Vergadering Gemeenteraad 22-11-2007

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Dick Boogaard
Dit item is verlopen op 13-03-2008.

Onderaan deze pagina treft u een link naar de geluidsopnames van deze vergadering.

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 22 november 2007

1 Opening

2 Vaststeling agenda

Aantekening:

Agendapunten 21 en 22 worden omgedraaid. Na de lijst van ingekomen stukken wordt agendapunt 9 "Brief college B&W inzake ontwikkeling De Roerdomp na sanering" behandeld.

3 Spreekrecht inwoners

Op grond van artikel 17a van het Reglement van Orde kunnen inwoners inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur).

Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl)

Aantekening:

Over De Roerdomp hebben ingesproken: de heer Zonneveld, de heer Verbeek, de heer Van den Burg, mevrouw Kames, de heer Gerritsma, de heer Egberts en de heer Verbrugge. Over het bestemmingsplan Vrouwenakker-West hebben ingesproken de heer Westerbos en mevrouw Verweij.

4 Vragen-half-uur

Op grond van art. 40 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur.

Aantekening: Door de heer Van Putten is een vraag gesteld over het artikel 19 WRO-beleid. Door de heer Hardenberg zijn vragen gesteld over de openbaarheid van paden en de afhandeling van schadeclaims bij onderhoud van bruggen. De heer Paymans heeft vragen gesteld over de dienstverleningsovereenkomst met Cyclus en over de N231. 

5 Vaststellen diverse verslagen (2007/0107)

a. Verslag besluitvormende raadsvergadering 25 oktober 2007

b. Verslag besluitvormende raadsvergadering 8 november 2007 (indien op tijd beschikbaar)

Geluidsopnamen van deze twee vergaderingen vindt u op deze website onder "raad" en dan "beluister de raadsvergaderingen".

Aantekening:

Het verslag van de besluitvormende raad van 25 oktober 2007 is ambtshalve aangepast (wethouder Schrama was niet aanwezig) en is vastgesteld.

Het verslag van de besluitvormende raad van 8 november 2007 was niet op tijd beschikbaar en komt in de vergadering van 20 december 2007.

 

6 Ingekomen stukken (2007/0108)

Hieronder de voorlopige lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 20 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Aantekening:

U vindt hieronder de definitieve lijst.

 

Bijgevoegde documenten

Discussiestukken

7 Raadsvoorstel benoemen en beedigen Rekenkamerdirecteur (2007/0109)

De Klankbordgroep rekenkamer adviseert de raad om de heer drs. R.M. Freeke per 22 november 2007 als directeur van de Rekenkamer van Nieuwkoop te benoemen.

Aantekening:

Conform vastgesteld. De heer Freeke is benoemd en heeft de belofte afgelegd.

 

8 Rapportage subsidieverwerving van de Rekenkamer (2007/0110)

De Rekenkamer van Nieuwkoop biedt het rapport “Krijgen is een Kunst, Onderzoek naar subsidieverwerving gemeente Nieuwkoop” aan met daarin conclusies en aanbevelingen.

Aantekening:

Conform vastgesteld.

 

9 Brief college B&W inzake ontwikkeling De Roerdomp na sanering

B&W informeert met deze brief de raad over hoe zij invulling gaan geven aan de herinrichting van Camping De Roerdomp na sanering.

Aantekening:

Voor kennisgeving aangenomen.

Het college komt met een nadere financiele onderbouwing naar de raad. Daarna is de volgende stap om in de raad te spreken over de herinrichting.

 

Bijgevoegde documenten

10 Aanwijzing nieuwe vertegenwoordiger Rijnstreekberaad (2007/0111)

B&W stelt de raad voor om de heer F. Buijserd in het Algemeen Bestuur van het Rijnstreekberaad te benoemen.

Aantekening:

Het besluit wordt aangevuld met de benoemingsdatum van 15 december 2007.

 

11 Raadsvoorstel krediet frictiekosten inzake herindeling (2007/0112)

B&W stelt de raad voor een krediet van € 225.000, - beschikbaar te stellen voor extra kosten herindeling en dit krediet te dekken door een onttrekking aan de Algemene reserve.

