Vergadering Gemeenteraad 27-09-2007

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:98
Dit item is verlopen op 27-01-2008.

Een link naar de geluidsopnames van deze vergadering vindt u onderaan deze pagina.

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 27 september 2007

1 Opening

2 Vaststeling agenda

Aantekening:

Agendapunt 7B "plaatsing kunstwerk in Zevenhoven" wordt een bespreekstuk in plaats van een hamerstuk.

MPN heeft een motie ingediend over De Roerdomp en wordt als laatste agendapunt toegevoegd aan de agenda.

3 Spreekrecht inwoners

  • Op grond van artikel 17a van het Reglement van Orde kunnen inwoners inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur).
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Vragen-half-uur

  • Op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde kunnnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur

5 Vaststellen diverse verslagen (2007/0086)

a. Verslag meningsvormende raadsvergadering 12 juli 2007

b. Verslag extra besluitvormende raadsvergadering 12 juli 2007

c. Verslag besluitvormende raadsvergadering 19 juli 2007

d. Verslag meningsvormende raadsvergadering 13 september 2007

(indien op tijd beschikbaar; geluidsopname wel beschikbaar op website)

Aantekening:

De verslagen a, b en c zijn ongewijzigd vastgesteld. Het veslag van de meningsvormende raad van 13 september 2007 komt ter vaststelling in de vergadering van 25 oktober 2007.

 

6 Ingekomen stukken (2007/0087)

Hieronder de voorlopige lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 20 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Aantekening:

De definitieve lijst is ongewijzigd vastgesteld. Deze lijst is hieronder opgenomen.

 

Bijgevoegde documenten

Hamerstukken

7 Raadsvoorstel opdrachtverlening accountantscontrole (2007/0088)

De beoordelingscommissie stelt de raad voor op de accountantopdracht voor de controle van de jaarrekeningen 2007, 2008 en 2009 te verstrekken aan Ernst & Young. De beoordelingscommissie is tot haar advies gekomen op basis van het door de raad vastgestelde programma van eisen, de beoordeling van de offertes en de presentaties van de accountantskantoren.

Aantekening:

Het voorstel is ongewijzigd vastgesteld.

 

7b Raadsvoorstel kredietverlening t.b.v. plaatsing kunstwerk in Zevenhoven

Dit voorstel is nagezonden en dus nieuw op de agenda.
Aantekening:

Het voorstel in ongewijzigd vastgesteld.

Discussiestukken

8 Raadsvoorstel om de Exploitatieverordening Nieuwkoop 2007 vast te stellen (2007/0089)

B&W stelt de raad voor om deze exploitatieverordening vast te stellen. Deze verordening geeft een basis voor het sluiten van overeenkomsten met derden voor het kostenverhaal bij bouwgronduitgifte. Er bestaan twee gangbare modellen, namelijk die van de VNG en het zogeheten model Van den Brand. Deze laatste wordt nu voorgesteld.
Aantekening:

De exploitatieverordening is gewijzigd t.o.v. de op 13 september 2007 besproken versie. Wijzigingen in artikel 8 lid 2, artikel 9 lid 4 en artikel 13 en 14 geheel.

 

Het voorstel is ongewijzigd vastgesteld.

 

9 Raadsvoorstel over het aanbrengen van bewegwijzering op Bovenland (2007/0090)

B&W stelt de raad voor om de bewegwijzering op Bovenland aan te brengen volgens het voorstel en de kosten, € 10.000, ten laste te brengen van de voorziening nadelige saldi grondexploitaties.

Aantekening:

Het voorstel is ongewijzigd vastgesteld.

 

10 Evaluatie vergaderwijze gemeenteraad (2007/0091)

Het Presidium stelt de raad voor een keuze te maken over hoe verder te gaan met de vergaderstructuur van de raad. De huidige vergaderstructuur te handhaven of het weer in het leven roepen van raadscommissies met handhaving van de oriënterende bijeenkomsten?

Aantekening:

Er is geen besluit genomen over dit onderwerp.

 

11 Raadsvoorstel benoeming commissie hoorzitting bestemmingsplan Korteraar (2007/0092)

Bij herziening van bestemmingsplannen kunnen mensen zienswijzen indienen. Indieners van zienswijzen krijgen de mogelijkheid om hun zienswijze in een hoorzitting aan raadsleden toe te lichten. De raad benoemd met dit raadsvoorstel wie namens de raad in de commissie hoorzitting bestemmingsplan Korteraar zitting nemen.

Aantekening:

Er is een extra besluit toegevoegd voor de benoeming van de leden voor de commissie hoorzitting bestemmingsplan Vrouwenakker-West.

Beide besluiten zijn ongewijzigd vastgesteld.

 

12 Mededelingen van het college van B&W (facultatief)

12b Motie Roerdomp (MPN heeft deze motie tijdens de vergadering ingediend)

Aantekening:

De motie is afgewezen. Voor (7) MPN. Tegen (12) CDA, VVD, Progressief 2007 en SGP-CU.

 

Bijgevoegde documenten

13 Sluiting

Top