Vergadering Gemeenteraad 25-10-2007

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:98
Dit item is verlopen op 25-02-2008.

Onderaan deze pagina treft u een link naar de geluidsopnames van deze vergadering.

 

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 25 oktober 2007

1 Opening

2 Vaststeling agenda

Aantekening: Agendapunten 7 en 12 worden bespreekpunten. MPN en CDA dienen een motie in over een niet geagendeerd onderwerp; dit wordt agendapunt 15a.

3 Spreekrecht inwoners

Op grond van artikel 17a van het Reglement van Orde kunnen inwoners inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur).

Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl)

Aantekening: De heer Egberts, de heer Verbeek en de heer Van den Berg hebben ingesproken over De Roerdomp.

4 Vragen-half-uur

Op grond van art. 40 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur.

Reeds aangemeld:

. Jan van den Bos (CDA) stand van zaken brief Papenveer

. Frits Paymans (VVD) vragen gerelateerd aan tunnel onder N231

Aantekening:

Vraag over de brief over Papenveer: college heeft nog twee weken nodig voor de beantwoording. Vraag over geluidsoverlast N231: college beantwoordt deze schriftelijk. Vraag over het aantal kernen in de gemeente: wethouder geeft toelichting en reactie komt ook op schrift.

5 Vaststellen diverse verslagen (2007/0095)

  • Verslag meningsvormende raadsvergadering 13 september 2007
  • Verslag besluitvormende raadsvergadering 27 september 2007
  • Verslag besloten raadsvergadering 11 oktober 2007 (alleen voor raadsleden)
  • Verslag meningsvormende raadsvergadering 11 oktober 2007
Aantekening:

De verslagen a, b en d zijn op enkele punten tekstueel aangepast. Deze vastgestelde verslagen zijn hieronder opgenomen. Verslag c is ongewijzigd vastgesteld.

Bijgevoegde documenten

6 Ingekomen stukken (2007/0096)

Hieronder de voorlopige lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 20 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Aantekening:

De definitieve lijst is hieronder ook opgenomen.

Hamerstukken

7 Raadsvoorstel over diverse aspecten van afvalinzameling in 2008 (2007/0097)

B&W stelt de raad voor om over de drie onderstaande punten een besluit te nemen:

  • een heffing in te voeren voor het gebruik van een extra container;
  • een aangepast tarief in te voeren voor het ophalen van grof huishoudelijk afval;
  • het afvalbrengstation in de kern Nieuwkoop in 2008 in exploitatie te houden.
Aantekening:

Het voorstel is ongewijzigd vastgesteld. Bij dit onderwerp is de onderstaande motie aangenomen.

 

8 Raadsvoorstel om de nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2007 vast te stellen (2007/0098)

B&W stelt de raad voor de nota vast te stellen en met ingang van 1 januari 2007 van kracht te laten zijn. De nota heeft de volgende doelstellingen: kaderstelling raad en formuleren van beleidsuitgangspunten, reduceren van de gevolgen van risico's, voldoen aan wet- en regelgeving, actualisatie van het weerstandsvermogen en de risico's en toetsen of de gemeente voldoende weerstandsvermogen heeft.

Aantekening:

Het voorstel is ongewijzigd vastgesteld.

 

9 Raadsvoorstel om de nota misbruik en oneigenlijk gebruik 2007 vast te stellen (2007/0099)

B&W stelt de raad voor de nota vast te stellen en met ingang van 1 januari 2007 van kracht te laten zijn. Deze nota geeft aan hoe misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeentelijke regelingen wordt ontmoedigd, voorkomen en bestreden.

Aantekening:

Het voorstel is ongewijzigd vastgesteld.

 

10 Raadsvoorstel om de nota lokale heffingen 2007 vast te stellen (2007/0100)

B&W stelt de raad voor de nota vast te stellen en met ingang van 1 januari 2007 van kracht te laten zijn. Deze nota beoogd een meerjarig samenhangend beleidskader te bieden voor de belastingen en tarieven. Het meerjarig beleidskader volgens deze nota is de basis voor eventuele aanpassing van de gemeentelijke tarieven.

Aantekening:

Het voorstel is ongewijzigd vastgesteld.

11 Raadsvoorstel om de Ruimtelijke Visie uitbreiding De Olm vast te stellen (2007/0101)

B&W stelt de raad voor de Ruimtelijke Visie uitbreiding Bedrijventerrein De Olm vast te stellen en de visie ter goedkeuring aan de provincie Zuid Holland aan te bieden. De ruimtelijke visie dient de inpassing in het landschap te waarborgen.

Meer informatie over deze ruimtelijke visie vindt u elders op deze website. Gebruik daarvoor de zoekfunctie en voer daar in "Olm".

Aantekening:

Het voorstel is ongwewijzigd vastgesteld.

 

12 Raadsvoorstel met een dekkingsvoorstel voor het mobiliteitsbeleid als uitwerking van de organisatieontwikkeling, die het gevolg is van de fusie (2007/0103)

B&W verzoekt de gemeenteraad, in het kader van het budgetrecht dat de raad toebehoort, de dekking voor het voorgenomen beleid vast te stellen.

Aantekening:

Het voorstel is ongewijzigd vastgesteld.

 

Discussiestukken

13 Raadsvoorstel actualisatie grondexploitaties (2007/0104)

B&W stel de raad voor diverse geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen en enkele grondexploitatie te openen. Daarmee wordt op basis van actuele cijfers een financieel kader gegeven aan de verschillende projecten binnen het Grondbedrijf. Daardoor ontstaat meer zekerheid en grip op de ontwikkelingen binnen het grondbedrijf.

De onderliggende vertrouwelijke stukken liggen voor de raadsleden ter inzage bij de griffie.

Aantekening:

Het voorstel wordt ongewijzigd vastgesteld. Door het college is toegezegd nog voor eind 2007 met een vervolg te komen op de exploitatie van Centrumplan Aardam fase 2.

 

14 Raadsvoorstel om het meerjarenbeleidsplan Integraal Handhaven 2008-2011 vast te stellen (2007/0105)

B&W stelt de raad voor het beleidsplan vast te stellen. Dit beleidsplan vormt de basis voor de uitvoering van het toezicht en de handhaving.

Aantekening:

Het voorstel is ongwijzigd vastgesteld. Het college heeft toegezegd de uitvoeringsnota voor eind 2007 ter bespreking aan de raad aan te bieden.

 

15 Mededelingen van het college van B&W (facultatief)

Aantekening:

Wethouder Brouwer heeft een mededeling gedaan over de kruizing N231 en over de derde fase dorpshart Nieuwkoop. Wethouder Van Leeuwen heeft een mededeling gedaan over de conceptnota's over subsidiebeleid. Wethouder Tersteeg heeft opgemerkt dat er in de aangeboden begroting m.b.t. de rioolbelasting een foute tekst is opgenomen.

15a Motie Nieuwkoop-Noorden en Meijegraslanden

In de vergadering heeft de raad unaniem een motie aangenomen over het betrekken van agrariers, particulieren en ondernemers bij het opstellen van gebiedsvissies voor het gebied tussen Nieuwkoop en Noorden en de Meijegraslanden.

Bijgevoegde documenten

16 Sluiting

Top