Vergadering Gemeenteraad 14-06-2007

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:98
Dit item is verlopen op 24-10-2007.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAADSVERGADERING 14 juni 2007

1 Opening

Spreekrecht inwoners Op grond van art. 17a van het reglement van orde kunnen inwoners gebruik maken van het spreekrecht over onderwerpen die geagendeerd zijn, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering.

2 Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

3 Berichten uit B&W

a. Mededelingen b. Afhandeling 'oude ingekomen stukken' c. Toezeggingen

4 Diverse benoemingen

a. Benoeming fractieassistent van de fractie SGP-Christenunieb. Benoeming Bert Bartels als vertegenwoordiger van SGP-Christenunie in auditcommissie in de plaats van Arno van Bemmel
Aantekening: Voorstel komt als hamerstuk op de agenda van 28 juni 2007.

5 Contourennota Subsidiebeleid 2007

is reeds in uw bezit(onder voorbehoud behandeling 7 juni bij oriënterende bijeenkomst)Conform planning B&W wordt de Contourennota besproken.
Aantekening:

Voorstel komt als bespreekpunt op de agenda van 28 juni 2007. Voorafgaand aan de vergadering moet nog extra informatie aangeleverd worden door het college.

 

 

6 Startnotitie keuzes bij intergemeentelijke samenwerking

Het Rijnstreekberaad discussieert over haar toekomst. Als deelnemende gemeente moet ook Nieuwkoop zich oriënteren. In deze notitie worden verschillende aspecten op een rij gezet.
Aantekening:

Het college krijgt ruimte van de raad om te onderzoeken of Holland Rijnland een begaanbare weg is. Het onderwerp wordt daarna geagendeerd voor een meningsvormende raadsvergadering met vervolgens besluitvorming.

7 Startnotitie integrale veiligheid

(onder voorbehoud behandeling 7 juni bij oriënterende bijeenkomst)In deze notitie wordt een beschrijving van het proces van het veiligheidsbeleid en de aanpak van onveilige situaties gegeven.
Aantekening:

Voorstel komt niet op de agenda van 28 juni 2007. De raad heeft gevraagd om een verdere uitwerking van de notitie voordat er besluitvorming plaatsvindt.

 

8 Ontwerp programmabegroting Rijnstreekberaad 2008

B&W bereidt, op verzoek van de raad (26 april), een reactie voor op de ontwerp programmabegroting 2008 van het Rijnstreekberaad. Verwacht wordt dat deze reactie op 12 juni gereed is. Zodra deze bij de griffie aanwezig is wordt die beschikbaar gesteld.
Aantekening:

Voorstel komt als hamerstuk op de agenda van 28 juni 2007.

 

9 Ontwerp programmabegroting ISDR 2008

B&W heeft op verzoek van de raad (26 april) een reactie op de ontwerp programmabegroting 2008 van de ISDR voorbereid.
Aantekening:

Voorstel komt als hamerstuk op de agenda van 28 juni 2007.

 

10 Ontwerp Programbegroting SWA

B&W heeft een reactie op de ontwerp programbegroting van de SWA voorbereid.
Aantekening:

Voorstel komt als hamerstuk op de agenda van 28 juni 2007.

 

11 Ontwerpbegroting 2008 van de RDOG

B&W heeft een raadsvoorstel en raadsbesluit voorbereid op de Ontwerpbegroting van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg. De conceptbrief met zienswijze ontbreekt nog. Besluitvorming vindt plaats door het Algemeen Bestuur van de RDOG op 27 juni 2007. Het verzoek is om voor 7 juni 2007 schriftelijk te reageren richting RDOG.
Aantekening:

Voorstel komt als hamerstuk op de agenda van 28 juni 2007.

 

12 Zienswijze Verordening Wet Inburgering

B&W stelt voor in te stemmen met de concept Verordening Wet Inburgering en dat aan het Dagelijks Bestuur van de ISD de Rijnstreek mee te delen.
Aantekening:

Voorstel komt als bespreekstuk op de agenda van 28 juni 2007. Het college zoekt nog enkele vragen uit.

 

13 Onttrekking van verkeer van de Neutronenweg

In de besluitvormende raad van 31 mei 2007 is dit raadsvoorstel aangehouden. Afgesproken is dat B&W aanvullende informatie aanlevert
Aantekening:

Voorstel komt als hamerstuk op de agenda van 28 juni 2007 als er - in redelijkheid - overeenstemming is tussen de partijen.

14 Planschade Paradijsweg 2, 5 en 60 te Ter Aar

B&W stelt, op basis van het advies van de Schadebeoordelings-commissie, voor om geen planschade toe te kennen.
Aantekening:

Voorstel komt als hamerstuk op de agenda van 28 juni 2007.

 

15 Sluiting

Top