te trekken.

Het voorstel, de verordening en de beleidsnota zijn door B&W aangepast n.a.v. de meningsvormende raad van 3 juli.

Aantekening:

Ongewijzigd besloten.

 

Wethouder Brouwer zegt toe te kijken of bij de gemeentegrens waarschuwingsborden kunnen komen dat wegsleepregeling van kracht is.

 

15 Raadsvoorstel Verkeersveiligheid in de gemeente Nieuwkoop (2008/0061)

B&W stelt de raad de notitie "Verkeersveiligheid in de gemeente Nieuwkoop", vast te stellen.

Aantekening:

Ongewijzigd besloten.

 

Wethouder Brouwer zegt iedere twee jaar een voortgangsrapportage aan de raad aan te bieden.

 

16 Raadsvoorstel Bezwaarschrift Neutronenweg (2008/0062)

B&W stelt de raad voor het bezwaarschrift gegrond te verklaren en het bestreden besluit in te trekken.

Dit agendapunt is rechtstreeks op deze agenda geplaatst en niet eerder in een meningsvormende raad aan de orde geweest.

Hieronder vindt u de twee oude besluiten over de Neutronenweg.

Aantekening:

Ongewijzigd besloten.

 

17 Raadsvoorstel Harmonisatie Marktverordening (2008/0063)

B&W stelt de raad voor de marktverordening Nieuwkoop 2008 vast te stellen en de marktverordeningen uit de voormalige gemeenten Nieuwkoop en Ter Aar in te trekken.

Als achtergrond informatie treft u ook aan het door B&W vastgestelde standplaatsenbeleid.

Aantekening:

Ongewijzigd besloten.

 

Wethouder Jonker zegt toe volgend jaar in een evaluatie te laten zien dat het standplaatsbeleid bijdraagt aan versterking van lokale middenstand (voor zowel ambulante handel als voor winkels).

 

18 Raadsvoorstel Actualisering bestemmingsplannen (2008/0064)

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van de notitie Actualisering bestemmingsplannen, de planning vast te stellen, de begroting 2008 en de daaropvolgende jaren te verhogen met € 100.000.

Door B&W is na de meningsvormende raad van 3 juli nog een aangepast raadsbesluit aangeleverd. U treft beide raadsbesluiten aan ter vergelijking.

Aantekening:

Ongewijzigd besloten.

 

19 Raadsvoorstel Delegatie projectbesluiten nieuwe Wro (2008/0065)

B&W stelt de raad voor de bevoegdheid tot het nemen van een projectbesluit (op basis van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening) te delegeren aan het college. Ook worden voorstellen gedaan over de verantwoording daarover aan de raad en de inbedding in het bestemmingsplan. B&W stelt daarnaast de raad voor een commissie in het leven te roepen, die de raad bijstaat in het houden van hoorzittingen en de beoordeling van verzoeken omtrent bestemmingsplannen.

Aantekening:

Ongewijzigd besloten.

 

Wethouder Jonker geeft aan in de volgende raadscyclus (na de zomer 2008) een notitie te brengen over het wel of niet hebben van een hoorzittingcommissie en het hoe invullen daarvan of van een andere inspraakmogelijkheid.

 

20 Raadsvoorstel Ontwikkeling Dienstverlening (2008/0067)

B&W stelt de raad voor een variant te kiezen als basis voor de dienstverlening van de gemeente en deze variant door het college verder te laten uitwerken.


De bijgevoegde documenten van het Trefpunt Welzijn Nieuwkoop, met o.a. hun standpunt, zijn 7 juli 's avonds aangeleverd en op 8 juli op internet geplaatst.

Aantekening:

Amendement door SGP-CU ingediend om “als pincipebesluit voor variant 1 te kiezen als basis voor de dienstverlening van de gemeente Nieuwkoop 2009-2014 en het college te verzoeken om deze variant verder uit te werken in een imlementatieplan en dit in oktober 2008 voor te leggen aan de raad.”

 

Het amendement wordt verworpen.

 

Ongewijzigd besloten.

 

21 Raadsvoorstel Onderzoek regionale samenwerking (2008/0069)

B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten de onderzoeksopzet bestuurlijke samenwerking voor kennis aan te nemen en voor de uitvoering van het onderzoek € 5.000,-- beschikbaar te stellen.

Dit agendapunt is rechtstreeks op deze agenda geplaatst en niet eerder in een meningsvormende raad aan de orde geweest.

Aantekening:

Amendement door Prog.Nkp ingediend om `in het plan van aanpak de volgende tekst op te nemen: Huidige ontwikkelingen zijn aanleiding en bieden een goede kans om het nut en de noodzaak van structuuraanpassingen te onderzoeken en bespreekbaar te maken door: 1 burgers en maatschappelijke vraagstukken centraal te stellen; 2 voor de d°verschillende vraagstukken in onze gemeente en regio te analyseren welke beinvloedingsmechanismen en sturingsvormen daartoe het meest geschikt en gewenst zijn; 3 de cultuur en werkwijze van overheidsbetuur flexibel aan te passen aan deze veranderende maatschappelijke vraagstukken en verhoudingen en leren schakelen tussen de gewenste sturingsvormen; 4 op basis daarvan te bezien welke sturingsvormen en –structuren daar lokaal en (boven)regionaal het meest geschikt en gewenst voor kunnen zijn. Daartoe op de eerste pagina van het plan de zesde alinea (‘de belangrijkste ontwikkelingen … Holland Rijnland’) naar boven, onder de tweede alinea te plaatsen en vervolgens op de vrijgevallen plek voornoemde tekst in te voegen.´

 

Het amendement wordt verworpen.

 

Ongewijzigd besloten.

 

21a Motie verbranding van kerstbomen en hout van huttendorp (Stookmotie)

Aantekening:

Toegevoegd agendapunt.

Motie is unaniem aangenomen.

21b Motie gebouw Bots (Botsmotie)

Aantekening:

Toegevoegd agendapunt.

 

Wethouder Jonker geeft aan in lijn van de motie te handelen. Eind augustus of begin september rapporteert B&W aan de raad.

22 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.
Aantekening:

Geen gebruik van gemaakt.

23 Sluiting

Hieronder treft u aan de getekende voorstellen en besluiten van deze vergadering.

 

Bijgevoegde documenten

Top