Vergadering Gemeenteraad 29-05-2008

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Tony de Bos
Dit item is verlopen op 29-08-2008.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD 29 mei 2008

1 Opening

  

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

 • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
 • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Afhandeling 'oude ingekomen stukken'

c. Toezeggingen

Aantekening: Wethouder Van Leeuwen meldt de vertraging en niet meer te leveren kunstwerk "stappend paard". Wethouder Jonker geeft een stand van zaken over Locatie de Zevensprong (2e deel).

4 Integrale behandeling per programma van Programmarekening (terugblik), Eerste bestuursrapportage (actuele stand van zaken) en Perspectiefnota 2009 (vooruitblik)

De raad zal de drie financiële documenten in een keer bespreken. De ordening vindt plaats doordat de raad ieder programma afzonderlijk bespreekt.

4a Programma 0 Algemeen Bestuur

Aantekening:

De fracties geven hun op- en aanmerkingen. Onderwerpen zijn: het aantal verschillende loketten, de aangenomen motie over regionale samenwerking, de nieuwe Wro en grondexploitaties, dienstverlening, huisvesting gemeente, klanttevredenheidsonderzoek, dorpsraden, stemcomputers, enz.

 

Burgemeester:

 • Motie naar alternatieven voor gemeenschappelijke regeling wordt uitgevoerd.
 • De stemcomputers mogen niet gebruikt worden. Daarom helaas eerst weer terug naar rood potlood.

Wethouder Van Leeuwen:

 • Voorstel met alle mogelijke loketten en beschikbaar budget komt nog voor de zomer naar de raad. Er loopt nu een onderzoek naar keuzemogelijkheden en kosten. Nadat er door de raad een keuze is gemaakt wordt dat keuzemodel uitgewerkt.
 • Over dienstverlening: dit is een meerjarig grootschalig project. Propositie 27 mei in B&W geweest. Wethouder vraagt dat na of het in de bedoeling ligt omdat als informatie aan de raad te sturen.
 • Over het Klanttevredenheidonderzoek: vindt om de tweejaar plaats. Is voor 2010 al in de begroting opgenomen.

4b Programma 1 Openbare Orde en Veiligheid

Aantekening:

De fracties geven hun op- en aanmerkingen. Onderwerpen zijn: brandweer, rampenbestrijding, bestuurlijke boetes, integrale veiligheid, keurmerk veilig wonen, enz.

 

Burgemeester:

 • Veiligheid voor inwoners in privé situatie is best gewaarborgd bij keurmerk Veilig Wonen. Maar er is geen plan van aanpak.
 • Jaarplan van de politie wordt jaarlijks aan raad aangeboden. Daar kan raad over spreken en daarmee invloed uitoefenen. Rapportage wordt ook aan de raad aangeboden.
 • Integrale veiligheid zal samen met inwoners vorm krijgen. Dit wordt gekoppeld aan dorpsvisies. Er worden twee dorpsvisies per jaar gestart. Eerst enquêtes. Daarnaast worden nu afspraken met horeca en bedrijvigheid gemaakt.
 • Bestuurlijke boetes worden door BOA (buitengewone opsporingsambtenaren). APV-BOA’s kosten soms meer dan dat ze opleveren, maar het gaat om ergernissen dus niet zo erg.
 • Rampoefening in 2007 is wel ambtelijk gedaan maar niet bestuurlijk. Er wordt extra op opvang, verzorging en registratie gelet omdat dat de belangrijkste taak van de gemeente is.

4c Programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Aantekening:

De fracties geven hun op- en aanmerkingen. Onderwerpen zijn: MPN: watertaken van de gemeente, vertraging van beheerplannen, bereikbaarheid en veiligheid, enz.

 

Wethouder Brouwer:

 • Schriftelijk is de financiering van het beheerplan wegen al toegelicht.
 • Planning beheerplannen die nog niet door de raad zijn vastgesteld: wordt door de wethouder aan de raad aangeleverd.

4d Programma 3 Economische Zaken

Aantekening:

De fracties geven hun op- en aanmerkingen. Onderwerpen zijn: ondernemersloket, detailhandelsnota, geurbeleid, enz.

 

Wethouder Jonker:

 • Ondernemersloket zal in toekomst geïntegreerd worden met VROM-balie. Nu is er een proef met Spelt. Dit wordt in najaar geëvalueerd en dan wordt bepaald hoe verder te gaan. Overwogen wordt de werkwijze van de proef te handhaven als de wet WABO (omgevingswetgeving) later wordt ingevoerd.
 • Detailhandelsnota komt in sept. tegelijkertijd met Structuurvisie.
 • Westlandsnotitie en notitie Ter Aar worden aan elkaar gekoppeld. Wordt aan gewerkt.
 • Onderzoek bedrijfsterreinen element van Structuurvisie (Grondmij onderzoek). Beschikbaar in september bij behandeling Structuurvisie.
 • Woerdense Verlaat zit in de beschrijving “zuidelijk deel” in de Structuurvisie.
 • Er komt een quickscan naar eventuele aanpassing naar de lokale situatie over geurbeleid (te grote geurcirkel kan ontwikkelingen belemmeren). Dit komt naar de raad toe.
 • Digros locatie: plan presentatie net na de zomer 2008. Het vordert goed.

