Vergadering Gemeenteraad 20-12-2007

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 20-05-2008.
Onderaan deze pagina treft u een link naar de geluidsopnames van deze vergadering.

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 20 december 2007

1 Opening

2 Vaststellen agenda

Aantekening:

Agendapunt 13 "Inzameling van oud papier en karton" is van de agenda gehaald. Agendapunt 19-II is toegevoegd het betreft de brieven die B&W aan de raad heeft gestuurd over "de vaste lening".

3 Spreekrecht inwoners

Op grond van artikel 17a van het Reglement van Orde kunnen inwoners inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur).

Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl)

Aantekening:

Geen gebruik van gemaakt.

4 Vragen-half-uur

Op grond van art. 40 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur.

Aantekening: Geen gebruik van gemaakt.

5 Vaststellen diverse verslagen (2007/0121)

a. Verslag besluitvormende raadsvergadering 8 november 2007

b. Verslag besluitvormende raadsvergadering 22 november 2007

Geluidsopnamen van deze twee vergaderingen vindt u op deze website onder "raad" en dan "beluister de raadsvergaderingen".

Aantekening:

Tijdens de vergadering zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. Bij het verslag van de besluitvormende raad 8 november wordt op pagina 36 van het verslag  5% veranderd in 50%. Bij het verslag van 22 november wordt een wijzigingsvoorstel op pagina 6 doorgevoerd. Hieronder vindt u het gewijzigde en getekende verslag van deze vergadering.

 

6 Ingekomen stukken (2007/0122)

Hieronder de voorlopige lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 20 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Aantekening:

Hieronder is de lijst opgenomen die tijdens de vergadering is vastgesteld.

Bijgevoegde documenten

7 Afleggen eed/belofte door griffier en plv. griffier

Het afleggen van de eed of belofte is onderdeel van het thema 'ambtelijke integriteit gemeente Nieuwkoop'. De griffie doet dit ten overstaan van (een vertegenwoordiging van) de gemeenteraad.
Aantekening:

De griffier en de raadsadviseur/plv. griffier hebben beiden de belofte afgelegd.

8 Tweede tussentijdse rapportage 2007 (2007/0123)

B&W stelt voor in te stemmen met de tweede tussentijdse rapportage 2007. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen en GS te verzoeken machtiging te verlenen tot het doen van bedoelde uitgaven.

Aantekening:

Conform vastgesteld.

B&W zegt toe: voor 1 april concrete bezuinigingsvoorstellen door B&W bij de raad aan te leveren, uit te zoeken hoe het met het beheerplan wegen staat en er op korte termijn gekeken wordt naar de achterstand bij gebruiksvergunningen.

 

9 Raadsvoorstel vaststellen Normenkader 2007 en controleprotocol 2007-2009 (2007/0124)

B&W stelt de raad voor het ten behoeve van de accountantscontrole op de financiële administratie en de jaarrekening 2007 een normenkader en (eventueel) een controleprotocol vast te stellen.

Aantekening:

Het ,op basis van een advies van de auditcommissie, voor de vergadering aangepaste voorstel is conform vastgesteld. Zie het getekende exemplaar van het Normenkader.

 

10 Raadsvoorstel Belastingverordeningen en -tarieven 2008 (2007/0125)

B&W voorziet in dit voorstel in de actualisatie van de belastingverordeningen en -tarieven en harmonisatie van de Verordening precariobelasting 2008 en de Verordening aansluitrecht 2008.

Aantekening:

Bij dit agendapunt is er een amendement aangenomen bij het onderdeel precario (hieronder opgenomen). De overige onderdelen zijn conform aangenomen. Wethouder Tersteeg heeft toegezegd uiterlijk in het 2e kwartaal 2008 de lijkbezorgingsrechten te harmoniseren.

 

11 Bestuurlijke P&C-cyclus (2007/0126)

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van de voorgestelde bestuurlijke planning en controlcyclus voor 2008, gelet op de financiële verordening gemeente Nieuwkoop 2007.

