Vergadering Gemeenteraad 07-02-2008

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 12-06-2008.
Onderaan dit scherm treft u een link naar de geluidsopames van deze vergadering.

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 7 FEBRUARI 2008

1 Opening

2 Vaststellen agenda

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur).

Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

Aantekening: De heer Koeleman van Koeleman Potplanten spreekt in bij agendapunt Duurzaam Veilig Papenveer. Hij benadrukt belang vrachtverkeer van en naar hun bedrijf.

4 Vragen-half-uur

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur.

Aantekening: De heer De Bos stelt een vraag over de route vanaf de rotonde naar de scholen in Buytewech.

5 Vaststellen diverse verslagen (2008/0003)

a.  Verslag extra raadsvergadering 13 december 2007

b.  Verslag extra raadsvergadering 17 december 2007

c.   Verslag besluitvormende raadsvergadering 20 december 2007

d.   Verslag besluitvormende vergadering 24 januari 2008 (dit verslag is op 4 februari 2008 op internet geplaatst en in de postvakjes van raadsleden gelegd)

 

Geluidsopnamen van deze vergaderingen vindt u op deze website onder "raad" en dan "beluister de raadsvergaderingen".

Aantekening:

Alle verslagen zijn ongewijzigd vastgesteld.

 

6 Ingekomen stukken (2008/0004)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Aantekening:

Het eindrapport over verkeer Noorden e.o nr. 28 wordt 'c' aan B&W met verzoek de raad te adviseren. Onder aan deze agenda is de lijst opgenomen die tijdens de vergadering is vastgesteld.

 

Bijgevoegde documenten

Hamerstukken

7 Bezwaar over WVG Noordse Buurt (2008/0005)

Het college van B&W stelt voor het bezwaar (van J.P. van Veen) tegen het besluit van de raad om het voorkeursrecht WVG Noordse Buurt ontvankelijk en ongegrond te verklaren.

Aantekening:

Conform vastgesteld.

 

Discussiestukken

8 Verordening Startersregeling (2008/0006)

Het college van B&W stelt voor de verordening vast te stellen, de begrotingspost Volkshuisvesting te verhogen met € 16.000, de discussie over leningen te houden bij de Woonvisie en het aanwijzingsbesluit te wijzigen. De stukken (voorstel en besluit) zijn aangepast naar aanleiding van de meningsvormende raad van 17 januari 2008.

Aantekening:

Wethouder Jonker geeft aan dat het nu alleen voor het project Aarpark geldt. Alles is opgesteld onder voorwaarden van SVN, waardoor procedure bij tussentijdse doorverkoop goed in regels is vastgelegd.

Ambtshalve wordt aan artikel 4.6 toegevoegd: "... nadere voorschriften en of bepalingen verbinden ...." als dit een verbetering is.

Conform vastgesteld.

 

9 Duurzaam Veilig Papenveer (2008/0007)

Het college van B&W stelt voor in te stemmen met het uitvoeren van het plan en hiervoor een bedrag van maximaal € 454.250 beschikbaar te stellen en dit ten laste te brengen van de voorziening wegen. Naar aanleiding van de meningsvormende raad van 17 januari 2008 heeft de wethouder overleg gevoerd met de werkgroep; zie memo.

Aantekening:

Wethouder Brouwer zegt toe terug te komen naar de raad als mogelijkheid voor gebiedseigen vrachtverkeer er niet blijkt te zijn.

Conform vastgesteld.

 

10 Beleidsplan WMO 2008-2011 (2008/008)

Het college stelt voor vast te stellen het totale beleidsplan en de per hoofdstuk genoemde aanbevelingen. Het voorliggende beleidsplan is tot stand gekomen met inspraak van de burgers en de (tijdelijke) Adviesraad Wmo. Het Beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning en een financieel overzicht zijn hieronder ook opgenomen.

Aantekening:

SGP-CU dient amendement in om € 100.000 te benutten voor ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligerswerk i.p.v. aan themaspecifieke referenda. Amendement wordt verworpen (MPN, CDA en Progressief 2007 tegen).

Conform vastgesteld.

 

11 Mededelingen van het college van B&W

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

Aantekening: Geen mededelingen van het college.

12 Sluiting

Aantekening:

Hieronder treft u de getekende besluiten aan van deze vergadering.

 

Top