Vergadering Gemeenteraad 05-06-2008

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Berry Dors
Dit item is verlopen op 12-12-2008.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD 5 juni 2008

1 Opening

  

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

De Algemene Plaatselijke Verordening (punt 13a) en de Discussienota van GS Zuid-Holland (punt 15) worden niet behandeld in deze vergadering.

3 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Afhandeling 'oude ingekomen stukken'

c. Toezeggingen

Aantekening:

Geen berichten uit B&W.

4 Harmonisatie onderwijsgelden

De raad wordt verzocht de notitie Harmonisatie Onderwijsgelden in de gemeente Nieuwkoop vast te stellen.

Aantekening:

De conclusie is dat er geen bezwaren zijn over de verdeling van de gelden. De discussie spitst zich toe op het zwem- en bewegingsonderwijs en in hoeverre scholen vrij zijn in het besteden van de middelen.

Het stuk kan naar de besluitvormende raad van 19 juni als discussiestuk. De voorzitter concludeert dat er mogelijk een aangepast voorstel komt van het college.

 

5 Bezwaarschrift Snoek tegen voorkeursrecht Vrouwenakker-West

Er is een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van het college (en de raad) om voorkeursrecht volgens de Wvg te vestigen op Vrouwenakker‑West. De commissie bezwaarschriften adviseert dit bezwaar ongegrond te verklaren en het college adviseert de raad dit advies over te nemen.

Aantekening:

Het stuk kan als hamerstuk naar de besluitvormende raadsvergadering van 19 juni.

 

6 Milieudienst West-Holland

De raad wordt gevraagd om toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst West-Holland goed te keuren als gevolg van het besluit tot uitbesteding milieutaken van 27 maart 2008.

Aantekening:

Wethouder Brouwer zegt toe de vraag naar de verdeling van milieutaken tussen de Milieudienst, Rijnstreekberaad en de gemeente zelf volgende week schriftelijk te beantwoorden.

Het stuk kan als discussiestuk op de agenda van de besluitvormende raadsvergadering van 19 juni. Kandidaten voor het algemeen bestuur kunnen zich, tot 10 juni, aanmelden bij de griffie.

 

7 1e wijziging legesverordening

De legesverordening wordt aangepast aan de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. De raad kan deze nieuwe verordening vaststellen.

Aantekening:

Wethouder Tersteeg zegt toe nog te kijken naar het punt over welstand en komt met een schriftelijke reactie over de kosten van het agrarisch advies t.o.v. van andere adviezen van derden.

Als de informatie van het college op tijd is ontvangen kan het stuk als hamerstuk op de agenda van de besluitvormende raadsvergadering van 19 juni.

 

8 Voorbereidingsbesluit perceel Oostkanaalweg 37 Ter Aar

Aangevraagde bouwvergunning is in strijd met het bestemmingsplan 'Glastuinbouwgebied'. Eventueel vrijstelling van het bestemmingsplan met toepassing van artikel 19, lid 1 Wro.

Aangezien het bestemmingsplan ouder is dan 10 jaar, wordt de raad verzocht een voorbereidingsbesluit te nemen.

Aantekening:

Stuk kan als hamerstuk op de agenda van de besluitvormende raadsvergadering van

19 juni.

 

9 Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Nieuwkoop 2008-2011

De nota Lokaal Gezondheidsbeleid Nieuwkoop wordt hierbij, na een inspraakprocedure, aan de raad ter vaststelling aangeboden.

Aantekening:

Stuk kan als hamerstuk op de agenda van de besluitvormende raadsvergadering van 19 juni.

 

10 Vaststelling verordening persoonsgebonden budget, wachtlijstbeheer en cliëntparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening

De raad wordt gevraagd om drie verordeningen vast te stellen in verband met een wetswijziging van de Wet Sociale Werkvoorziening.

Achter de wetswijziging, die leidt tot dit voorstel, zit o.a. de visie, dat het belang van de sw-geïndiceerde centraal moet staan. De gemeente krijgt meer verantwoordelijkheden als uitvoerder.

Aantekening:

Stuk kan als hamerstuk op de agenda van de besluitvormende raadsvergadering van 19 juni.

 

11 Afhandeling brieven en e-mails in Nieuwkoop n.a.v. Rekenkamerrapport

De raad wordt verzocht om vast te stellen het plan van aanpak waarin staat hoe de vier aanbevelingen van de Rekenkamer over afhandeling brieven en e‑mails geïmplementeerd worden.

