Vergadering Gemeenteraad 08-05-2008

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 28-10-2008.
Onderaan dit scherm treft u een link naar de geluidsopnames van deze vergadering.

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 8 mei 2008

1 Opening

2 Vaststellen agenda

Motie over samenwerking regio door Tony de Bos ingediend. Wordt aan eind van vergadering behandeld.

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

Aantekening: Wim Visser spreekt in over het bestemmingsplan Korteraar.

4 Vragen-half-uur

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur.

Aantekening: Guus Elkhuizen heeft drie vragen over: gebouw Bots te Nieuwkoop, Voorweg te Noorden en de Algemene plaatselijke verordening (APV).

5 Vaststellen diverse verslagen (2008/0023)

a. Verslag besluitvormende raadsvergadering 27 maart 2008

b. Besluitenlijst (extra) besluitvormende raadsvergadering 24 april 2008

Geluidsopnamen van deze vergaderingen vindt u op deze website onder "raad" en dan "beluister de raadsvergaderingen".

Aantekening:

Geen wijzigingen, conform vastgesteld

 

6 Ingekomen stukken (2008/0024)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Aantekening:

Conform vastgesteld. Het college komt nog met schriftelijke reacties op 39 (ambtswoningbrief – de zienswijze van de VVD) en op 49 (Roerdompbrief) (wordt omwille van snelheid geen ‘c’, maar blijft ‘b’ met verzoek de raad te informeren.

 

Bijgevoegde documenten

Hamerstukken

7 Raadsvoorstel Bestemmingsplan D. Hofstedepark (2008/0025)

B&W stelt de raad voor om dit bestemmingsplan vast te stellen en ter goedkeuring aan te bieden aan GS Zuid-Holland. Bij dit bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.

Aantekening:

Conform vastgesteld.

 

8 Raadsvoorstel Fietsknooppuntensysteem 2008 (2008/0026)

B&W stelt de raad voor om geld vrij te maken het lokale deel van een landelijk fietsbewegwijzeringssysteem. Het gaat om € 8.924,16 in 2008, ten laste van de post onvoorzien en € 1.900,00 in 2009 structureel in de begroting.

Aantekening:

Conform vastgesteld.

 

9 Raadsvoorstel Grondexploitatie Land van Koppen (2008/0027)

B&W stelt de raad voor deze grondexploitatie vast te stellen en de exploitatieopzet op te nemen in de programmabegroting 2008.

Aantekening:

Conform vastgesteld. Stemverklaring SGP-CU 30% sociaal 70% vrije sector. Als woonvisie anders wordt gaat fractie uit van aanpassing bij Land van Koppen.

Zodra de grondtransactie heeft plaatsgevonden wordt de vertrouwelijkheid (op de grondexploitatie opgeheven).


Discussiestukken

10 Raadsvoorstel Gemeentelijk parkeerbeleid (2008/0028)

B&W stelt de raad voor enkele besluiten te nemen rond het parkeerbeleid over onder andere parkeernormen, parkeren op eigen terrein en handhaving. Naar aanleiding van de meningsvormende raad heeft B&W een brief aan de raad gestuurd.

Aantekening:

VVD heeft twee amendementen ingediend. Een om in plaats van een onderzoek te starten naar efficiënt parkeren te onderzoeken of eigen terrein parkeren kan worden gestimuleerd. En om de parkeernorm gelijk over alle woningen toe te passen. Het andere amendement om het onderzoek naar een parkeerfonds te schrappen.

Gedurende het debat dient de fractie CDA een amendement in om de onderzoeken nu uit het voorstel te halen en om het college te verzoeken later met een onderbouwd onderzoeksvoorstel terug te komen.

Het amendement van het CDA wordt unaniem overgenomen. Daardoor hoeven de amendementen van de VVD (die minder ver gaan) niet in stemming te worden gebracht. Het geamendeerde voorstel wordt conform vastgesteld.

 

11 Raadsvoorstel Beheerplan wegen (2008/0019)

B&W stelt de raad onder andere voor kennis te nemen van de rapportage "Integraal beheerplan wegen", de aanbevelingen en planning vast te stellen, de financiële consequenties voor de periode 2007 t/m 2011 vast te stellen. B&W heeft een aanvullende brief gestuurd bij dit raadsvoorstel.

