Vergadering Gemeenteraad 17-04-2008

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Tony de Bos
Dit item is verlopen op 04-07-2008.

Onderaan dit scherm treft u een link naar de geluidsopnames van deze vergadering.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD 17 april 2008 (deel I) - GEWIJZIGD -

Agendapunt 7: Liquiditeitsprognose is toegevoegd.

1 Opening

  

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Afhandeling 'oude ingekomen stukken'

c. Toezeggingen

Aantekening: Geen berichten uit B&W.

4 Informatie over plan van aanpak Natura 2000

Middels een motie die 27 maart is ingediend is besloten dit als agendapunt voor de meningsvormende raad te agenderen. De raad wil geïnformeerd worden over plan van aanpak en de voornemens voor externe advisering.

Aantekening:

Het college wordt verzocht om voor een extra besluitvormende vergadering op 24 april (22.00 uur) een raadsvoorstel voor te bereiden. Wethouder Brouwer zegt toe een raadsvoorstel op te stellen naar de wensen van de raad. Dit zal er niet kunnen zijn vóór woensdag 23 april 17.00 uur. De raad vindt dat niet erg.

 

Bijgevoegde documenten

5 Raadsvoorstel Gemeentelijk parkeerbeleid

B&W stelt de raad voor enkele besluiten te nemen rond het parkeerbeleid over onder andere parkeernormen, parkeren op eigen terrein en handhaving.

Aantekening:

De raad laat weten dat geen draagvlak is om een onderzoek te doen naar het instellen van een parkeerfonds.

Wethouder Jonker bepleit dat gebouwd parkeren een noodzaak is. Met name de herstructureringswijken zal probleem vanwege te lage norm groot probleem zijn. Wethouder Jonker zegt toe voorbeelden van concrete projecten aan raad voor te leggen.

  

Voorstel van B&W om 8 mei wel de normen vast te stellen. Voor de raad van juni zal aan hand van voorbeelden gepoogd worden de noodzaak van een parkeerfonds weer aan te tonen, zodat dit onderdeel dan weer ter besluitvorming wordt voorgelegd. De raad zwijgt instemmend bij dit voorstel.

 

6 Brief van B&W over de Bibliobus en de berichtgeving daarover

Deze brief is op verzoek van de raad geagendeerd.

Aantekening:

Raad wacht rapportage van B&W over bibliotheek voorziening in gemeente af (korte termijn actie en lange termijn visie).

 

7 Liquiditeitsprognose

In de meningsvormende raad van 13 maart is afgesproken dit punt op de agenda van deze meningsvormende raad te plaatsen.

Aantekening:

Wethouder Tersteeg geeft aan de voorliggende liquiditeitsplanning niet compleet is. Een afschrift van actuele liquiditeitsplanning wordt toegezegd om jaarlijks bij de twee tussentijdse rapportages aan de raad te worden gezonden ter informatie. Schriftelijk zal wethouder Tersteeg reageren op de vraag hoe verklaart kan worden dat saldo van december 4 miljoen verschilt van het eindsaldo.

 

Bijgevoegde documenten

8 Actielijst vorige MR I vaststellen

De actielijst van de Meningsvormende Raad (deel I) van 6 maart 2008 dient vastgesteld te worden.

Aantekening:

Ongewijzigd vastgesteld.

Bijgevoegde documenten

9 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

Aantekening:

De heer Dors vraagt waarom de planning van de asfaltering van de Nieuwveenseweg maandag 21 april al 3 weken buiten planning is.

Wethouder Brouwer geeft aan dat dat te maken heeft met de wegen bij de nieuwe school. De geplande asfalteringsmachine wordt eenmaal ingeschakeld voor die beide locaties.

10 Sluiting

Top