Vergadering Gemeenteraad 26-04-2007

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:98
Dit item is verlopen op 24-10-2007.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststeling agenda

3 Spreekrecht inwoners

4 Vragen-half-uur

5 Vaststellen diverse verslagen (2007/0048)

Bijgevoegde documenten

6 Ingekomen stukken

Hieronder de lijst van ingekomen stukken en de wijze van afhandeling.

Bijgevoegde documenten

7 Raadsvoorstel intrekking resterende welstandsnota's Ter Aar en Liemeer (2007/0049)

Aantekening:

Conform besloten.

 

8 Raadsvoorstel over de besteding van financiƫle middelen Onderwijsachterstandenbeleid (2007/0050)

De beide concept besluiten zijn naar aanleiding van de raad van 12 april aangepast.
Aantekening:

Conform besloten.

 

9 Raadsvoorstel toekenning Planschade Schweitzerlaan (2007/0051)

Aantekening:

Conform besloten.

 

Bijgevoegde documenten

10 Raadsvoorstel voorbereidingsbesluit Noordse Buurt

Aantekening:

Conform besloten.

11 Raadsvoorstel over naamgeving gemeente Nieuwkoop 2007/0052)

Aantekening:

De gemeentenaam Nieuwkoop is nu definitief.

 

12 Raadsvoorstel om een dienstverleningscontract Leerplicht met Alphen aan den Rijn aan te gaan (2007/0053)

Aan het voorstel is een appendix toegevoegd, waarin vragen van de raadsleden van 12 april zijn beantwoord. Bovendien is besluitpunt 5 aangepast.
Aantekening:

Het onderstaande amendement van het CDA is aangenomen:

"De extra kosten van het professionaliseren van de leerplichtfunctie ten laste te brengen van de begroting 2007. Hiervoor een begrotingswijziging door te voeren".

 

13 Raadsvoorstel algemene subsidieverordening Nieuwkoop (2007/0054)

N.a.v. de meningsvormende raadsvergadering op 12 april 2007 zijn de volgende punten verwerkt in de Algemene Subsidieverordening Gemeente Nieuwkoop 2007:1. Het begrip subsidiabel in de begrippenomschrijving, artikel 1 lid o.2. Artikel 2 lid 5 onder g is gewijzigd in: a. Jaarlijks door het college, na voorafgaande consultatie van de raad en zonder dat dit ten laste gaat van de per (deel)beleidsterrein gevoteerde subsidiebudgetten, in het Subsidieprogramma nader te benoemen andere beleidsterreinen. 3. Artikel 12 lid 1: toe te voegen onder h: a. De aan de desbetreffende bonden af te dragen bijdragen / lidmaatschapsgelden.
Aantekening:

Conform besloten.

 

14 Raadsvoorstel parkeren grote voertuigen (2007/0055)

Aantekening:

Conform besloten.

 

15 Sluiting

Top