Vergadering Gemeenteraad 27-03-2008

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 20-09-2008.

Onderaan dit scherm treft u een link naar de geluidsopnames van deze vergadering.

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 27 maart 2008

1 Opening

2 Vaststellen agenda

Aantekening:
  • Agendapunt 9 wordt een discussiestuk, wordt besproken na 16 en voor 11.
  • Agendapunt 16 wordt besproken na agendapunt 10.
  • Agendapunt 14 is van de agenda afgevoerd omdat aangekondigde informatiebrief ontbreekt.

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

Aantekening: Inspreker Wim Visser houdt een pleidooi om de bouwmogelijkheden in Korteraar beperkt te houden.

4 Vragen-half-uur

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur.

Aantekening:

Vraag van Jaap Aartman over tekst in ‘Nieuwkoop Nieuws’ dat er een bungalowpark zal komen als herinrichting van de camping De Roerdomp.

Vraag van Jan de Jong: Bebording en afronding werkzaamheden aan de Zevenhovenseweg. Beide vragen worden schriftelijk door het college beantwoord (termijn 30 dagen). 

5 Vaststellen diverse verslagen (2008/0010)

a.  Verslag besluitvormende raadsvergadering 7 februari 2008

b.  Besluitenlijst (extra) besluitvormende raadsvergadering 13 maart 2008

 

Geluidsopnamen van deze vergaderingen vindt u op deze website onder "raad" en dan "beluister de raadsvergaderingen".

Aantekening:

Met twee wijzigingen (aanwezige raadsleden) vastgesteld.

 

6 Ingekomen stukken (2008/0011)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Aantekening:

De afhandelingsvoorstellen van de lijst wordt als volgt gewijzigd overgenomen:

  • 34 (Politiebureau) wordt een c (naar de raad).
  • 46 (bibliotheekbus) wordt een c (naar de raad).
  • 58 (Aanbesteding brede school) wordt een c (naar de raad)
  • 59 (Uitbesteding milieutaken) blijft een e (wordt deze raad besproken)
  • 60: ‘auditcommissie’ moet zijn ‘accountant’

De SGP-CU dient een motie in bij nr 11 (managementletter) om de prioriteiten van categorie A te implementeren voor het begin van de controle Jaarrekening 2007 door de accountant. Wethouder Tersteeg zegt toe dat alles in het werk wordt gesteld om te streven bij rechtmatigheid een goedkeurende verklaring te krijgen. De motie wordt ingrtrokken.

 

De SGP-CU dient een motie in bij nr 31 (brief auditcommissie) om de interne onderzoeken die nodig zijn voor goedkeuring op rechtmatigheid bij Jaarekening 2007 alsnog uit te voeren en dit voor 2008 ook te doen. De motie wordt verworpen. 

Bijgevoegde documenten

7 Raadsvoorstel Vrijstelling op grond van artikel 19 lid 1 WRO (Noordenseweg 72) (2008/0012)

B&W stelt de raad voor een vrijstellingsprocedure op te starten voor het perceel Noordenseweg 72 in Nieuwkoop.

Aantekening:

Ongewijzigd vastgesteld.

 

8 Raadsvoorstel Harmonisatie beheer begraafplaatsen (2008/0013)

B&W stelt de raad voor om het beleid en beheer van de algemene begraafplaatsen te harmoniseren en daarvoor een budget van € 35.000 beschikbaar te stellen.

Aantekening:

Ongewijzigd vastgesteld.

 

9 Raadsvoorstel Financiering regionaal Landschaps Ontwikkelings Plan (2008/0014)

B&W verzoekt de raad om in te stemmen met de wijze van financiering, uit de te ontvangen regionale "IOP-gelden", van het LOP. B&W heeft een aanvullende brief aangekondigd.

Aantekening:

Ongewijzigd vastgesteld.

