Vergadering Gemeenteraad 24-04-2008

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Jaap Aartman
Dit item is verlopen op 24-07-2008.
Onderaan dit scherm treft u een link naar de geluidsopnames van deze vergadering.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD 24 april 2008 (deel II)

1 Opening

  

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

Aantekening:

Agendapunt 8 wordt direct na agendapunt 3 behandeld omdat wethouder Van Leeuwen ook in de parallelsessie wordt verwacht. Agendapunt 6 over frictiekosten vervalt omdat er geen stukken van het college zijn ontvangen.

3 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Afhandeling 'oude ingekomen stukken'

c. Toezeggingen

4 Raadsvoorstel Fietsknooppuntensysteem 2008

De raad wordt gevraagd om geld vrij te maken het lokale deel van een landelijk fietsbewegwijzeringssysteem. Het gaat om € 8.924,16 in 2008, ten laste van de post onvoorzien en € 1.900,00 in 2009 structureel in de begroting.

Aantekening:

Stuk kan als hamerstuk naar de besluitvormende raadsvergadering.

 

5 Raadsvoorstel Bestemmingsplan D. Hofstedepark

De raad wordt gevraagd die bestemmingsplan vast te stellen en ter goedkeuring aanbieden aan GS Zuid-Holland

Bij dit bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.

Aantekening:

Stuk kan als hamerstuk naar de besluitvormende raadsvergadering.

 

6 Raadsvoorstel Frictiekosten als gevolg van de gemeentelijke herindeling

Het voorstel staat onder voorbehoud van behandeling in het college van B&W op 8 april 2008 op de agenda.

Het voorstel wordt opgenomen zodra het beschikbaar is.

Aantekening:

Agendapunt vervalt omdat er geen stukken van het college zijn ontvangen.

7 Brief van B&W over de aankoop van het politiebureau aan de Achterweg in Nieuwkoop

Op verzoek van de raad is deze brief geagendeerd.

Bijgevoegde documenten

8 Brief van B&W over het afwijken van de aanbestedingsregels bij het vervolgtraject van de Brede School Ter Aar

Op verzoek van de raad is deze brief geagendeerd.

 

9 Raadsvoorstel Grondexploitatie vaststellen

De raad wordt gevraagd deze grondexploitatie vast te stellen en de exploitatieopzet op te nemen in de programmabegroting 2008. De locatie en grondexploitatie zelf blijven voorlopig, op verzoek van B&W, vertrouwelijk. Deze stukken worden alleen aan raadsleden verspreid.

Aantekening:

Het stuk kan, als de passage over de Noordse Buurt wordt geschrapt, als hamerstuk naar de besluitvormende raadsvergadering.

 

10 Actielijst vorige MR II vaststellen

De actielijst van de Meningsvormende Raad (deel II) van 13 maart 2008 dient vastgesteld te worden.

Aantekening:

Conform vastgesteld.

 

Bijgevoegde documenten

11 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

12 Sluiting

Hieronder vindt u de concept actielijst van deze vergadering.

Bijgevoegde documenten

Top