Vergadering Gemeenteraad 19-06-2008

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:16:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 12-12-2008.

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 19 JUNI 2008

1 Opening

2 Vaststellen agenda

Aantekening:

Agendapunten 7, 10 en 12 worden discussiestukken.

De VVD heeft een motie ingediend over het achterstallig onderhoud van de voetbalvelden. Dit wordt als agendapunt 21A behandeld. Later wordt besloten de motie 's avonds te behandelen.

 

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

Aantekening: Geen gebruik van gemaakt.

4 Vragen-half-uur

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur.

Aantekening: Gevraagd wordt naar een verplaatsing van een standplaats terwijl de harmonisatie van het marktbeleid nog besproken moet worden.

5 Vaststellen diverse verslagen (2008/0035)

a.  Verslag besluitvormende raadsvergadering 8 mei 2008

b.  Besluitenlijst (extra) besluitvormende raadsvergadering 5 juni 2008

Aantekening:

Beide verslagen zijn ongewijzigd vastgesteld.

6 Ingekomen stukken (2008/0036)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Aantekening:

Bij de nummers 6, 7, 8, 9, 24 en 28 wordt verzocht om na afhandeling door het college de raad wel te informeren.

Hamerstukken

7 Afhandeling brieven en e-mails in Nieuwkoop n.a.v. Rekenkamerrapport (2008/0037)

De raad wordt verzocht om vast te stellen het plan van aanpak waarin staat hoe de vier aanbevelingen van de Rekenkamer over afhandeling brieven en e mails geïmplementeerd worden.

Aantekening:

Conform vastgesteld.

 

8 Bezwaarschrift tegen voorkeursrecht Vrouwenakker-West (2008/0038)

Er is een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van het college (en de raad) om voorkeursrecht volgens de Wvg te vestigen op Vrouwenakker West. De commissie bezwaarschriften adviseert dit bezwaar ongegrond te verklaren en het college adviseert de raad dit advies over te nemen.

Aantekening:

Conform vastgesteld.

 

9 Voorbereidingsbesluit perceel Oostkanaalweg 37 Ter Aar (2008/0039)

Aangevraagde bouwvergunning is in strijd met het bestemmingsplan 'Glastuinbouwgebied'. Eventueel vrijstelling van het bestemmingsplan met toepassing van artikel 19, lid 1 Wro. Aangezien het bestemmingsplan ouder is dan 10 jaar, wordt de raad gevraagd een voorbereidingsbesluit te nemen.

Aantekening:

Conform vastgesteld.

 

10 Vaststelling verordening persoonsgebonden budget, wachtlijstbeheer en cliëntparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (2008/0040)

De raad wordt gevraagd om drie verordeningen vast te stellen in verband met een wetswijziging van de Wet Sociale Werkvoorziening.

Aantekening:

De VVD heeft een amendement ingediend maar die is verworpen.

De verordeningen zijn conform vastgesteld.

 

11 Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Nieuwkoop 2008-2011 (2008/0041)

De nota Lokaal Gezondheidsbeleid Nieuwkoop wordt hierbij, na een inspraakprocedure, aan de raad ter vaststelling aangeboden.

Aantekening:

Conform vastgesteld.

 

12 1e wijziging legesverordening (2008/0042)

De legesverordening wordt aangepast aan de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. De raad wordt gevraagd deze nieuwe verordening vaststellen. Het college komt met aanvullende informatie zoals besproken in de meningsvormende raad van 5 juni 2008.

Aantekening:

De VVD dient een amendement in om de leges voor welstand uit de lijst te verwijderen en de VVD dient een amendement in om de leges ‘overig’ (5.9) niet te verhogen.De MPN dient een amendement in om een artikel toe te voegen met een ‘meerwerk’bepaling voor diegenen die al bouwen voordat ze een bouwvergunning aanvragen.

 

Amendement welstand wordt tijdens debat gewijzigd door de bedragen vervangen voor “PM”. Dit amendement wordt aangenomen. Het amendement om 5.9 van de VVD wordt verworpen. VVD pleit in een stemverklaring voor goede communicatie hierover. Het amendement van MPN wordt aangenomen. SGP-CU pleit in een stemverklaring voor goede communicatie hierover.