In het reglement van orde staat dat de raad op voorstel van het presidium deze vaststelt.

Aantekening:

Conform vastgesteld.

Wethouder Tersteeg zegt toe met de Auditcommissie te overleggen hoe zij voldoende tijd om goed te kunnen adviseren. Bovendien probeert de wethouder de termijnen voor de rad zo veel mogelijk op te rekken.

 

12 Raadsvoorstel Grondexploitaties Centrumplan Ter Aar (2007/0127)

B&W stelt de raad voor enkele grondexploitaties met betrekking tot het centrumplan Ter Aar vast te stellen en de huidige voorziening Vereveningsfonds Grondexploitaties aan te vullen met € 393.417.

Aantekening:

Conform vastgesteld.

 

13 Raadsvoorstel inzameling oud papier en karton (2007/0128)

B&W stelt de raad voor om de bijdrageregeling voor de verenigingen, instellingen en scholen voor de inzameling van oud papier en karton vast te stellen.

Aantekening:

Voorstel is van de agenda afgehaald. Er is geen besluit genomen.

 

14 Raadsvoorstel voorbereidingsbesluit (naast) Paradijsweg 40 (2007/0129)

B&W stelt de raad voor een voorbereidingsbesluit vast te stellen voor het gebied Paradijsweg 40 (naast) in Ter Aar (Papenveer), zoals dat op de bij dit besluit behorende kaart is aangegeven.

Aantekening:

Conform vastgesteld.

 

15 Raadsvoorstel Nota subsidiebeleid en subsidie beleidsregels (2007/0130)

B&W stelt de raad voor de nota subsidiebeleid vast te stellen en kennis te nemen van de beleidsregels. Met nieuw subsidiebeleid wordt de subsidiëring van instellingen en verenigingen gelijk getrokken.

Aantekening:

Conform vastgesteld, inclusief erratum.

Wethouder Van Leeuwen zegt toe de beleidsregels uiterlijk eind maart 2008 ter kennisname aan de raad aan te bieden. Mogelijkheden voor kerkkoren worden daarbij onderzocht. Het systeem van vouchers wordt bij de uitwerking van accommodatiebeleid ook onderzocht als middel om bezetting zo goed mogelijk te krijgen. De wethouder zal er alles aan doen om het sportbeleid en accommodatiebeleid voor de zomer 2008 aan de raad aan te bieden.

 

16 Raadsvoorstel subsidie Stichting Aarweide 2008 t/m 2013 (2007/0131)

B&W stelt de raad voor de raadsbesluiten van de voormalige gemeenten Liemeer en Ter Aar over de subsidie aan de stichting Aarweide te actualiseren.

Aantekening:

Conform vastgesteld.

Wethouder Van Leeuwen zegt toe probleem bij de uitvoering van deze subsidieregeling "mee te nemen".

 

17 Raadsvoorstel aanvullend krediet voor de realisatie van scholencomplex MFA Buytewech (2007/0132)

Stuk wordt geplaatst zodra het beschikbaar is. De stukken zijn op 12 december ontvangen.

Aantekening:

Conform vastgesteld.

Wethouder Tersteeg geeft aan dat in 2008 een integraal huisvestingsplan komt (o.a. met beleid t.a.v. andere scholen).

 

18 Raadsvoorstel aanwijzing vertegenwoordiger in gemeenschappelijke regelingen (2007/0133)

B&W stelt de raad voor de heer F. Buijserd, burgemeester, te benoemen als lid van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke Regeling Regionale brandweer en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Hollands Midden.

Aantekening:

Conform vastgesteld.

 

19 Raadsvoorstel Reglement van Orde van de raad en het vergaderschema 2008 (2007/0134)

De ad-hoc commissie vergaderwijze stelt voor het reglement van orde en het vergaderschema vast te stellen.

Aantekening:

Conform vastgesteld.

 

20 Mededelingen van het college van B&W

21 Sluiting

Top