Vergadering Gemeenteraad 31-05-2007

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:98
Dit item is verlopen op 24-10-2007.

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 31 MEI 2007

1 Opening

2 Vaststeling agenda

3 Spreekrecht inwoners

  • Op grond van artikel 17a van het Reglement van Orde kunnen inwoners inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur).
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Vragen-half-uur

  • Op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde kunnnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur

5 Vaststellen diverse verslagen (2007/0057)

a. Verslag meningsvormende raadsvergadering 12 april 2007

b. Verslag besluitvormende raadsvergadering 26 april 2007

c. Verslag meningsvormende raadsvergadering 16 mei 2007

6 Ingekomen stukken

Hieronder de voorlopige lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 20 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Hamerstukken

7 Raadsvoorstel vaststellen archiefverordening (2007/0058)

In het kader van de herindeling moet deze verordening worden vastgesteld.

8 Raadsvoorstel overdrachts uitvoering Wet Inburgering aan de ISDR (2007/0059)

De raad wordt gevraagd om de uitvoering van de Wet Inburgering met de verordenende bevoegdheid over te dragen aan de ISD de Rijnstreek.

9 Raadsvoorstel instemming met de 6e wijziging gemeentschappelijke regeling ISDR (2007/0060)

Doordat deze wijziging van de gemeenteschappelijke regeling ISDR al eerder door de raad is besproken, is vaststelling ervan een formaliteit.

10 Raadsvoorstel om bezwaarschrift van mevr. F. Spijker van Geelkerk & Linskens advocaten namens de heren R. en J. Flikweert ongegrond te verklaren (2007/0061)

Dit bezwaarschrift was gericht tegen het voorbereidingsbesluit van 16 november 2006 van de gemeenteraad. B&W heeft het advies van de Commissie bezwaar- en beroepsschriften opgevolgd en legt voor aan de raad om dit advies op te volgen

Bijgevoegde documenten

11 Raadsvoorstel Programma van eisen accountant (2007/0062)

Voorstel tot het vasstellen van het Programma van eisen voor de accountantcontrole 2007, 2008 en 2009

12 Raadsvoorstel benoeming leden B&W als lid van het algemeen bestuur Rijnstreekberaad (2007/0063)

Discussiestukken

13 Raadsvoorstel onttrekken openbaar verkeer Neutronenweg Nieuwkoop (2007/0064)

Dit raadsvoorstel was van de agenda van de besluitvormende raad van 26 april 2007 afgeveord. Inmiddels is er aanvullende informatie beschikbaar.

14 Raadsvoorstel eerste tussentijdse rapportage (2007/0065)

In de financiele verordening heeft de raad bepaald dat het college van B&W de eerste tussentijdse rapportage over de eerste drie maanden aan te bieden. De raad wordt gevraagd de begrotingswijziging vast te stellen en het resultaat "vrij besteedbaar" aan de algemene reserve toe te voegen.

15 Mededelingen van het college van B&W (facultatief)

16 Sluiting

Top