Vergadering Gemeenteraad 12-04-2007

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:98
Dit item is verlopen op 24-10-2007.

AGENDAPUNTEN:

0 Spreekrecht

Spreekrecht inwoners Op grond van art. 17a van het reglement van orde kunnen inwoners gebruik maken van het spreekrecht over onderwerpen die geagendeerd zijn, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering.

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Raadsvoorstel over naamgeving gemeente Nieuwkoop

Behalve het raadsvoorstel zijn ook bijgevoegd de bevindingen van de website van Progressief 2007 en twee ingekomen brieven van ondernemersverenigingen.

4 Raadsvoorstel keuze lokale omroep

5 Raadsvoorstel intrekking resterende welstandsnota's Ter Aar en Liemeer

Bijgevoegde documenten

6 Raadsvoorstel om een dienstverleningscontract Leerplicht met Alphen aan den Rijn aan te gaan

Bijgevoegde documenten

7 Raadsvoorstel over de besteding van financiële middelen Onderwijsachterstandenbeleid

Bijgevoegde documenten

8 Raadsvoorstel algemene subsidieverordening Nieuwkoop

Bijgevoegde documenten

9 Raadsvoorstel parkeren grote voertuigen

10 Onttrekken aan openbaar verkeer van een deel van de Neutronenweg in Nieuwkoop

11 Berichten van het college van B&W

Bij dit agendapunt krijgt het college de mogelijkheid a. mededelingen te doen, b. status van toezeggingen te melden, c. de afhandeling van oude ingekomen stukken te melden.

12 Sluiting

Top