4e Programma 4 Onderwijs

Aantekening:

De fracties geven hun op- en aanmerkingen. Onderwerpen zijn: Brede School, onderwijsvisie, leerplichtwet, enz.

 

Wethouder Van Leeuwen:

 • Planning en volgende stap bij brede school is dat het van initiatief fase naar de definitiefase is gegaan.
 • Raad wordt in kennis gesteld van notitie die binnenkort verschijnt over de ervaring met de leerplichtwet. Harmonisatie onderwijsgelden is op dit moment de visie. Later volgt de ontwikkeling naar een visie.

4f Programma 5 Cultuur en Recreatie

Aantekening:

De fracties geven hun op- en aanmerkingen. Onderwerpen zijn: het amendement over kadertraining vrijwilligers, onderhoud sportaccommodaties, pilot Argonnepark,enz.

 

Wethouder Van Leeuwen:

 • Wensen en gedachten t.a.v. beheerplannen sportvelden zijn bekend, financiële gevolgen zijn ook in beeld. Ruim voor zomer 2009 moet plan klaar zijn, want dat is periode voor onderhoud.
 • Beleidsstuk subsidiebeleid is op onderdelen klaar; niet helemaal. Raad krijgt het zodra het rijp is.

Wethouder Brouwer:

 • Argonnepark wordt gedoseerd uitgevoerd (het is niet stilgelegd) vanwege meerkosten. Bewoners zijn geïnformeerd.

4g Programma 6 Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening

Aantekening:

De fracties geven hun op- en aanmerkingen. Onderwerpen zijn: het aantal verschillende huisbezoeken, evaluatie Wmo-taken en aanbesteding huishoudelijke taken, woonzorgzones, alcohol- en drugpreventie, voetbalkooien, jeugd- en jongerenraad, enz.

Wethouder Schrama:

 • Evaluatie WMO-taken: is in afrondende fase. Komt bij de volgende cyclus naar de raad.
 • Klanttevredenheidsonderzoek: rapportage is er en komt naar de raad.
 • Aanbesteding huishoudelijke taken zal starten (gericht op 2010).
 • Alcohol en drugs: geldt niet alleen voor Nieuwkoop. Regionale aanpak. Integraal bestuurlijke zaken en gezondheid. Primaat ligt bij gezondheidszorg. Toezegging volgende meningsvormende raad duidelijkheid bij Nota lokaal gezondheidsbeleid
 • Minimabeleid is in januari besproken. Nu eerst inventariseren ver wat we nu allemaal doen. Na de zomer komt het in de raad terug.
 • Jeugdbeleid opstellen met participatie. Er is al een startnotitie. Behoeften en knelpunten van jongeren zijn bekend in 2007 geïnventariseerd. Voetbalkooien zijn vb. van korte termijn oplossingen. Hebben onderhoudsvoordeel t.o.v. pannaveldjes.
 • Participatie van jongeren voor langere termijn kan bv. zijn het invoeren van een Jongerenraad.
 • Woonzorgzone Nieuwveen en Nieuwkoop wordt ook aan gewerkt.

4h Programma 7 Volksgezondheid en Milieu

Aantekening:

De fracties geven hun op- en aanmerkingen. Onderwerpen zijn: afvalbrengstations, hemelwater in rioolheffing, alcohol en drugsbeleid, aangenomen motie duurzame energie, proef minicontainers, overgewicht en bewegingsonderwijs, enz.

 

Wethouder Brouwer:

 • Over afvalbrengstations wordt voorstel na de zomer ter bespreking aan raad aangeboden. Het is bekend dat er een nieuwe milieuvergunning moet komen.
 • Vraag over aftappen van hemelwater en verontreinigingsheffing wordt schriftelijk beantwoord.
 • Op de stand van zaken van de motie meer gebruik duurzame energie wordt schriftelijke gereageerd.
 • Schriftelijke reactie op proef minicontainers.

Wethouder Schrama:

 • Alcohol en drugs preventie wordt zowel lokaal als regionaal ingezet. Het raadsprogramma wordt gevolgd. Maar daarnaast ook regionale aanpak. EUR 15.000 via amendement. Rest uit oorspronkelijke budget.

Wethouder Van Leeuwen:

 • Bij Harmonisatie onderwijsgelden: Vakleerkrachten schrappen.

4i Programma 8 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

Aantekening:

De fracties geven hun op- en aanmerkingen. Onderwerpen zijn: sociale woningbouw en woonvisie, boomplantdag, waterdag, communicatie Structuurvisie, Noordse Buurt, grondbeleid, enz.

