Vergadering Gemeenteraad 13-03-2008

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Jan Hardenberg
Dit item is verlopen op 18-09-2008.

Onderaan dit scherm treft u een link naar de geluidsopnames van deze vergadering.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD 13 maart 2008 (deel II)

1 Opening

  

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

Aantekening:

Na agendapunt 4 wordt eerst agendapunt 8 (Grondexploitaties) behandeld, dan agendapunt 7 (Ombuigingsoperatie).

3 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Afhandeling 'oude ingekomen stukken'

c. Toezeggingen

Aantekening: Burgemeester Buijserd maakt melding van een bijeenkomst op 1 april met ondernemers en VVV. Verder maakt hij melding dat de raad in de zomereriode wordt voorgelicht over de ontwikkelingen bij de brandweer. Wethouder Tersteeg wijst de raad op de uitnodiging over de uitvoering Integrale Handhaving op 21 mei.

4 Raadsvoorstel Rekenkamerrapport "Afhandeling Brieven Nieuwkoop"

Het rapport bevat de resultaten van het rekenkameronderzoek naar de wijze waarop de gemeente Nieuwkoop brieven en e-mails afhandelt. Daarbij is gekeken naar tijdigheid, volledigheid en bejegening. In de MR van 24 januari is besloten dit punt naar deze vergadering op te schuiven.

Aantekening:

Het raadsvoorstel om dit Rekenkamerrapport vast te stellen kan ongewijzigd door naar de raad van 27 maart. Het mag als discussiestuk geagendeerd worden. Mogelijk wil de raad de implementatietermijn (besluit 2) wijzigen.

 

5 Werkwijze van de raad

a. Werkdruk raadsleden: het presidium stelt voor om eigen bevindingen en andere bruikbare voorbeelden te bespreken. Raadslid Kees Hagenaars heeft een aanzet voor de discussie aangeleverd. Dit is bijgevoegd. Hij zal het onderwerp ook kort inleiden.

b. Reglement van Orde: het presidium stelt voor om een inhoudelijk debat te houden en eventuele wijzigingsvoorstellen te bespreken. Ook hier heeft raadslid Kees Hagenaars een aanzet voor de discussie aangeleverd. Dit is bijgevoegd. Hij zal ook dit onderwerp kort inleiden.

Aantekening:

In volgende presidium wordt een moment gekozen om dit agendapunt weer te agenderen. Dan wordt hierover verder gesproken. Bovendien komt dan ook het reglement van orde aan bod.

 

6 Beginbalans 2007 gemeente Nieuwkoop

Het presidium stelt voor kennisnemen van de bevindingen van de accountant.

Aantekening:

Voor kennisgeving aangenomen.

Bijgevoegde documenten

7 Raadsvoorstel Ombuigingsoperatie

B&W stelt aan de raad voor om de begrotingsaanpassingen zoals in het overzicht "berekening begrotingsresultaat" vermeld vast te stellen en ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.

Aantekening:

Het raadsvoorstel kan ongewijzigd door naar de raad van 27 maart. Het mag als discussiestuk geagendeerd worden.

 

8 Raadsvoorstel Grondexploitaties Hazeweg II en Schoterhoek II

B&W stelt de raad voor beide Grondexploitaties en de daarbij behorende begrotingswijzigingen vast te stellen.

Aantekening:

Het raadsvoorstel kan ongewijzigd door naar de raadsvergadering aansluitend op deze raad. Het mag als hamerstuk geagendeerd worden.

 

9 Uitvoeringsplan Integraal Handhaven 2008

B&W biedt het plan aan conform het verzoek van de raad (gedaan bij de vaststelling van het Meerjarenbeleidsplan 2008-2011 op 25 oktober 2007). B&W wil nu met de raad van gedachten wisselen voor dat B&W het plan definitief vaststelt. In de MR van 17 januari is afgesproken dat de raadsleden vragen, wensen en opmerkingen (voor 1 februari) aan de griffie doorgeven zodat in deze MR een gestructureerde discussie kan plaatsvinden (zie bijlage). Het uitvoeringsplan ligt ter inzage in de fractiekamer.

Aantekening:

Gezien de uitnodiging van B&W voor 21 mei over dit onderwerp, vervalt dit voor agendapunt vanavond.

 

10 Actielijst vorige MR I I vaststellen

De actielijst van de Meningsvormende Raad (deel II) van 24 januari 2008 dient vastgesteld te worden.

Aantekening:

Conform vastgesteld.

 

Bijgevoegde documenten

11 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

Aantekening:

De heer Mur wil verduidelijking over de dienstverleningsovereenkomst met de BNG die indertijd is afgesloten.

De reactie van B&W volgt schriftelijk.

12 Sluiting

Top