Vergadering Gemeenteraad 06-03-2008

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Berry Dors
Dit item is verlopen op 18-09-2008.
Onderaan dit scherm treft u een link naar de geluidsopnames van deze vergadering.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD 6 maart 2008 (deel I)

1 Opening

  

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

Aantekening:

Agendapunt 12 wordt direct na agendapunt 4 besproken vanwege de publieke belangstelling en het aantal insprekers.

Later op de avond wordt vanwege het late tijdstip besloten deze vergadering voort te zetten op 13 maart 2008 om 20.00 uur (parallel met de andere meningsvormende raad). Punten 9, 10, 11 en 13 staan dan op de agenda.

3 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Afhandeling 'oude ingekomen stukken'

c. Toezeggingen

Aantekening:

Zevensprong: relevante stukken liggen op tafel. Wethouder Jonker geeft een korte toelichting. MPN vraagt of nu aan de motie van de oude gemeente wordt voldaan. De wethouder antwoord op deze vraag bevestigend.

 

Artikel 19 lid 1: wethouder vraagt de raad om het college van B&W daarvoor in dit, door hem toegelichte, geval te mandateren. De raad houdt vast aan de normaal geldende procedure. Dat houdt in dat de raad hierover, op basis van een raadsvoorstel, een besluit neemt.

4 Raadsvoorstel Bestemmingsplan Korteraar

B&W stelt de raad voor het bestemmingsplan Korteraar ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vast te stellen met inachtneming van en instemming met de in de Nota van zienswijzen opgenomen aanpassingen en standpunten.

Aantekening:

Wethouder Jonker zegt een erratum toe voor de besluitvormende vergadering over zienswijze 39 en verschaft informatie m.b.t. eventuele schadeclaims. Er is voldoende informatie om een besluit te kunnen nemen in de besluitvormende raadsvergadering van 27 maart 2008.

 

5 Raadsvoorstel Vrijstelling op grond van artikel 19 lid 1 WRO (Noordenseweg 72)

B&W stelt de raad voor een vrijstellingsprocedure op te starten voor het perceel Noordenseweg 72 in Nieuwkoop.

Aantekening:

Er is voldoende informatie om een besluit te kunnen nemen in de besluitvormende raadsvergadering van 27 maart 2008.

 

6 Brief Mer-Schiphol

Dit betreft de inspraakreactie MER "verder werken aan de toekomst van Schiphol en de regio" en de ontwerpwijziging Luchthavenverkeersbesluit Schiphol van het college van B&W. Tijdens de raadsvergadering van 22 november 2007 heeft de VVD-fractie gevraagd dit te agenderen. Tijdens de MR van 17 januari 2008 is besloten dit punt door te schuiven naar 6 maart en daarbij de punten uit de bijeenkomst met de CROS te betrekken.

Aantekening:

De griffie wordt gevraagd een voorstel te maken over de invulling van een overlegstructuur met CROS en dit in het presidium te brengen voor besluitvorming.

7 Raadsvoorstel Harmonisatie beheer begraafplaatsen

B&W stelt de raad voor om het beleid en beheer van de algemene begraafplaatsen te harmoniseren en daarvoor een budget van € 35.000 beschikbaar te stellen.

Aantekening:

Er is voldoende informatie om een besluit te kunnen nemen in de besluitvormende raadsvergadering van 27 maart 2008.

 

8 Raadsvoorstel Financiering regionaal Landschaps Ontwikkelings Plan

B&W verzoekt de raad om in te stemmen met de wijze van financiering, uit de te ontvangen regionale "IOP-gelden", van het LOP.

Aantekening:

Er is voldoende informatie om een besluit te kunnen nemen in de besluitvormende raadsvergadering van 27 maart 2008.

 

Bijgevoegde documenten

9 Raadsvoorstel Groenbeheerplan

B&W stelt de raad voor een eenmalig budget van € 70.000 beschikbaar te stellen en dat mee te nemen in de begrotingswijziging van de Ombuigingsoperatie.

Aantekening:

CDA en MPN willen graag dat de wethouder met een alternatief komt voor de besluitvormende raadsvergadering maar vinden wel dat er snel een besluit genomen moet worden.

 

10 Raadsvoorstel Beheerplan wegen

B&W stelt de raad onder andere voor kennis te nemen van de rapportage "Integraal beheerplan wegen", de aanbevelingen en planning vast te stellen, de financiële consequenties voor de periode 2007 t/m 2011 vast te stellen.

Aantekening:

De raad wil voor 27 maart antwoord op de in de meningsvormende raad van 6 maart 2008 gestelde vragen, onder andere over de financiele gevolgen na 2011.

 

11 Raadsvoorstel Uitbesteding milieutaken

B&W stelt de raad voor een principe-besluit te nemen over de uitbesteding van milieutaken aan Milieudienst West-Holland.

Aantekening:

De raadsleden concluderen dat er niet voldoende informatie is om een besluit op 27 maart te kunnen nemen. Stuk zou wel door mogen als de wethouder nog met de gevraagde informatie voor die tijd komt.

 

12 Raadsvoorstel Natura 2000-aanwijzing Nieuwkoopse Plassen en De Haeck

B&W stelt aan de raad voor in te stemmen met de inhoudelijke opzet van de zienswijze en B&W te machtigen voor procedure en inhoudelijke afhandeling.

Aantekening:

De raadsleden zijn van mening dat de raad uiteindelijk verantwoordelijk is voor de inhoud van de reactie en daar een extra vergadering voor willen beleggen mocht dat nodig zijn gezien de termijnen. Het college krijgt de mogelijkheid om een aangepast voorstel aan te leveren voor de vergadering van 27 maart.

 

13 Raadsvoorstel Campagneplan Stadsvogels 2008

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de deelname aan het campagneplan Stadsvogels 2008 en daarvoor € 25.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve instandhoudingsplan Nieuwkoops Plassengebied.

Informatie over het "Actieplan Stadsvogels" kunt u vinden op de website van de Vogelbescherming onder "campagnes en acties".

Aantekening:

De raadsleden vinden dat dit voorstel niet in deze vorm naar de besluitvormende raadsvergadering kan. De wethouder mag zelf bepalen of er haast is geboden en nog met het nieuwe voorstel komt of dat het een andere keer via de meningsvormende raad ingebracht wordt.

 

14 Actielijst vorige MR I vaststellen

De actielijst van de Meningsvormende Raad (deel I) van 17 januari 2008 dient vastgesteld te worden.

Aantekening:

De actielijst in ongewijzigd vastgesteld.

 

Bijgevoegde documenten

15 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

Aantekening: Er is geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

16 Sluiting

Aantekening:

Hieronder treft u aan de inspraakreacties gegeven tijdens deze vergadering (voor zover ze digitaal beschikbaar zijn).

 

Top