 

Discussiestukken

13 Milieudienst West-Holland (2008/0043)

De raad wordt gevraagd om de toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst West-Holland goed te keuren en leden voor het algemeen bestuur aan te wijzen. B&W is gevraagd een overzicht te geven van de takenverdeling op milieugebied tussen Milieudienst, Rijnstreekberaad en gemeente zelf.

Aantekening:

Wethouder Brouwer wordt lid, wethouder Jonker wordt lid, wethouder Tersteeg wordt plaatsvervangend lid en wethouder Schrama wordt plaatsvervangend lid. Verder conform vastgesteld.

 

14 Harmonisatie onderwijsgelden (2008/0044)

De raad wordt verzocht de notitie Harmonisatie Onderwijsgelden in de gemeente Nieuwkoop vast te stellen. B&W heeft aangegeven nog met een aanvullende brief te komen.

Aantekening:

Conform vastgesteld.

Progressief Nieuwkoop heeft een amendement ingediend om het beschikbare bedrag voor schoolzwemmen vrij besteedbaar binnen kaders van de notitie aan de scholen te geven. Amendement verworpen.

 

15 Algemene Plaatselijke Verordening (APV) (2008/0045)

Het college stelt de raad voor de APV per 1 juli 2008 te wijzigen. Stuk is niet behandeld in de MR van 5 juni; afgesproken is dat technische vragen vooraf via de griffie gesteld kunnen worden.

Aantekening:

Conform vastgesteld.

De burgemeester geeft aan dat in najaar 2008 de APV wordt geevalueerd, samen met deregulering.

 

16 Reactie op discussienota van GS Zuid-Holland over grensoverschrijdend samenwerken en samengaan lokaal bestuur in Zuid-Holland (2008/0046)

De discussienota staat op de website, ligt in de fractiekamer en is op te vragen bij de griffie. B&W heeft een conceptreactie, zoals besproken in de meningsvormende raad van 5 juni 2008, opgesteld.

Aantekening:

Conform vastgesteld.

 

17 Jaarstukken 2007 (2008/0047)

B&W stelt de raad voor de programmarekening 2007 vast te stellen en in te stemmen met het voorstel tot het bestemmen van het resultaat 2007. B&W heeft de definitieve jaarstukken aangeleverd waarin het erratum is verwerkt; deze zijn bijgevoegd. Ook treft u het verslag van bevindingen van de accountant aan.

Aantekening:

Conform vastgesteld.

18 Eerste tussentijdse rapportage 2008 (2008/0048)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de eerste tussentijdse rapportage 2008 en de begrotingswijziging, die voortvloeit uit deze rapportage, vast te stellen. B&W heeft naar aanleiding van de discussie in de meningsvormende raad van 5 juni 2008 een aanvullende brief gestuurd.

Aantekening:

In brede consensus (met uitzondering van de VVD) wordt besluitpunt 2 (mondeling) geamendeerd, als volgt: 2. € 160.000 aan te merken als reserve voor speelvoorzieningen. Verder conform vastgesteld.

 

19 Frictiekosten herindeling (2008/0049)

De raad wordt verzocht een budget van EUR 650.000 beschikbaar te stellen voor de afronding van het proces van gemeentelijke herindeling. Hiervoor wordt het onderdeel verfijningsuitkering gemeentelijke herindeling van de algemene reserve aangewend. B&W komt nog met aanvullende informatie zoals besproken in de meningsvormende raad van 5 juni 2008.

Aantekening:

Conform vastgesteld.

20 Benoeming leden commissie hoorzitting bestemmingsplannen Gezoneerd Bedrijventerrein Hoekse Aarkade en Geluidszone Hoekse Aarkade 2008 (2008/0050)

Bij actualisatie of herziening van bestemmingsplannen kunnen mensen zienswijzen indienen. Indieners van zienswijzen krijgen de mogelijkheid om hun zienswijze in een hoorzitting aan raadsleden toe te lichten.

Aantekening:

Leliveld wordt vervangen door Van der Vlugt en Van der Vlugt wordt vervangen door Van Putten. Conform vastgesteld.

 

21 Benoemen voorzitters bijeenkomsten van de raad (2008/0051)

Het presidium stelt voor een "poule" van voorzitters te benoemen vanuit de raad voor de oriënterende bijeenkomsten en meningsvormende raden.

Aantekening:

Conform vastgesteld.

 

22 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.
Aantekening:

Geen gebruik van gemaakt.

 

23 Sluiting

Hieronder treft u aan de getekende voorstellen en besluiten van deze vergadering.

Top