Aantekening:

Ambtshalve wordt besluitpunt 6 toegevoegd: “De begrotingswijziging nr. 10 vast te stellen” en bij besluitpunt 5 moet ‘het college’ worden gewijzigd in ‘de raad’. Conform vastgesteld.

 

12 Raadsvoorstel Mandatering van vrijstellingsbevoegdheid (2008/0029)

B&W stelt de raad voor de bevoegdheid om te beslissen op vrijstellingsverzoeken volgens artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, ten behoeve van weigering van verzoeken om permanente bewoning van caravans die bestemd zijn voor verblijfsrecreatie, te mandateren aan B&W.

Dit voorstel is rechtstreeks op de agenda van deze vergadering geplaatst en is niet aan de orde geweest in een Meningsvormende Raad.

Aantekening:

Voorstel is afgewezen.

 

13 Raadsvoorstel Bestemmingsplan Korteraar (reparatie) (2008/0030)

B&W stelt de raad voor het bestemmingsplan Korteraar 2008 vast te stellen, zoals voorgesteld in de besluitpunten 1, 2 en 3 van het raadsbesluit 2008/0015 van 27 maart 2008. Het aangenomen amendement inzake het bestemmingsplan Korteraar 2008 van 27 maart 2008 in te trekken en besluitpunten 4, 5, 6 en 7 van het raadsbesluit 2008/0015 van 27 maart 2008 te beschouwen als een motie.

Dit voorstel is rechtstreeks op de agenda van deze vergadering geplaatst en is niet aan de orde geweest in een Meningsvormende Raad. Het besluit van 27 maart is bijgevoegd.

Aantekening:

Conform vastgesteld.

 

14 Raadsvoorstel Benoeming commissie fractievergoeding 2007 (2008/0031)

Het Presidium stelt de raad voor leden te benoemen voor de commissie fractievergoeding 2007 en dit besluit met terugwerkende kracht per 1 april 2008 in te laten gaan.

Dit voorstel is rechtstreeks op de agenda van deze vergadering geplaatst en is niet aan de orde geweest in een Meningsvormende Raad.

Aantekening:

Conform vastgesteld.

 

15 Raadsvoorstel Verantwoording fractievergoeding 2007 (2008/0032)

De commissie fractievergoeding adviseert de raad over de verantwoording fractievergoeding 2007.

Dit voorstel is rechtstreeks op de agenda van deze vergadering geplaatst en is niet aan de orde geweest in een Meningsvormende Raad.

Aantekening:

Conform vastgesteld.

 

16 Raadsvoorstel Onttrekking gedeelte Neutronenweg (2008/0033)

B&W stelt aan de raad voor in te stemmen met het ontrekken van een gedeelte van de Neutronenweg te Nieuwkoop aan het openbaar verkeer, zoals op de bijgevoegde tekening is aangegeven, op basis van artikel 9, lid 1 van de Wegenwet.

Dit voorstel is rechtstreeks op de agenda van deze vergadering geplaatst en is niet recent aan de orde geweest in een Meningsvormende Raad. Het besluit van 28 juni 2007 is bijgevoegd.

Aantekening:

Conform vastgesteld.

 

16a Motie Samenwerking Regio

Als extra agendapunt toegevoegd naar aanleiding van een ingediende motie (zie vaststellen agenda).

De raad verzoekt het college om voor de zomervakantie te komen met een onderzoeksvoorstel en bijbehorend budget om alle samenwerkingsmogelijkheden objectief te laten onderzoeken.

Aantekening: Motie is unaniem aangenomen.

17 Mededelingen van het college van B&W

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

Aantekening:

Wethouder Schrama over Samenwerking Stichting MEE en aanschaf Verwijsindex risicojongeren. Wethouder Jonker over centrum Ter Aar Wro art. 11 en een musuem. 

18 Sluiting

Hieronder treft u aan de getekende voorstellen en besluiten van deze vergadering.