Aantekening:

Wethouder Van Leeuwen zegt toe navraag te doen naar de vraag over de 2 fte’s.

Stuk kan als hamerstuk op de agenda van de besluitvormende raadsvergadering van 19 juni.

 

12 Frictiekosten herindeling

De raad wordt verzocht een budget van EUR 650.000 beschikbaar te stellen voor de afronding van het proces van gemeentelijke herindeling. Hiervoor wordt het onderdeel verfijningsuitkering gemeentelijke herindeling van de algemene reserve aangewend.

Als bijlage vindt u een brief over de wettelijke verplichting voor gemeenten om de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) in te voeren. Invoering hiervan geeft ook een kwaliteitsimpuls aan de interne gegevenshuishouding en informatievoorziening, en daarmee aan de informatievoorziening en dienstverlening aan burgers en bedrijven.

Aantekening:

De raad stelt als voorwaarde voor het behandelen van dit stuk dat dit het laatste voorstel van het college is over frictiekosten. Wethouder Tersteeg: zegt toe dat dit het laatste voorstel is.

Het stuk kan, mits het college met verduidelijking komt op de punten die bij de griffie zijn aangemeld, als discussiestuk op de agenda van de besluitvormende raadsvergadering van 19 juni. CDA heeft “werkprocessen” aangemeld bij de griffie.

 

13 Archiefachterstanden

De raad wordt verzocht om extra budget voor de inhuur van externe capaciteit beschikbaar te stellen om het archief van de voormalige drie gemeenten te bewerken en over te dragen.

Aantekening:

De raad vraagt aan de Rekenkamer om voor de zomer een kort onderzoek uit te voeren naar het nut en noodzaak van dit voorstel. Stuk kan naar een besluitvormende raadsvergadering als het rapport van de Rekenkamer beschikbaar is.

 

13a Algemene Plaatselijke Verordening (APV); toegevoegd agendapunt

Op verzoek van het college is dit punt aan de agenda toegevoegd. Het college stelt voor de Algemene Plaatselijke Verordening per 1 juli 2008 te wijzigen.

Aantekening:

Stuk is niet behandeld in deze vergadering. Te weinig voorbereidingstijd gehad ondanks dat het al enkele dagen beschikbaar was via Extranet. Vragen over het stuk schriftelijk via de griffie stellen. Stuk als discussiestuk op de agenda van 19 juni plaatsen.

 

14 Verordening rechtspositieregeling raadsleden Nieuwkoop

Het is aan de raad voorbehouden om een verordening van hun eigen rechtspositie vast te stellen. Bij het opstellen van de verordening is gebruik gemaakt van de modelverordening van de VNG.

Aantekening:

Gevraagd wordt hoe het traject van een rechtspositieregeling voor collegeleden loopt; de modelverordening betreft zowel raadsleden als collegeleden. De raad wil een vergelijking met andere gemeenten (inhoud en hoogte van bedragen). Het Presidium wordt gevraagd om nog eens naar de verordening te kijken.

 

15 Reactie op discussienota van GS Zuid-Holland over grensoverschrijdend samenwerken en samengaan lokaal bestuur in Zuid-Holland

De discussienota is te vinden op internet, extranet en in de fractiekamer. De concept reactie van de gemeente wordt nagezonden.

Aantekening:

De discussienota van GS Zuid-Holland is in deze vergadering niet behandeld. De raad wacht eerst conceptreactie van het college af. Stuk als discussiestuk op de agenda van 19 juni plaatsen.

 

16 Brief van B&W over aantrekken geldlening en reactie op de zienswijze van de VVD

Geagendeerd op verzoek van de VVD.

Aantekening:

Voor de VVD blijft het onduidelijk of afsluiten van twee aparte leningen beter had uitgepakt.

Algemeen punt is dat beantwoording van dit soort dingen door het college te lang duurt. Aan het presidium wordt gevraagd dit te bespreken.

 

Bijgevoegde documenten

17 Actielijst vorige MR II vaststellen

De actielijst van de Meningsvormende Raad van 24 april 2008 dient vastgesteld te worden.

Aantekening:

Ongewijzigd vastgesteld.

 

Bijgevoegde documenten

18 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

19 Sluiting

Top