Vergadering Gemeenteraad 11-10-2007

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:98
Dit item is verlopen op 11-02-2008.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAADSVERGADERING 11 oktober 2007

1 Opening

Spreekrecht inwoners

Op grond van art. 17a van het reglement van orde kunnen inwoners gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering

2 Vaststellen agenda

3 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Afhandeling ‘oude ingekomen stukken’

c. Toezeggingen

4 Raadsvoorstel over diverse aspecten van afvalinzameling in 2008

B&W stelt de raad voor om over de vier onderstaande punten een besluit te nemen:

  • een heffing in te voeren voor het gebruik van een extra container;
  • een heffing in te voeren voor het omruilen en/of ophalen of afleveren van een container;
  • een aangepast tarief in te voeren voor het ophalen van grof huishoudelijk afval;
  • het afvalbrengstation in de kern Nieuwkoop in 2008 in exploitatie te houden.

Dit raadsvoorstel is hetzelfde als besproken in de meningsvormende raad van 13 september 2007. B&W heeft ter toelichting een memo opgesteld en de door de raad, op 13 september 2007, gestelde vragen beantwoord.

Aantekening:

Een aangepast voorstel en besluit, ten opzichte van 13 september 2007, zijn in de vergadering besproken. Hieronder treft u het gewijzigde voorstel en besluit aan. Daarover is besloten dat ze als hamerstuk op de agenda van de raad van 25 oktober 2007 komen.

5 Raadsvoorstel actualisatie grondexploitaties

B&W stelt de raad voor diverse geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen en enkele grondexploitatie te openen. Daarmee wordt op basis van actuele cijfers een financieel kader gegeven aan de verschillende projecten binnen het Grondbedrijf. Daardoor ontstaat meer zekerheid en grip op de ontwikkelingen binnen het Grondbedrijf.

Aantekening:

Het stuk komt als bespreekpunt op de agenda van de besluitvormende raadsvergadering van 25 oktober 2007.

 

6 Raadsvoostel Nota weerstandvermogen en risicomanagement

B&W stelt de raad voor de nota vast te stellen en met ingang van 1 januari 2007 van kracht te laten zijn. De nota heeft de volgende doelstellingen: kaderstelling raad en formuleren van beleidsuitgangspunten, reduceren van de gevolgen van risico's, voldoen aan wet- en regelgeving, actualisatie van het weerstandsvermogen en de risico's en toetsen of de gemeente voldoende weerstandsvermogen heeft.

Aantekening:

Het stuk komt als hamerstuk op de agenda van de besluitvormende vergadering van 25 okotber 2007.

Toegezegd door wethouder Tersteeg: dat gemaakte suggesties over 'dynamisch weerstandvermogen', 'behoedzaamheidsreserve', 'begin balans', 'BTW' enzovoort worden in de toekomstige versies van deze nota, indien nodig en nuttig, verwerkt.

 

7 Raadsvoorstel Nota misbruik en oneigenlijk gebruik

B&W stelt de raad voor de nota vast te stellen en met ingang van 1 januari 2007 van kracht te laten zijn. Deze nota geeft aan hoe misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeentelijke regelingen wordt ontmoedigd, voorkomen en bestreden.

Aantekening:

Stuk komt als hamerstuk op de agenda van de besluitvormende vergadering van 25 oktober 2007.

 

8 Raadsvoorstel Nota lokale heffingen

B&W stelt de raad voor de nota vast te stellen en met ingang van 1 januari 2007 van kracht te laten zijn. Deze nota beoogd een meerjarig samenhangend beleidskader te bieden voor de belastingen en tarieven. Het meerjarig beleidskader volgens deze nota is de basis voor eventuele aanpassing van de gemeentelijke tarieven.

Aantekening:

Stuk komt als hamerstuk op de agenda van de besluitvormende vergadering van 25 okotber 2007.

 

9 Raadsvoorstel Meerjarenbeleidsplan Integraal Handhaven 2008-2011

B&W stelt de raad voor het beleidsplan vast te stellen. Dit beleidsplan vormt de basis voor de uitvoering van het toezicht en de handhaving.

Aantekening:

Stuk komt als bespreekpunt op de agenda van de besluitvormende vergadering van 25 okotber 2007.

B&W zal besluitpunt 4 aanpassen conform toezegging wethouder.

 

10 Raadsvoorstel Ruimtelijke Visie uitbreiding De Olm

B&W stelt de raad voor de Ruimtelijke Visie uitbreiding Bedrijventerrein De Olm vast te stellen en de visie ter goedkeuring aan de provincie Zuid Holland aan te bieden. De ruimtelijke visie dient de inpassing in het landschap te waarborgen.

Meer informatie over deze ruimtelijke visie vindt u elders op deze website. Gebruik daarvoor de zoekfunctie en voer daar in "Olm".

Aantekening:

Stuk komt als hamerstuk op de agenda van de besluitvormende vergadering van 25 oktober 2007.

 

Bijgevoegde documenten

11 Sluiting

Top