Vergadering Gemeenteraad 22-05-2008

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Diverse locaties
Tijd:20:00
Voorzitter:Diverse voorzitters
Dit item is verlopen op 22-08-2008.

 

ORIËNTERENDE RAADSBIJEENKOMSTEN

 

Donderdag 22 mei 2008

 

 

‘Jeugdbeleid’

Inventarisatie van te maken keuzen in het jeugdbeleid aan de hand van een startnotitie van het college van B&W
Aanvang: 20.00 uur tot + 21.30 uur

Locatie: Raadszaal gemeentehuis te Nieuwveen

Voorzitter: Jaap Aartman

 

‘Groenvisie’
Presentatie mogelijkheden groenvisie en eventueel beheersvisie
Aanvang: + 21.30 uur
(aansluitend op Jeugdbeleid)

Locatie: Raadszaal gemeentehuis te Nieuwveen

Voorzitter: Jaap Aartman

 

en

 

 

‘Regionale Brandweer’
Presentatie over regionaliseringsproces van de brandweer
Aanvang: 20.00 uur tot + 21.30 uur

Locatie: kantine van de brandweer aan de Hogendijk 2a te Nieuwveen

Voorzitter: Tony de Bos

 

 

‘Regeldrukvermindering’
Presentatie eindrapport van commissie regeldrukvemindering
Aanvang: + 21.30 uur
(aansluitend op regionale brandweer)

Locatie: kantine van de brandweer aan de Hogendijk 2a te Nieuwveen

Voorzitter: Tony de Bos

 

 

  


Oriënterende bijeenkomsten 22 mei 2008 (toelichting)

 

“Oriënterende bijeenkomst” van de raad is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem.

 

Iedereen is van harte welkom om mee te praten bij deze bijeenkomsten van de Raad.

 

Op 22 mei 2008 wil de raad graag met u spreken over vier onderwerpen:

  • Jeugdbeleid;
  • Groenvisie;
  • Regionale Brandweer
  • Regeldrukvermindering

 

Jeugdbeleid (verkorte versie van startnotitie is bijgevoegd)

Het college van B&W heeft een startnotitie voor jeugdbeleid 2009 – 2012 vastgesteld. Uit deze startnotitie blijkt dat er een aantal keuzen moeten worden gemaakt. Te denken valt aan bijvoorbeeld ‘het gezin’, ‘opgroei-en opvoedingsondersteuning’, ‘jeugdcultuur: gezond en meedoen’, ‘kindvriendelijke omgeving’, ‘snelle en effectieve hulp voor jeugd en gezin’, ‘aanpak kindermishandeling’, ‘van school naar werk’, ‘voorkomen jeugdcriminaliteit’ enzovoort. De gemeenteraad wil deze avond met belangstellenden van gedachten wisselen over waar zij in Nieuwkoop de nadruk op wil gaan leggen. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom.

Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur en is in het gemeentehuis in Nieuwveen.

 

Groenvisie

De bijeenkomst over groenvisie begint om ongeveer 21.30 uur (aansluitend op jeugdbeleid).

Bij deze bijeenkomst zal aan raadsleden en belangstellenden gepresenteerd worden wat het gevolg is van een raadsuitspraak over een ambitieniveau van groenbeheer. Aan de hand van voorbeelden wordt bijvoorbeeld zichtbaar gemaakt hoe een gemeentelijk park er uit kan zien met 1 keer per maand maaien of minder. Iedereen die hier ideeën over heeft is van harte welkom om mee te praten. Pas later dit jaar worden de Groenvisie & Beheervisie aan de raad ter vaststelling aangeboden

 

Regionale Brandweer

In de kantine van de brandweer aan de Hogendijk 2a (2440 AA) te Nieuwveen wordt vanaf 20.00 gesproken met en over de brandweer.

Bij deze bijeenkomst worden raadsleden geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen in het proces van regionalisering. De raad krijgt te horen hoe de brandweer in Nieuwkoop en in de regio ervoor staat en wat voor onderzoeken naar (bestuurlijke) samenwerking nu worden uitgevoerd. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

 

Vermindering regeldruk (eindrapport is bijgevoegd)

De presentatie van het eindrapport van de commissie regeldrukvermindering begint om ongeveer 21.30 uur (aansluitend op de brandweer) en vindt ook plaats in de kantine van de brandweer te Nieuwveen.

Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

 

Top