Vergadering Gemeenteraad 29-03-2007

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:98
Dit item is verlopen op 24-10-2007.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen agenda

3 Spreekrecht inwoners

Op grond van artikel 17a van het reglement van orde kunnen inwoners inspreken.
Aantekening: Geen gebruik van gemaakt.

4 Vragen-half-uur

Op grond van artikel 40 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur.

5 Vaststellen verslagen

a. Verslag meningsvormende raad 15 februari 2007

b. Verslag besluitvormendevergadering 1 maart 2007

Aantekening: Aanvangstijdstip verslag 15 februari veranderd in 19.00 uur. Verder conform besloten.

6 Ingekomen stukken

Voorlopige lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 20 van het reglement van orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Aantekening: Afdoeningsvoorstel conform besloten

Bijgevoegde documenten

Financiƫle agendapunten

7 Raadsvoorstel Verordening artikel 212

Aantekening: Voorstel geamendeerd. Gewijzigd voorstel conform besloten.

8 Raadsvoorstel Verordening artikel 213

Aantekening: Conform besloten

9 Raadsvoorstel Verordening artikel 213a

Aantekening: Conform besloten

10 Raadsvoorstel Nota van activa en afschrijvingen

Aantekening: Conform besloten

11 Raadsvoorstel Nota reserves en voorzieningen

Aantekening: Conform besloten

12 Raadsvoorstel vaststelling Programmabegroting 2007

Aantekening: Conform besloten en een motie aangenomen

13 Raadsvoorstel vaststellen tarieven

Aantekening: Conform besloten

14 Planning en controlcyclus het spoorboekje

Aantekening: Conform besloten

Bijgevoegde documenten

Overige agendapunten

15 Raadsvoorstel kredietaanvraag t.b.v. opstellen Ontwikkelingsperspectief Nieuwkoop

Aantekening: Conform besloten

16 Zienswijze begroting ISD de Rijnstreek door invoering Wmo

Aantekening: Conform besloten

Hamerstukken

17 Raadsvoorstel evaluatie gemeentelijk onderwijsachterstanden beleid

Aantekening: Conform besloten

18 Raadsvoorstel voorbereidingsbesluit Paradijsweg 34

Aantekening: Conform besloten

19 Raadsvoorstel aanvraag gemeentegarantie stichting Novitas

Aantekening: Conform besloten

20 Aanstelling griffieassistente

Aantekening: Conform besloten

21 Sluiting

Top