Vergadering Gemeenteraad 16-05-2007

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:98
Dit item is verlopen op 24-10-2007.

AGENDAPUNTEN:

0 Meningsvormende raadsvergadering

1 Opening

Spreekrecht inwoners: op grond van artikel 17a van het reglement van orde kunnen inwoners gebruik maken van het spreekrecht over onderwerpen die geagendeerd zijn, gedurende maximaal 5 minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering via de griffie

2 Vaststellen agenda

3 Berichten uit B&W

  • Mededelingen
  • Afhandeling "oude ingekomen stukken"
  • Toezeggingen

4 Nota Aanbestedingsbeleid

De Raad kan kennis nemen van deze nota. Deze nota is op 8 mei ontvangen op de griffie en wordt nagezonden.

Bijgevoegde documenten

5 Raadsvoorstel onttrekken openbaar verkeer Neutronenweg Nieuwkoop

Dit raadsvoorstel was van de agenda van de besluitvormende raad van 26 april afgevoerd. Inmiddels is er aanvullende informatie beschikbaar. Op 10 mei is een aangepast raadsvoorstel bij de griffie aangeleverd (is hieronder opgenomen).

6 Raadsvoorstel eerste tussentijdse rapportage

In de financiele verordening heeft de Raad bepaalt dat het college de eerste tussentijdse rapportage over de eerste drie maanden aan te bieden. De Raad wordt gevraagd de begrotingswijziging vast te stellen en het resultaat "vrij besteedbaar" aan de algemene reserves toe te voegen.

7 Raadsvoorstel vaststellen archiefverordening

In het kader van de herindeling moet deze verordening worden vastgesteld.

8 Raadsvoorstel overdracht uitvoering Wet Inburgering aan de ISDR

De Raad wordt gevraagd om de uitvoering van de Wet Inburgering met de verordende bevoegdheid over te dragen aan de ISD de Rijnstreek.

9 Raadsvoorstel instemming met de 6e wijziging gemeenschappelijke regeling ISDR

Doordat deze wijziging van de gemeenschappelijke regeling ISDR al eerder door de Raad is besproken, is vaststelling ervan een formaliteit.

10 Ontwerp programmabegroting 2008 ISDR

op verzoek van de Raad (26 april 2007) bereid B&W een reactie op de ontwerp programmabegroting 2008 van de ISDR voor. Indien tijdig aanwezig wordt deze reactie nagezonden. De Raad kan vooruitlopend op de besluitvormende raad ook zelf al een reactie geven. Helaas is de ontwerp programmabegroting niet digitaal beschikbaar.

11 Raadsvoorstel om bezwaarschrift van mevrouw F. Spijker van Geelkerk & Linskens advocaten namens de heren R. en J. Flikweert ongegrond te verklaren

Dit bezwaar was gericht tegen het voorbereidingsbesluit van 16 november 2006 van de gemeenteraad. B&W heeft het advies van de Commissie bezwaar- en beroepschriften opgevolgt en legt voor aan de Raad om dit advies te volgen.

Bijgevoegde documenten

12 Sluiting

Top