Vergadering Gemeenteraad 13-09-2007

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Jan de Jong
Dit item is verlopen op 13-01-2008.

Een link naar de geluidsopnames van deze vergadering vindt u onderaan deze pagina.

 

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAADSVERGADERING 13 september 2007

1 Opening

Spreekrecht inwoners

Op grond van art. 17a van het reglement van orde kunnen inwoners gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering

2 Vaststellen agenda

Aantekening: Agendapunt 11 vervalt.

3 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Afhandeling ‘oude ingekomen stukken’

c. Toezeggingen

4 Raadsvoorstel benoeming commissie hoorzitting bestemmingsplan

Bij herziening van bestemmingsplannen kunnen mensen zienswijzen indienen. Indieners van zienswijzen krijgen de mogelijkheid om hun zienswijze in een hoorzitting aan raadsleden toe te lichten. De raad benoemd met dit raadsvoorstel wie namens de raad in de commissie hoorzitting bestemmingsplan zitting nemen.

Aantekening:

Als discussiestuk op de agenda van de besluitvormende vergadering van 27 september 2007. De commissie wordt alleen voor het bestemmingsplan Korteraar benoemd.

5 Raadsvoorstel om de Huisvestingsverordening 2007 vast te stellen

B&W stelt de raad voor om deze huisvestingsverordening 2007 vast te stellen. Deze verordening is de basis van de woonruimteverdeling, die uitgevoerd wordt door de Stichting Woonmarkt Rijnstreek. Het betreft een harmonisatie van de drie verordeningen van de drie oude gemeenten. Alleen Liemeer had een puntensysteem voor woningzoekenden. De rechten, die woningzoekenden hebben opgebouwd, worden in een overgangsbepaling (artikel 32) gewaarborgd.

Aantekening:

Stuk komt, in aangepast vorm, terug op de agenda van de meningsvormende raad van 11 oktober 2007.

 

6 Raadsvoorstel over het aanbrengen van bewegwijzering op industrieterrein Bovenland

B&W stelt de raad voor om de bewegwijzering op Bovenland aan te brengen volgens het voorstel en de kosten, € 10.000, ten laste te brengen van de voorziening nadelige saldi grondexploitaties.

Aantekening:

Als discussiestuk op de agenda van de besluitvormende raad van 27 september 2007.

 

7 Raadsvoorstel over diverse aspecten van afvalinzameling in 2008

B&W stelt de raad voor om over de vier onderstaande punten een besluit te nemen:

  • een heffing in te voeren voor het gebruik van een extra container;
  • een heffing in te voeren voor het omruilen en/of ophalen of afleveren van een container;
  • een aangepast tarief in te voeren voor het ophalen van grof huishoudelijk afval;
  • het afvalbrengstation in de kern Nieuwkoop in 2008 in exploitatie te houden.
Aantekening:

Stuk komt, met enkele toevoegingen, op de agenda van de meningsvormende raad van 11 okoober 2007.

 

8 Voortgangsrapportage "Onderzoek verkeerssituatie omgeving Noorden"

B&W heeft gevraagd deze voortgangsrapportage ter kennisname aan de meningsvormende raad te sturen.

Aantekening:

Rapportage is voldoende besproken. Wethouder heeft twee toezeggingen gedaan over de deelname in de Klankbord en over de tellingen.

 

9 Raadsvoorstel om de Exploitatieverordening gemeente Nieuwkoop 2007 vast te stellen

B&W stelt de raad voor om deze exploitatieverordening vast te stellen. Deze verordening geeft een basis voor het sluiten van overeenkomsten met derden voor het kostenverhaal bij bouwgronduitgifte. Er bestaan twee gangbare modellen, namelijk die van de VNG en het zogeheten model Van den Brand. Deze laatste wordt nu voorgesteld.

Aantekening:

Als discussiestuk op de agenda van de besluitvormende vergadering van 27 september 2007. College zet de overwegingen nog op papier voor de vergadering.

 

10 Raadsvoorstel opdrachtverlening accountantscontrole

De beoordelingscommissie stelt de raad voor op de accountantopdracht voor de controle van de jaarrekeningen 2007, 2008 en 2009 te verstrekken aan Ernst & Young. De beoordelingscommissie is tot haar advies gekomen op basis van het door de raad vastgestelde programma van eisen, de beoordeling van de offertes en de presentaties van de accountantskantoren.

Aantekening:

Als hamerstuk op de agenda van de besluitvormende raad van 27 september 2007.

 

11 Raadsvoorstel actualisatie / prioritering Raadsprogramma

Onder voorbehoud. Indien tijdig afgerond, wordt het nagezonden en op de website geplaatst.

Aantekening: Dit agendapunt is van de agende afgevoerd.

12 Sluiting

Top