Vergadering Gemeenteraad 19-07-2007

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Jaap Aartman
Dit item is verlopen op 19-11-2007.

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 19 juli 2007

1 Opening

2 Vaststeling agenda

Aantekening: Op verzoek van de VVD en MPN wordt agendapunt 10 een discussiestuk in plaats van een hamerstuk.

3 Spreekrecht inwoners

  • Op grond van artikel 17a van het Reglement van Orde kunnen inwoners inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur).
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Vragen-half-uur

  • Op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde kunnnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur

5 Vaststellen diverse verslagen (2007/0080)

a. Verslag besluitvormende raadsvergadering 28 juni 2007

b. Verslag meningsvormende raadsvergadering 12 juli 2007 (indien op tijd beschikbaar)

Aantekening:

Het verslag van 28 juni 2007 is ongewijzigd vastgesteld. Het verslag van 12 juli 2007 was niet op tijd beschikbaar; komt op de agenda van 27 september 2007.

Bijgevoegde documenten

6 Ingekomen stukken (2007/0081)

Hieronder de voorlopige lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 20 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.
Aantekening:

De defintieve lijst is ook toegevoegd.

Bijgevoegde documenten

Hamerstukken

7 Afhandeling diverse bezwaarschriften tegen gevestigde voorkeursrechten (2007/0082)

Het college van B&W stelt voor in te stemmen met de adviezen van de bezwaarschriftencommissie.
Aantekening:

Conform aangenomen.

 

Bijgevoegde documenten

8 Beleidsnotitie "Een verantwoorde bodemkwaliteit voor bouwen II" (2007/0083)

Met deze beleidsnotitie kan de raad een toetsingskader voor bouwvergunningen vaststellen.
Aantekening:

Conform aangenomen.

 

9 Planschade D. Hofstedepark (2007/0084)

Het college van B&W stelt de raad voor om, conform de adviezen van de planschade-beoordelingscommissie over de twee ingediendde verzoeken planschade toe te kennen. De kosten, totaal € 48.000, worden ten laste van de grondexploitatie D. Hofstedepark gebracht.
Aantekening:

Conform aangenomen.

 

10 Planning begroting 2008 (2007/0085)

Het college van B&W stelt voor om van de planning begroting 2008, zoals vastgelegd in het Spoorboekje planning en control 2007, af te wijken.
Aantekening:

Conform aangenomen; met enkele opmerkingen m.b.t. meer ruimte voor auditcommissie en raad.

 

Discussiestukken

11 Kadernota Wet Maatschappelijke Ondersteuning (2007/0086)

Het college van B&W stelt de raad voor om de kadernota Wmo "Kleine gemeenschappen, grote gemeenschapszin!" vast te stellen. Deze kadernota wordt ook aan de gemeenteraden van Alkemade, Jacobswoude en Rijnwoude voorgelegd.
Aantekening:

Conform aangenomen.

 

12 Verordening Auditcommissie (2007/0075)

De auditcommissie stelt de raad voor om de Auditverordening vast te stellen. In deze verordening zijn de samenstelling, taken en werkwijze van de auditcommissie omschreven. De verordening is op enkele punten, in artikel 3, aangepast ten opzichte van de versie die 28 juni 2007 op de raadsagenda stond en toen niet is behandeld.
Aantekening:

Conform aangenomen.

 

13 Voorkeur aangeven voor toewijzing zendmachtiging (2007/0077)

Het college van B&W geeft aan dat er voor een omroep een voorkeur uitgesproken kan worden richting het Commissariaat voor de media. Dit onderwerp is ook in de raadsvergadering van 28 juni 2007 aan de orde geweest; er is toen geen besluit genomen.
Aantekening:

Convenant is aangeboden. Amendement is ingediend. Amendement is aangenomen (met een stem van SGP-CU) tegen.

 

14 Mededelingen van het college van B&W (facultatief)

Aantekening:

Geen mededelingen.

 

15 Sluiting

Top