Vergadering Gemeenteraad 13-03-2008

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:22:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 18-09-2008.

Onderaan dit scherm treft u een link naar de geluidsopnames van deze vergadering.

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADVERGADERING 13 MAART 2008

Op grond van artikel 19 lid 2 van het reglement van orde kan na de tweede meningsvormende raad een extra besluitvormende raadsvergadering plaatsvinden. Op de agenda staan dan alleen punten die geen uitstel dulden en/of termijngebonden zijn. 

1 Opening (aansluitend op de meningsvormende raad; niet voor 22:00 uur)

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Grondexploitaties Hazeweg II en Schoterhoek II

B&W stelt de raad voor beide Grondexploitaties en de daarbij behorende begrotingswijzigigen vast te stellen. Onderstaande stukken zijn gelijk aan de stukken behorende bij agendapunt 8 van de Meningsvormende Raad van 13 maart 2008.

 

4 Sluiting

Top