Vergadering Gemeenteraad 24-01-2008

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:22:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 10-06-2008.
Onderaan dit scherm treft u een link naar de geluidsopames van deze vergadering.

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADVERGADERING 24 JANUARI 2008

Op grond van artikel 19 lid 2 van het reglement van orde kan na de tweede meningsvormende raad een extra besluitvormende raadsvergadering plaatsvinden. Op de agenda staan dan alleen punten die geen uitstel dulden en/of termijngebonden zijn. 

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).
Aantekening: Vergadering is geopend om 22.25 uur i.v.m. het uitlopen van de meningsvormende raad.

2 Vaststellen agenda

Aantekening:

Aan de agenda (punt 5) wordt het agendapunt "Raadsvoorstel Voorbereidingsbesluit Noordse Buurt" toegevoegd.

Motie ingediend door de VVD over afkeuring handelswijze B&W inzake verkeerssituatie bij Buytewech scholen wordt aan de agenda toegevoegd (punt 5a) en aan het eind van de vergadering behandeld.

3 Raadsvoorstel Kadernota ISDR

Op 13 december 2007 is concept kadernota 2009-2012 van de ISDR ontvangen met het verzoek om voor 13 januari 2008 een zienswijze te geven. Gelet op de raadscyclus kan aan het verzoek van de ISDR helaas niet worden voldaan. De meest snelle behandeling van de kadernota kan er - afhankelijk van de ambtelijke voorbereiding - toe leiden dat de gemeenteraad op 24 januari (in een extra besluitvormende raadsvergadering) een besluit neemt. Aan de ISDR is verzocht om deze reactie dan mee te nemen bij de behandeling van de nota in Algemeen Bestuur van 29 januari a.s.

Aantekening:

Amendement VVD met nieuwe zienswijze brief is aangenomen. De brief wordt nog wel op onderdelen aangepast.

Hieronder treft u aan het amendement en de brief zoals die verstuurd is.

4 Raadsvoorstel benoeming fractieassistenten Progressief 2007

De fractie van Progressief 2007 verzoekt ter vervanging van hun fractieassistent Marco Oehlenschlager te benoemen als nieuwe fractieassistenten Joke van Boxtel en Jan Roos.

Aantekening:

Conform besloten.

 

5 Raadsvoorstel Voorbereidingsbesluit Noordse Buurt

Aantekening:

Conform besloten.

5a Motie afkeuring handelswijze B&W over verkeerssituatie Buytewech scholen

Aantekening:

Motie is verworpen.

Bijgevoegde documenten

6 Sluiting (om 23.35 uur)

Top