Vergadering Gemeenteraad 03-07-2008

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal te Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frits Paymans
Dit item is verlopen op 03-01-2009.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD 3 JULI 2008

1 Opening

  

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

Aantekening:

De agenda wordt conform vastgesteld.

 

Bijgevoegde documenten

3 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Afhandeling 'oude ingekomen stukken'

c. Toezeggingen

Aantekening:

Prog.Nkp spreekt bij afhandeling oude ingekomen stukken college aan op uitblijvende reactie op bouwplan aan de Zevenhovenseweg 1. Reactie bij (15) de rondvraag.

4 Raadsvoorstel Wegsleepregeling Nieuwkoop 2008

B&W stelt de raad voor de wegsleepverordening Nieuwkoop 2008 vast te stellen en de wegsleepverordeningen van de voormalige gemeenten Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar in te trekken.

Aantekening:

Raad wil graag ruimer gebied voor de wegsleepregeling voor iedere bebouwde kom of voor de hele gemeente. Wethouder Brouwer zegt toe deze reactie mee te nemen en het voorstel eventueel aan te passen. De raad kijkt uit naar gewijzigd voorstel in de besluitvormende raadsvergadering van 17 juli 2008. Vanwege de wijziging: als discussiestuk.

 

5 Raadsvoorstel Destructieverordening Nieuwkoop 2008

B&W stelt de raad voor de destructieverordening Nieuwkoop 2008 vast te stellen en de destructieverordeningen van de voormalige gemeenten Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar in te trekken.

Aantekening:

Voorstel kan ongewijzigd naar de besluitvormende raadsvergadering van 17 juli 2008 als hamerstuk.

 

6 Raadsvoorstel Opstellen beheerplan infrastructurele kunstwerken

B&W stelt de raad voor een bedrag van € 18.000 beschikbaar te stellen voor het opstellen van een beheerplan. Dit bedrag te ontrekken aan de voorziening kunstwerken en daarvoor een begrotingswijziging vast te stellen.
Aantekening:

Voorstel kan ongewijzigd, dus met de ´goedkope optie´ (EUR 20.000) voor de 39 kunstwerken, naar de besluitvormende raadsvergadering van 17 juli 2008 als hamerstuk.

 

7 Raadsvoorstel Verkeersveiligheid in de gemeente Nieuwkoop

B&W stelt de raad de notitie “Verkeersveiligheid in de gemeente Nieuwkoop”, vast te stellen.

Aantekening:

Voorstel kan ongewijzigd naar de besluitvormende raadsvergadering van 17 juli 2008 als discussiestuk.

 

8 Raadsvoorstel Huisvestingsverordening 2008

B&W stelt de raad voor de huisvestingsverordening 2008 vast te stellen en de bestaande huisvestingsverordeningen van Liemeer, Ter Aar en Nieuwkoop in te trekken. B&W stelt tegelijkertijd dat een aanpassing van de koopprijsgrens gewenst is.

Aantekening:

Aantal woningen in gemeente Nieuwkoop met een koopprijs van < EUR 221.000 wordt nog aan de raad gemeld.

Voorstel kan gewijzigd (burg. Boogaard wordt Buijserd / burgemeester en wethouder moet zijn college / verwijzing in art. 32 aangepast) naar de besluitvormende raadsvergadering van 17 juli 2008 als hamerstuk.

 

9 Raadsvoorstel Harmonisatie Marktverordening

B&W stelt de raad voor de marktverordening Nieuwkoop 2008 vast te stellen en de marktverordeningen uit de voormalige gemeenten Nieuwkoop en Ter Aar in te trekken.

Aantekening:

Vooraf is aan raadsleden een ´bezwaarschrift´ van de firma Rehorst uitgereikt. Wethouder Jonker geeft aan dat nog met Rehorst gecommuniceerd wordt, er is al een afspraak. Wethouder zegt toe aandacht te hebben voor de situatie op de Liemerhof / Hoogedijk. De wethouder zal over resultaat van overleg aan de raad rapporteren.

Wethouder Jonker geeft aan dat het standplaatsenbeleid (niet verordening) is geharmoniseerd. Dit is ter kennisname aan de raad aangeboden (Griffier: Lijst van ingekomen stukken van besluitvormende raadsvergadering van 17 juli 2008 nr. 3).

Voorstel kan ongewijzigd naar de besluitvormende raadsvergadering van 17 juli 2008 als discussiestuk, omdat de VVD het in fractieberaad houdt.

 

10 Raadsvoorstel Actualisering bestemmingsplannen

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van de notitie Actualisering bestemmingsplannen, de planning vast te stellen, de begroting 2008 en de daaropvolgende jaren te verhogen met € 100.000.

Aantekening:

Voorstel kan ongewijzigd naar de besluitvormende raadsvergadering van 17 juli 2008 als discussiestuk.

 

11 Raadsvoorstel Delegatie projectbesluiten nieuwe Wet ruimtelijke ordening

B&W stelt de raad voor de bevoegdheid tot het nemen van een projectbesluit te delegeren aan het college. Ook worden voorstellen gedaan over de verantwoording daarover aan de raad en de inbedding in het bestemmingsplan. B&W stelt daarnaast de raad voor een commissie in het leven te roepen, die de raad bijstaat in het houden van hoorzittingen en de beoordeling van verzoeken omtrent bestemmingsplannen.

Aantekening:

Voorstel kan met gewijzigd raadsvoorstel (zoals digitaal al aangeleverd) naar de besluitvormende raadsvergadering van 17 juli 2008 als discussiestuk.

 

12 Raadsvoorstel Planschadeverzoek

B&W stelt de raad voor het verzoek om planschade, op basis van artikel 49 Wro, Oude Nieuwveenseweg 80 af te wijzen. 

Aantekening:

Voorstel kan ongewijzigd naar de besluitvormende raadsvergadering van 17 juli 2008 als hamerstuk.

 

13 Raadsvoorstel Actualisatie Grondexploitaties

B&W stelt de raad voor diverse grondexploitaties te actualiseren en de financiële consequenties door middel van een begrotingswijziging vast te stellen. De achterliggende stukken zijn vertrouwelijk en liggen alleen voor raadsleden ter inzage op de griffie. 

Aantekening:

Na ordevoorstel wordt besloten om in besloten vergadering dit agendapunt te behandelen.
Griffier: resultaat van vertrouwelijke bespreking is dat het voorstel ongewijzigd naar de besluitvormende raadsvergadering van 17 juli 2008 kan als hamerstuk.

 

14 Actielijst vorige MR I vaststellen

De actielijst van de Meningsvormende Raad van 29 mei 2008 dient vastgesteld te worden.

Aantekening:

Ongewijzigd vastgesteld.

 

15 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.
Aantekening:

Reactie op vraag Berry Dors over Zevenhovenseweg/brief (zie 3, berichten van B&W).

Jan Hardenberg wil graag de stand van zaken onderzoek mogelijkheid grofvuil ophalen. Wethouder Brouwer geeft aan dat een voorstel in september aan de raad wordt voorgelegd.

Jan Hardenberg wil graag de stand van zaken verzamelen oud papier, er zou een gesprek met de muziekvereniging over het ophalen van papier zijn gevoerd. Wethouder Brouwer geeft aan dat een voorstel in september aan de raad wordt voorgelegd. Een gesprek met verenigingen is inderdaad gevoerd.

16 Sluiting

Top