Vergadering Gemeenteraad 19-06-2008

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 19-12-2008.

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING ALGEMENE BESCHOUWINGEN 19 JUNI 2008

1 Opening

2 Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Algemene Beschouwingen. De Perspectiefnota (2008-0052) ligt ter besluitvorming voor.

De Perspectiefnota (2008-0052) ligt ter besluitvorming voor.Iedere fractie krijgt in eerste termijn 10 minuten spreektijd. Vervolgens kan het college van B&W kort reageren op eventueel ingediende moties en amendementen, waarna de raad weer met elkaar in debat gaat.Tot slot worden eventuele amendementen, de perspectiefnota en eventuele moties in stemming gebracht.

 

5 Sluiting

Hieronder treft u aan het getekende voorstel en besluit van deze vergadering.

Top