Vergadering Gemeenteraad 24-01-2008

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Jaap Aartman
Dit item is verlopen op 10-06-2008.
Onderaan dit scherm treft u een link naar de geluidsopnames van deze vergadering.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD 24 JANUARI 2008 (deel II)

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).
Aantekening: De vergadering is geschorst van 22.25 tot 23.35 uur i.v.m. de besluitvormende raadsvergadering op deze avond.

2 Vaststellen agenda

Aantekening:

Inpreker over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Mevrouw Pietersen wijst op de verkeersproblemen van de scholen in Buytewech. Verzoekt de raad om van de wethouder te eisen dat knelpunten worden aangepakt.

3 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Afhandeling 'oude ingekomen stukken'

c. Toezeggingen

Aantekening:

Wethouder Brouwer meldt de huidige stand van de verkeerssituatie bij de scholen in Buytewech. Aan de hand van aangekondigde motie van de VVD wordt debat verder gevoerd in de aansluitende besluitvormende raadsvergadering. Vragen aan de besluitvormende raadsvergadering: Wat aan structurele problemen te doen? Komt er een informatiebijeenkomst? Wat gaan we leren? Hoe verhouden gebeurtenissen zich met de term lapmiddelen?

 

Wethouder Schrama meldt dat er in het voorjaar een nota over lokaal gezondheidsbeleid naar de raad komt.

4 Raadsvoorstel Kadernota ISDR

Op 13 december 2007 is concept kadernota 2009-2012 van de ISDR ontvangen met het verzoek om voor 13 januari 2008 een zienswijze te geven. Gelet op de raadscyclus kan aan het verzoek van de ISDR helaas niet worden voldaan. De meest snelle behandeling van de kadernota kan er - afhankelijk van de ambtelijke voorbereiding - toe leiden dat de gemeenteraad op 24 januari (in een extra besluitvormende raadsvergadering) een besluit neemt. Aan de ISDR is verzocht om deze reactie dan mee te nemen bij de behandeling van de nota in Algemeen Bestuur van 29 januari a.s.

Aantekening:

De raad heeft voldoende informatie beschikbaar om in de aansluitende besluitvormende raadsvergadering een besluit te nemen. Dan wordt een amendement ingediend met aangepaste zienswijzen.

5 Raadsvoorstel Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning

Het college stelt voor vast te stellen het totale beleidsplan en de per hoofdstuk genoemde aanbevelingen. Het voorliggende beleidsplan is tot stand gekomen met inspraak van de burgers en de (tijdelijke) Adviesraad Wmo.

Aantekening:

De raad heeft voldoende informatie om in de besluitvormende raadsvergadering van 7 februari 2008 een besluit te nemen.

 

6 Rekenkamerrapport "Afhandeling Brieven Nieuwkoop"

Het rapport bevat de resultaten van het rekenkameronderzoek naar de wijze waarop de gemeente Nieuwkoop brieven en e-mails afhandelt. Daarbij is gekeken naar tijdigheid, volledigheid en bejegening.

Aantekening:

Komt in de volgende meningsvormende raad terug.

 

7 Instellen van Stuurgroep Huisvesting Gemeente

B&W heeft 8 januari 2008 besloten een stuurgroep voor de huisvesting van de gemeente in te stellen en wil de raad er bij betrekken.

Aantekening:

Wordt in het presidium besproken.

 

8 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

Aantekening: Is geen gebruik van gemaakt.

9 Sluiting (om 23.45 uur)

Hieronder treft u aan de getekende actielijst van de meningsvormende raad van 24 januari. Deze is vastgesteld in de meningsvormende raad van 13 maart 2008.

Bijgevoegde documenten

Top