 

10 Raadsvoorstel Bestemmingsplan Korteraar (2008/0015)

B&W stelt de raad voor het bestemmingsplan Korteraar ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vast te stellen met inachtneming van en instemming met de in de Nota van zienswijzen opgenomen aanpassingen en standpunten. Er is een erratum bijgevoegd waarin de aanpassingen staan ten opzichte van het stuk van de meningsvormende raad van 6 maart 2008.

Aantekening:

Amendement ingediend door MPN medeondertekend door CDA om aan het besluit toe te voegen dat het college met een verordening moet komen als middel om sociale huur te stimuleren. Een wijzigingsbevoegdheid (o.g.v. Wro art 11) blijft aan de raad tot de Woonvisie Nieuwkoop is vastgesteld.

Dit amendement is aangenomen.

Daarna is het geamendeerde besluit vastgesteld.

 

11 Raadsvoorstel Rekenkamerrapport "Afhandeling Brieven Nieuwkoop" (2008/0016)

Het rapport bevat de resultaten van het rekenkameronderzoek naar de wijze waarop de gemeente Nieuwkoop brieven en e-mails afhandelt. Daarbij is gekeken naar tijdigheid, volledigheid en bejegening.

Aantekening:

Amendement ingediend door het CDA om de termijn van implementatie van de aanbevelingen te koppelen aan de activiteitenlijst van het programmaplan dienstverlening. (wijziging van besluitpunt 2)

Dit amendement is aangenomen.

Daarna is het geamendeerde besluit vastgesteld.

 

12 Raadsvoorstel Ombuigingsoperatie (2008/0017)

B&W stelt aan de raad voor om de begrotingsaanpassingen zoals in het overzicht "berekening begrotingsresultaat" vermeld vast te stellen en ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.

Aantekening:

Ongewijzigd vastgesteld.

 

13 Raadsvoorstel Groenbeheerplan (2008/0018)

B&W stelt de raad voor een eenmalig budget van € 70.000 beschikbaar te stellen en dat mee te nemen in de begrotingswijziging van de Ombuigingsoperatie.

Aantekening:

Ongewijzigd vastgesteld.

De fractie VVD heeft een amendement ingediend om het gevraagde budget met EUR 25.000 in te korten en om bestaande plannen te integreren. Dit amendement is verworpen.

14 Raadsvoorstel Beheerplan wegen (2008/0019)

B&W stelt de raad onder andere voor kennis te nemen van de rapportage "Integraal beheerplan wegen", de aanbevelingen en planning vast te stellen, de financiële consequenties voor de periode 2007 t/m 2011 vast te stellen. B&W heeft een aanvullende brief aangekondigd.

Aantekening:

Dit onderwerp is van de agenda afgevoerd, omdat een door het college aangekondigde brief niet bij de raad terecht is gekomen.

 

15 Raadsvoorstel Uitbesteding milieutaken (2008/0020)

B&W stelt de raad voor een principe-besluit te nemen over de uitbesteding van milieutaken aan Milieudienst West-Holland.

Aantekening:

Ongewijzigd vastgesteld.

 

16 Raadsvoorstel Natura 2000-aanwijzing Nieuwkoopse Plassen en De Haeck (2008/0021)

B&W stelt aan de raad voor in te stemmen met de inhoudelijke opzet van de zienswijze en B&W te machtigen voor procedure en inhoudelijke afhandeling.

Aantekening:

De fractie MPN heeft een amendement ingediend om te o.a. te corrigeren in voorlopige zienswijzen.

Dit amendement is aangenomen. Daarna is het geamendeerde besluit vastgesteld.

 

Motie ingediend door MPN e.a. om de provincie Zuid‑Holland te verzoeken zo snel mogelijk medezeggenschapsessies voor belanghebbenden te organiseren. Deze motie is aangenomen.

 

Motie ingediend door MPN e.a. om alles te doen (met eigen organisatie en externen) om een optimaal resultaat bij de Natura 2000 aanwijzing te bereiken. Deze motie is aangenomen.

 

17 Mededelingen van het college van B&W

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

Aantekening:

Geen mededelingen.

18 Sluiting

Hieronder treft u aan de getekende voorstellen en besluiten van deze vergadering.

 

Top