Aantekening:

Conform vastgesteld.

 

12 Raadsvoorstel over de bestuursrapportage 2007 van de ISD de Rijnstreek (2007/0113)

B&W stelt de raad voor de bestuursrapportage 2007 en de rapportage 1e halfjaar 2007 Wmo voor kennisgeving aan te nemen en in te stemmen met de 4e begrotingswijziging van de begroting 2007 van de ISD de Rijnstreek.

Aantekening:

Conform vastgesteld.

 

13 Raadsvoorstel herziening garantie Novitas (2007/0114)

B&W stelt voor de eerdere garantiestelling voor 27 zorgwoningen van € 3.900.000 in te trekken. De nieuwe aanvraag gemeentegarantie voor 22 zorgwoningen van € 3.400.000 onder strikte voorwaarden te honoreren.

De stukken zijn nagezonden op 14 november en hieronder opgenomen.

Aantekening:

Conform vastgesteld.

 

14 Raadsvoorstel bestedingen voorzieningen onderwijsgebouwen (2007/0115)

B&W geeft een stand van de voorzieningen onderwijsgebouwen en vraagt een besluit over een toevoeging aan en de besteding van de middelen uit deze voorziening.

Aantekening:

Conform vastgesteld.

 

15 Raadsvoorstel aanvullend krediet Antoniusschool (2007/0116)

B&W stelt voor een aanvullend krediet ter beschikking te stellen van € 326.630,- inclusief BTW voor de bouw van de Antoniusschool.

Aantekening:

Conform vastgesteld.

 

16 Raadsvoorstel trouwlocaties (2007/0117)

B&W stelt de raad voor om het per 1 januari 2008 mogelijk te maken om het afsluiten van huwelijken en ook het geregistreerd partnerschap te laten plaatsvinden op een zelf gekozen locatie.

Aantekening:

Conform vastgesteld.

 

17 Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Vrouwenakker-West (2007/0118)

B&W stelt de raad voor het bestemmingsplan vast te stellen, in te stemmen met de beantwoording van de nota van zienswijzen en het vastgestelde bestemmingsplan te publiceren.

De stukken zijn op 14 november nagezonden en zijn hieronder opgenomen.

Aantekening:

Conform vastgesteld.

 

18 Raadsvoorstel vaststellen Wet Voorkeursrecht Gemeenten Vrouwenakker-West (2007-0119)

B&W stelt de raad voor om te besluiten tot het voor onbepaalde tijd vestigen van een voorkeursrecht gemeenten voor het plangebied Vrouwenakker West.

Aantekening:

Conform vastgesteld.

 

19 Raadsvoorstel om een bezwaarschrift tegen afwijzing van een verzoek tot planschadevergoeding af te wijzen (2007/0102)

B&W stelt de raad voor de bezwaren ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het besluit van de gemeenteraad d.d. 12 december 2006 waarbij een verzoek om planschadevergoeding is afgewezen, na heroverweging te handhaven.

Aantekening:

Conform vastgesteld.

 

20 Mededelingen van het college van B&W

  • Inspraakreactie MER "verder werken aan de toekomst van Schiphol en de regio" en de ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol.

Bijgevoegde documenten

21 Afscheid raadslid de heer A. Muilwijk

De heer A. Muilwijk heeft te kennen gegeven zijn raadlidmaatschap per 22 november 2007 te beëindigen.
Aantekening: De burgemeester heeft een toespraak gehouden en een koninklijke onderscheiding opgespeld. De heer Paymans heeft namens de raad het woord gericht aan de heer Muilwijk. Tot slot heeft de heer Muilwijk de raad toegesproken.

22 Benoeming nieuw raadslid ter vervanging van de heer A. Muilwijk

a. Controle geloofsbrieven de heer C.J.P. van Belzen

b. Beëdiging als raadslid de heer C.J.P. van Belzen

Aantekening:

De onderzoekscommissie heeft de geloofsbrieven onderzocht en verslag aan de raad uitgebracht. De heer van Belzen heeft de eed afgelegd en is beëdigd.

 

23 Sluiting

Top