 

Wethouder Jonker:

 • Komt in september met notitie naar de raad over hoe de Woonvisie in te vullen. Daarbij worden ook uitgangspunten en fonds meegenomen.

Burgemeester:

 • Bij de Structuurvisie werkt de MER commissie  nu aan een advies. Structuurvisie moet ook ‘nieuwe Wro’ proof worden gemaakt. Dit traject gaat gepaard met inspraak. In najaar start inspraakprocedure.
 • B&W heeft een aanbod gedaan om in presidium te spreken over stand van zaken Noordse Buurt en om het dan eventueel in een volgende meningsvormende raad te laten agenderen.

Wethouder Tersteeg:

 • Boomplantdag 2007 is niet uitgevoerd (eenmalig), in 2008 was het wel weer.
 • De Waterdag zal op zelfde wijze als in 2007 worden uitgevoerd
 • Het college heeft aandacht voor risicobeheersing in kader van GREX’en. In oktober komt notitie naar de raad om alle grondexploitaties te actualiseren. Dit als onderdeel van risicobeheersing.

4j Programma 9 Algemene Dekkingsmiddelen

Aantekening:

De fracties geven hun op- en aanmerkingen. Onderwerpen zijn: precariorechten, varianten woonlasten, forensenbelasting, enz.

 

Wethouder Tersteeg:

 • Toelichting over afschaffing van deel van precariorechten: het betreft alleen het echt inmeten van de gegevens (gemeente moet eigendom op de meter kennen). Regime geldt vanaf begin 2007. Kadastraal inmeten nodig; hier zijn veel kosten mee gemoeid. Mensen kunnen door de gemeente geïnde heffingen van voor 2007 niet terugvorderen bij de gemeente.

4k Resterende onderwerpen

Aantekening:

De fracties geven hun op- en aanmerkingen. Onderwerpen zijn: jaarrekening, personeelsuitbreiding, wat is er wel en niet gedaan, enz.

 

Burgemeester:

 • Ten aanzien van personele situatie biedt antwoord op vraag 63 van de SGP-CU een mogelijkheid. Het college verzoekt het presidium voor een sessie in oktober. Dan komt er een goed onderbouwde presentatie over het personeelsbestand.

Openstaande vraag: wat is de formele status van de bijlage “resultaat” bij de Perspectiefnota. Is dat richtinggevend of besluitvormend?

5 Reactie op financiële stukken van samenwerkingsverbanden

Verschillende gemeenschappelijke regelingen hebben hun jaarrekening 2007, begrotingswijzigingen 2008 en ontwerpbegroting 2009 aan de raad gestuurd voor een reactie. Ieder samenwerkingsverband hanteert een reactietermijn. Op verschillende data in juni en juli verlopen deze termijnen.

Het college komt met (een) raadsvoorstel(len) om tijdig een reactie te kunnen geven. Deze is op 20 mei ontvangen en hieronder opgenomen.

 

5a Reactie op ontwerpprogrammabegroting 2009 RDOG Hollands Midden

Aantekening:

Geen opmerkingen.

 

5b Reactie op ontwerpbegrotingswijziging 2008 RDOG Hollands Midden

Aantekening:

Geen opmerkingen.

 

5c Reactie op ontwerpprogrammabegroting 2009 Brandweer Hollands Midden

Aantekening:

Burgemeester:

EUR 2,80 per inwoner is al teruggedraaid naar EUR 0,95 per inwoner. Deze verhogingen zijn indexeringen, wetgevingen (en andere niet te vermijden verhogingen) en daarnaast de inrichting van gemeentelijke kolom.

 

5d Reactie op ontwerpprogrammabegroting 2009 SWA

Aantekening:

Geen opmerkingen.

 

Bijgevoegde documenten

5e Reactie op ontwerpprogrammabegroting 2009 Rijnstreekberaad

Aantekening:

Geen opmerkingen.

 

Bijgevoegde documenten

5f Reactie op jaarstukken 2007 ISDR

Aantekening:

Geen opmerkingen.

 

5g Reactie op concept begrotingswijzigingen 2008 ISDR

Aantekening:

Geen opmerkingen.

 

Bijgevoegde documenten

5h Reactie op concept begroting 2009 ISDR

Aantekening:

Geen opmerkingen.

 

Bijgevoegde documenten

6 Actielijst vorige MR I vaststellen

De actielijst van de Meningsvormende Raad van 17 april 2008 dient vastgesteld te worden.

Aantekening:

Ongewijzigd vastgesteld.

Bijgevoegde documenten

7 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

Aantekening:

Geen gebruik van gemaakt.

8 Sluiting

Hieronder vindt u de brief die het college van B&W heeft gestuurd met antwoorden op de gestelde vragen.

 

Top