Vergadering Gemeenteraad 08-11-2007

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:19:30
Voorzitter:98
Dit item is verlopen op 28-10-2008.

Onderaan deze pagina treft u een link aan naar de geluidsopnames van deze vergadering.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen agenda

3 Spreekrecht inwoners

Op grond van art. 17a van het reglement van orde kunnen inwoners inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)
Aantekening:

Op 30 oktober zijn er vier insprekers die zich hebben aangemeld: 1. De VVV (mevrouw Van Veldhuizen) 2. De G.P.N.N. (de heer Groen) 3. De B.R.O.N. (de heer Van den Akker) 4. De Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland (de heer A. Rietdijk) Op Extranet zijn voor raadsleden de bijbehorende bijlagen van de VVV en van B.R.O.N. te downloaden, alsmede ingezonden brieven die in de loop van het jaar zijn binnengekomen die samenhangen met de begroting.

4 Algemene lokale politieke beschouwingen

In twee termijnen geven de raadsfracties hun visie op en gaan zij met elkaar in debat over de begroting en daarmee op en over hun visie voor de toekomst van de gemeente Nieuwkoop.
Aantekening: De beraadslaging over de agendapunten 4 (beschouwingen) en 5 (begroting) vindt tegelijkertijd plaats.

5 Vaststellen programmabegroting 2008

1. Vaststellen van de programmabegroting 2008 inclusief de uitgangspunten en de aanbiedingsbrief van 17 oktober 2007. 2. Instemmen met het investeringsplan 2008-2010 en daarmee het voteren van de investeringkredieten van de jaarschijf 2008 per programma. 3. Invullen van de bestedingen voor nieuw of ander beleid (het college van B&W heeft EUR 500.000 ruimte hiervoor geboden). Dit gebeurt door middel van amendering. 4. Kennis nemen van het meerjarenbeleid 2009-2011 per programma. 5. Verklaren dat de programmabegroting 2008 inclusief meerjarenramingen 2009-2011 en het financieel beleid voldoen aan de wettelijke daaraan gestelde eisen.
Aantekening:

Hieronder treft u het definitieve (getekende) besluit aan. Wilt u de onderliggende amendementen en moties raadplegen klik dan op de volgende rubrieken: de aangenomen amendementen, de verworpen en ingetrokken amendementen en de moties.

 

6 Mededelingen van het college van B&W

Facultatief

7 Sluiting

Top