Vergadering Gemeenteraad 10-07-2008

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal te Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Jan de Jong
Dit item is verlopen op 10-01-2009.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD 10 JULI 2008

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).
Aantekening:

Vergadering start iets later i.v.m. een demo over "First Responder".

Er zijn geen insprekers.

2 Vaststellen agenda

Aantekening:

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

 

Bijgevoegde documenten

3 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Afhandeling 'oude ingekomen stukken'

c. Toezeggingen

Aantekening:

Er zijn geen berichten uit B&W.

4 Raadsvoorstel Gevolgen ISDR na herindeling Kaag en Braassem

B&W stelt de raad enkele zaken voor met betrekking tot de uitvoering van de Wmo, kennis te nemen van het standpunt van de toekomstige gemeente Kaag en Braassem en de gevolgen hiervan voor de ISDR door het college te laten voorbereiden.

Aantekening:

Wethouder Schrama: geeft vooraf aan dat de schuldhulpverlening van Kaag en Braassem bij ISDR blijft. Het raadsvoorstel wordt daarop aangepast bij 2.1 De Wmo incl. schuldhulpverlening onder eigen gemeentelijke regie uit te voeren.

De discussie spits zich toe op de onzekerheden waarmee de ISDR te maken heeft rond herindelingen, de frictiekosten en de kosten voor de ISDR.

Conclusie: er is voldoende informatie om een besluit te kunnen nemen. Stuk kan als hamerstuk naar de besluitvormende raad van 17 juli 2008.

 

5 Raadsvoorstel Ontwikkeling Dienstverlening

B&W stelt de raad voor een variant te kiezen als basis voor de dienstverlening van de gemeente en deze variant door het college verder te laten uitwerken.

Aantekening:

De bijgevoegde documenten van het Trefpunt Welzijn Nieuwkoop, met o.a. hun standpunt, zijn 7 juli 's avonds aangeleverd en op 8 juli op internet geplaatst.

 

De discussie spits zich toe op de varianten ten opzichte van het raadsprogramma, de taakafbakening tussen het welzijnsloket en de gemeentewinkel, hoe vaak iemand op het gemeentehuis komt, het faciliteren van vrijwilligers van het welzijnsloket en of er naast de vrijwilligers ook nog plek is voor professionals van de ISDR.

Conclusie: er is voldoende informatie om een besluit te kunnen nemen. Stuk kan als discussiestuk naar de besluitvormende raad van 17 juli 2008.

 

6 Raadsvoorstel Verkiezingen Europees Parlement 2009

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van het niet meer mogen gebruiken van de stemcomputers, extra incidentele kosten in de begroting 2009 op te nemen en akkoord te gaan met deelname aan het experiment "Stemmen in willekeurig stemlokaal".

Aantekening:

De discussie spits zich toe op het feit dat dit een gegeven is en het helaas niet anders is. Gevraagd wordt naar de bezetting van een stembureau en het aantal stembureaus. Het stemmen in een willekeurig stemlokaal wordt uitgelegd en levert geen discussie op.

Conclusie: er is voldoende informatie om een besluit te kunnen nemen. Stuk kan als hamerstuk naar de besluitvormende raad van 17 juli 2008.

 

7 Actielijst vorige MR II vaststellen

De actielijst van de Meningsvormende Raad van 5 juni 2008 dient vastgesteld te worden.

Aantekening:

De actielijst is ongewijzigd vastgesteld.

 

Bijgevoegde documenten

8 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.
Aantekening:

Aat van Putten vraagt naar weigering vergunning door hoogheemraadschap voor werkzaamheden van de gemeente. Wat zijn de consequenties en hoe heeft dit kunnen gebeuren?

Wethouder Tersteeg: is verbaasd over de weigering en weet nog niet wat de reden is van de weigering. Zodra dat bekend is informeert hij de raad.

 

Victoire Lafère vraagt naar de stand van zaken bibliobus.

Wethouder Van Leeuwen: verwacht deze maand duidelijkheid en informeert dan de raad.

9 Sluiting

Top