Vergadering Gemeenteraad 12-07-2007

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:98
Dit item is verlopen op 12-11-2007.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAADSVERGADERING 12 juli 2007

1 Opening

Spreekrecht inwoners Op grond van art. 17a van het reglement van orde kunnen inwoners gebruik maken van het spreekrecht over onderwerpen die geagendeerd zijn, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering.

2 Vaststellen agenda

Aantekening: Agendapunt 9 "Perspectiefnota" is van de agenda afgevoerd.

3 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Afhandeling ‘oude ingekomen stukken’

c. Toezeggingen

4 Afhandeling diverse bezwaarschriften tegen gevestigde voorkeursrechten

Stukken zijn nagezonden en op deze site geplaatst.
Aantekening:

Voorstel komt als hamerstuk op de agenda van 19 juli 2007.

 

Bijgevoegde documenten

5 Beleidsnotitie "Een verantwoorde bodemkwaliteit voor bouwen II"

Met deze beleidsnotitie kan de raad een toetsingskader voor bouwvergunningen vaststellen.

Aantekening:

Voorstel komt als hamerstuk op de agenda van 19 juli 2007, mits "technische vragen" worden beantwoord.

 

6 Planschade D. Hofstedepark

B&W stelt de raad voor om conform de adviezen van de planschade-beoordelingscommissie over de twee ingediende verzoeken planschade toe te kennen. De kosten, totaal € 48.000, worden ten laste van de grondexploitatie D. Hofstedepark gebracht.


Aantekening:

Voorstel komt als hamerstuk op de agenda van 19 juli 2007.

 

7 Kadernota Wet Maatschappelijke Ondersteuning

B&W stelt de raad voor om de kadernota Wmo ('Kleine gemeenschappen, grote gemeenschapszin!') vast te stellen. Deze kadernota wordt ook aan de gemeenteraden van Alkemade, Jacobswoude en Rijnwoude voorgelegd.

Aantekening:

Voostel komt als discussiestuk op de agenda van 19 juli 2007.

 

8 Treasurystatuut

Door het vaststellen van een treasurystatuut omschrijft de raad de mate van risicobeheersing, van beheersing van kosten, van het streven naar renteresultaten en dergelijke.

Aantekening:

De raad heeft hier kennis van genomen. Stuk hoeft niet op de agenda van 19 juli 2007.

 

9 Perspectiefnota 2008 - 2011 (versie 28 juni 2007)

In de perspectiefnota wordt een beeld geschetst van de toekomst van Nieuwkoop. Het is een vertaalslag van het raadsprogramma naar uitvoeringsniveau met een financieel perspectief erbij. Met de vaststelling ervan worden de kaders aan B&W meegegeven voor het opstellen van de programmabegroting.

Aantekening:

Dit punt is van de agenda afgevoerd; komt in september 2007 op de agenda van de raad.

 

10 Jaarrekeningen en Jaarverslagen 2006

  • De jaarrekeningen en jaarverslagen 2006 van de gemeenten Ter Aar, Liemeer en Nieuwkoop liggen ter vaststelling voor (stukken reeds in bezit van raadsleden).
  • Bovendien wordt voorgesteld de drie resultaten (samen € 1.154.000) toe te voegen aan de algemene reserve.
  • Bijgevoegd zijn de drie accountantsverslagen en rapporten van bevindingen van de accountant.
  • De auditcommissie heeft de financiële jaarrekeningen beoordeelt en brengt een advies uit (dit advies wordt nagezonden).
  • Na een korte schorsing wordt aansluitend op de meningsvormende raadsvergadering een extra besluitvormende raadsvergadering geopend om de jaarstukken nog voor 15 juli 2007 te kunnen vaststellen.
Aantekening:

Bij de behandeling in de extra besluitvormende raad op 12 juli 2007 is een motie aangenomen.

11 Financiële verantwoording besteding budget herindeling

B&W stelt de raad voor om kennis te nemen van deze verantwoording. De financiële gegevens zijn verwerkt in de jaarrekening van Ter Aar.

Aantekening:

De raad heeft hier kennis van genomen. Stuk hoeft niet op de agenda van 19 juli 2007.

 

12 Sluiting

Top