Vergadering Gemeenteraad 17-01-2008

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Tony de Bos
Dit item is verlopen op 10-06-2008.

Onderaan dit scherm vindt u een link naar de geluidsopnames van deze vergadering.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD 17 JANUARI 2008 (deel I)

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).
Aantekening:

Er is ingesproken over de verkeersveiligheid om de scholen Buytewech-Oost. Omdat dit punt niet op de agenda stond is er direct bij aanvang van de vergadering over gesproken. Hieronder vindt u de stukken die tijdens de vergadering uitgereikt zijn.

 

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen agenda

Aantekening: Agendapunten 6 (Bestemmingsplan Korteraar) en 11 (Bevindingen interim controle accountant) zijn van de agenda gehaald omdat er geen stukken beschibaar waren. Over agendapunt 10 (Brief Mer-Schiphol) is besloten dit naar de volgende meningsvormende raad door te schuiven.

3 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Afhandeling 'oude ingekomen stukken'

c. Toezeggingen

Aantekening:

Er waren geen berichten van het college van B&W.

4 Raadsvoorstel Verordening Starterregeling

Het college van B&W stelt voor de verordening vast te stellen, de begrotingspost Volkshuisvesting te verhogen met € 16.000, de discussie over leningen te houden bij de Woonvisie en het aanwijzingsbesluit te wijzigen.

Aantekening:

Geconcludeerd werd dat dit voorstel door kan naar de besluitvormende raadsvergadering maar dat er, door de wethouder, nog gekeken moet worden naar het raadsbesluit en artikel 1 lid g. (redactioneel) en de dekking.

5 Raadsvoorstel bezwaar over WVG Noordse Buurt

Het college van B&W stelt voor het bezwaar (van J.P. van Veen) tegen het besluit van de raad om het voorkeursrecht WVG Noordse Buurt ontvankelijk en ongegrond te verklaren.

Aantekening:

Voorstel gaat door naar de besluitvormende raadsvergadering.

6 Raadsvoorstel Bestemmingsplan Korteraar

Stukken nog niet beschikbaar.

Aantekening:

Dit agendapunt is van de agenda afgehaald omdat er geen stukken beschikbaar waren.

7 Raadsvoorstel inzameling oud papier en karton

B&W stelt voor om de bijdrageregeling voor de verenigingen, instellingen en scholen voor de inzameling vast te stellen (dit punt heeft ook op de agenda van 20 december 2007 gestaan maar is toen van de agenda gehaald).

Aantekening:

Het college van B&W heeft in een brief aan de raad gevraagd te komen met handreikingen. Aan de hand daarvan wordt dan een nieuwe voorstel voorbereid. Handreikingen van uit de raad zijn: geen gedwongen winkelnering, administratieve lasten zo laag mogelijk houden, cijfers helder maken, uitleggen welk contract er is met Cyclus, een getrapte overgang en overleg met de verenigingen.

Er zijn twee schriftelijke reacties binnengekomen van verenigingen en deze zijn tijdens de vergadering uitgereikt (die treft u hieronder aan).

 

8 Raadsvoorstel Duurzaam Veilig Papenveer

B&W stelt voor in te stemmen met het uitvoeren van het plan en hiervoor een bedrag van maximaal € 454.250 beschikbaar te stellen en dit ten laste te brengen van de voorziening wegen.

Aantekening:

Inspreker de heer Van der Kleij vraagt om het fietspad Schilkerweg grondig aan te pakken.

Twee inspreeksters namens de Werkgroep Papenveer verkeersveiligheid geven aan dat over het latste ontwerp, dat bij het voorstel ligt, geen overleg is geweest met de werkgroep. Het plan wijkt op enkele punten af van de wensen van de werkgroep en het advies van 3VO. Afgesproken is dat wethouder Brouwer gaat praten met de werkgroep en dat er een schriftelijke beantwoording van de vragen komt voor de raadsbehandeling van 7 februari.

9 Geluidsoverlast van de N231

Op verzoek van de VVD-fractie is dit punt op de agenda geplaatst.

Aantekening:

De raad vraagt aan het college van B&W om te kijken of er kleine maatregelen mogelijk zijn om de geluidsoverlast te beperken. Wethouder Brouwer gaat zo snel mogelijk, binnen een maand, overleggen met de provincie.

10 Brief van B&W over Mer-Schiphol

Dit betreft de inspraakreactie MER "verder werken aan de toekomst van Schiphol en de regio" en de ontwerpwijziging Luchthavenverkeersbesluit Schiphol van het college van B&W. Tijdens de raadsvergadering van 22 november 2007 heeft de VVD-fractie gevraagd dit te agenderen.

Aantekening:

Dit agendapunt is doorgeschoven naar de volgende meningsvormende raad. Dan kunnen ook de punten uit het overleg, van 23 januari, met CROS meegenomen worden.

11 Bevindingen nulmeting / interim controle accountant

Kennisnemen van de bevindingen van de accountant.

(stukken nog niet beschikbaar)

Aantekening:

Omdat de stukken niet op tijd beschikbaar waren is het punt van de agenda afgehaald.

12 Uitvoeringsplan Integraal Handhaven 2008

B&W biedt het plan aan conform het verzoek van de raad (gedaan bij de vaststelling van het Meerjarenbeleidsplan 2008-2011 op 25 oktober 2007). B&W wil nu met de raad van gedachten wisselen voor dat B&W het plan definitief vaststelt.

Aantekening:

Afgesproken is dat de fracties voor 1 februari 2008 vragen, wensen en opmerkingen over dit stuk ingeleveren bij de griffie. Aan de hand daarvan vindt in de volgende meningsvormende raad dan een discussie plaats.

13 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

Aantekening:

Raadslid Stef Leliveld vraagt of en hoe de raad betrokken wordt bij de verkoop van de burgemeesterswoning. Hoe loopt de procedure en hoe verhoudt zich dat tot de Verordening 212. Daarin staat dat het college de raad vooraf informeert over dergelijke verkopen en geen besluit neemt voordat de raad haar wensen en bedenkingen heeft kunnen geven.

Afgesproken wordt dat voor het einde van de maand het college uitleg geeft aan de raad over de procedure.

14 Sluiting

Hieronder vindt u de getekende actielijst van deze vergadering. Deze actielijst is in de meningsvormende raad van 6 maart 2008 vastgesteld.

 

Bijgevoegde documenten

Top